Главная Обратная связь

Дисциплины:


Закон попиту передбачає, що…перевищ проп над попитомЗакон пропозиції, якщо ціни ростуть, а інші умови незмінні, проявляється в …рості обсягу проп

Заробіток робітника, що розраховується шляхом перемноження кількості одиниць виробленої продукції на розцінки за одиницю продукції, є заробіток при: прямій відрядній системі.

Зв’язки, що виникають між підрозділами та керівниками різних рівнів управління називають: лінійні

Згідно теорії ієрархії потреб Маслоу, потреби людей виокремлюються у ….5 осн груп.

Згідно чинного законодавства України не дозволяється займатися підприємницькою діяльністю таким категоріям громадян:

Зміст програми технічного розвитку підприємства визначається: сукупністю конкр заходів тех. роз.

Зустрічна поставка є однією із форм співробітництва партнерів у сфері: товарообміну

Ідея, пропозиція або проект, які після пророблення вилюця в інновацію називаються:

Іменована сукупність інформаційних одиниць у певній предметній сфері, які відображають стан об’єктів та їх взаємовідношення, називається: базою даних

Іммобілізована в інвестиції частина надлишкових оборотних фондів підприємства є __________ джерело формування інвестиційних ресурсів -власне.

Інвестиції за характером участі в інвестуванні поділяються на: Валові та чисті

Інвестиційна діяльність підприємства може здійснюватись за рахунок таких джерел: все вірно

Інвестиційний лізинг є однією з перспективних форм залучення _________ інвестиційних ресурсів. позичкових

Інновації, що забезпечують виживання підприємства, як реакція на нововведення, що здійснюють конкуренти називають:

Інновації, що носять упреждающий характер із метою одержання конкурентних переваг у перспективі, називаються:

Інноваційна діяльність – це …

Інноваційний лаг – це:

Інноваційні процеси, результатом яких є нові вироби, технології їх виготовлення, засоби виробництва, називаються:техніч.

Інноваційні процеси, результатом яких є нові методи і форми організації виробництва, називаються: організ.

Інформаційний продукт – це результат інформаційної діяльності, який відображає стан об’єктів та їх взаємовідношення…

Класична модель підприємництва орієнтована на : максимально-ефект. Викор. наявн. ресурсів під-ва.

Ключовими об’єктами організаційного прогресу є:

Коефіцієнт використання сировини і матеріалів характеризує: рівень прогресивності...

Коефіцієнт готовності обладнання це: комплексний показник

Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ відображає співвідношення:

Коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування або виробничих площ характеризує рівень використання устаткування:

Коефіцієнт механоозброєності праці розраховується, як відношення: серердньлрічної вартості маш і уст до кількості роб.Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення… обсягу вип. прод до проект пот підпр.

Коефіцієнт термінової ліквідності - це відношення ... поточних активів.....

Коефіцієнт фінансового лівереджу це: співвідн. стороннього та власного капіталу.

Коефіцієнт, що визначає кількість застосованих пристроїв, оснастки та інструментів на одну оригінальну деталь кінцевого виробу, називається: коеф технол осн вир.

Колективний договір укладається: між власн і турд кол

Колективний договір укладається: на всіх підпр., де викор. наймана праця

Комерційний трансферт є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : фінансових відносин

Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається: процедура реструктуризації підприємства.

Комплексне забезпечення бізнесу франчайзоотримувача передбачає: все правильно

Комплексні показники якості продукції: відображ. декілька власт.

Контроль – це процес: процес: вимір дос....., зіставленя факт дос.....

Контроль якості, що здійснюється безпосередньо в ході технологічного процесу виготовлення виробу за допомогою спеціальних пристроїв, називається: активний

Контроль якості, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях шляхом проведення випробувань, аналізів, називається: стаціонарним

Концепція нововведень, вперше була сформульована в наукових працях: й. шумпетера.

Корисність буль-яких товарів видиває їх: споживна вартість.

Лінійно-функціональна структура є найбільш ефективною організаційною структурою управління на: підприємствах масового вир-ва зі сталим асортиментом продукції

Ліцензування є однією із форм співробітництва партнерів у сфері : вир-ва

Маржинальний прибуток – це:

Маржинальний прибуток слугує критерієм оцінки змоги підприємства покривати …

Матеріально-технічне забезпечення – це…

Метод вибору генеральної стратегії, що базується на залежності розмірів витрат на виробництво від його обсягу і відображає вплив лише внутрішніх чинників називається:

Метод здійснення підприємницької діяльності , за якого достатньо відома фірма делегує іншому підприємству право використовувати своє ім’я та товарний знак в обмін на зобов’язання виготовляти або продавати її продукцію називають: франчайзинг

Метод оцінки рівня якості, що грунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів, називається: органолептичний метод

Метод прогнозу, що грунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів, це:

Метод складання плану, що засновується на використанні норм і нормативів витрат живої та уречевленої праці для визначення змінних величин, це:

Методи управління – це: способи впливу на окр роб....

Метою проведення модернізації є: відшкод. норм. фіз. спрац....

Механізм державного регулювання оплати праці реалізується через: механ оплати праці та.....

Міжфункціональні зв’язки мають місце: між підрозділами одного і того рівня упр.

Мінімальна заробітна плата – це:встановлений держ розмір зп...

На вибір організаційної структури управління безпосередньо впливають: стратегія під-ва

На обсяг інвестицій впливає: ефект багатства

На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва, характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини, використовується _____________виробнича структура. комбінаторська

На якому етапі процесу економічного управління технічним розвитком підприємства передбачається узгодження вибраних рішень та їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку?

Надвисокий рівень інтернаціоналізації інтегрує такі форми міжнародного бізнесу та елементи міжнародного співробітництва як:

Найбільш суттєве значення для інвестора з позиції принципово різноманітних інвестиційних якостей має розподіл акцій по...

Найкращих результатів підприємство можна досягти за рахунок:

Наступним заходом після занесення підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є: обґрунтування концепції.

Наукова політика – це:

Національним органом, що проводить і координує роботу з сертифікації продукції в Україні є: держ ком укр...

Нематеріальні активи – це права на викор. промислової та інтелектуальної власності, а також інші майнові права

Нововведення, що призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності конкретних підприємств, є: локал.

Об’єктами організаційного прогресу є:

Об’єктивний метод означає:оцінку рівня якості продукції за доп стенд випр.

Об’єктивними умовами виникнення і функціонування ринкового господарства є: суп розп праці

Об’єктивно обумовлені загальні напрями або сфери діяльності, які у сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної праці, є: ф-ції упр.

Об’єктом винаходу може бути: продукт(пристрій, речовина)

Об’єктом корисної моделі може бути: констр викор пристр

Обгрунтування економічної доцільності придбання акцій інвесторами зводиться по суті:

Обсяг реалізованої продукції – це:

Оплата праці – це: будьякий заробіток що за труд договіром.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...