Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ 

Прибуток підприємства залежить від його опера­ційної активності, яка на виробничих підприємст­вах виражається передусім обсягом виготовлення і продажу про­дукції. Якщо йдеться про динаміку активності, тобто темп її змі­ни, то на величину прибутку істотно впливає ще структура ви­трат, а саме: їх поділ на змінні й постійні витрати.

Під час аналізу залежності прибутку від операційної активно­сті розглядаються два питання:

— який обсяг виробництва забезпечує цільовий прибуток під­приємства;

— як реагує величина прибутку на зміну обсягу виробництва.

Послідовно зупинимося на цих питаннях. Цільовим у дано­му випадку називається прибуток, який підприємство хотіло б одержати в певному періоді, виходячи із своїх стратегічних планів. Тому виникає питання, скільки треба виготовляти і продавати продукції за певних цін і рівня витрат, щоб зазначе­ний прибуток забезпечити. Такий обсяг продукції обчислюєть­ся за формулами:

— за натурального виміру обсягу продукції —

 


 

 


 


 

 


 

Питання для самоконтролю

1. З'ясуйте сутність і роль СУР-аналізу.

2. На яких передумовах ґрунтується СУР-аналіз?

3. Назвіть показники, що обчислюються та аналізуються в процесі СУР-аналізу.

4. Поясніть економічну сутність маржинального прибутку і методику його обчислення.

5. Як визначається коефіцієнт маржинального прибутку і для чого він потрібний?

6. Дайте інтерпретацію лінійної динаміки витрат і виручки та визначте точку беззбитковості графічним методом.

7. Як аналітично визначити беззбитковий обсяг продукції у натуральному вимірі?

8. Виведіть формулу для обчислення беззбиткового обсягу продукції у грошовому вимірі.

9. У чому полягає сутність граничної беззбитковості і як обчислюється відповідний обсяг виробництва?

10. Поясніть сутність безпеки операційної діяльності й ме­тодику обчислення її рівня.

11. Як визначається обсяг виробництва, що забезпечує ці­льовий прибуток (цільову рентабельність) підприємства?

12. У чому особливості обчислення показників беззбитко­вості та безпеки виробництва за умов невизначеності?

13. Що являє собою операційний ліверідж і як він обчислю­ється?

14. З яких причин і яким чином структура витрат впливає на величину операційного ліверіджу?

15. З'ясуйте, чому за стабільних цін і норм витрат темпи зміни обсягу продажу і прибутку різні?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...