Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основним принципом діяльності Центральної розрахункової палати є перерахування платежів через ЦРП відповідним регіональним розрахунковим палатамЦентральна розрахункова палата взаємодіє з усіма регіо­нальними палатами і представляє верхній рівень Системи електронних платежів.

Регіональні розрахункові палати (РРП) є самостійними структурними підрозділами регіональних управлінь Національ­ного банку України, які обслуговують у Системі електронних платежів банки-учасники СЕП відповідного регіону. У своїй діяльності РРП керується чинним законодавством України, Положенням про Державну казначейську службу України, нака­зами та розпорядженнями ДКСУ, Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформа­ції, наказами, нормативними актами та розпорядженнями і вказівками НБУ, Департаменту інформатизації НБУ, Централь­ної розрахункової палати, територіального Управління НБУ регіону, в якому обслуговується Обласне Управління Казначей­ства.

Технологічна дисципліна Регіональної розрахункової па­лати визначається Інструкцією про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженою Постановою Правління НБУ № 320 від 16.08.2006 р. зі змінами та доповненнями та іншими нормативними документами. Робота РРП ведеться за затвердженими квартальними планами (з розбивкою по місяцях), згідно з інструктивними та методологіч­ними матеріалами у взаємодії з іншими відділами органів Казначейства України, Департаменту інформаційних техноло­гій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації, Департаментом інформатизації НБУ та Центральною роз­рахунковою палатою.

Основними завданнями регіональних розрахункових палат є:

• безперебійне та своєчасне проведення внутрісистемних та міжбанківських розрахунків за виконанням державного та міс­цевих бюджетів з дохідної та видаткової їх частин у системі Казначейства України та за його межами;

• управління потоками грошових коштів бюджетів на всіх рівнях у системі ДКСУ з метою оптимального використання вільних залишків бюджетних коштів та їх регіонального перерозподілу;

• взаємодія органів ДКСУ в проведенні внутрісистемних та міжбанківських розрахунків з виконання бюджетних платежів через систему електронних платежів Національного банку

України (СЕП НБУ) із використанням єдиного казначейського рахунку (ЄКР);

• забезпечення обласного управління ДКСУ, керівництва ДКСУ, центральної розрахункової палати ДКСУ, оперативною інформацією про стан внутрісистемних і міжбанківських розра­хунків у даному регіоні для прийняття оперативних рішень з перерозподілу бюджетних коштів у даному регіоні, або в системі ДКСУ в цілому;

• за погодженням із відділом захисту інформації ДКСУ (ВЗІ) проводить перевірку разом з відділами комп'ютеризації ГУДКСУ та захисту територіального управління, районних від­ділень ДКСУ учасників внутрісистемних та міжбанківських роз­рахунків регіону щодо дотримання вимог інформаційної безпеки.Виконання розрахунковими палатами властивих їм функ­цій, а також адміністрування баз даних та весь комплекс про­філактичних робіт з обслуговування програмного та апаратного забезпечення унеможливило виникнення нестандартних ситуа­цій та збоїв у функціонуванні операційного дня Казначейства.

Запишіть:

Учасниками розрахункових палат є:

• на рівні регіональних розрахункових палат: комерційні банки, установи НБУ (РКЦ);

· на рівні Центральної розрахункової палати Національного банку України: регіональні розрахункові палати.

 

2.2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Запишіть:Державна казначейська служба України (Казначейство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Казначейство України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Казначейство України входить до системи органів виконавчої влади та утворено для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Казначейська система України складається з:

а) апарату Державної казначейської служби України, яка розташовується у столиці держави i представляє її центральний рівень;

б) головних управлінь Державної казначейської служби України (ГУДКСУ) обласного значення, розміщених таким чином:

• одне головне управління - в Автономній Республіці Крим;

• два головних управління - у містах Києві та Севастополі;

• 24 головних управління функціонують в областях;

в) районних, міських, районних у містах управлінь (від­ділень) Державної казначейської служби (УДКС), які налічують 633 одиниці, зосереджених у найважливіших місцевих адміні­стративних центрах.

Єдина трирівнева система, що об'єднує Казначейство України та його територіальні органи, створена для гаранту­вання фінансової безпеки фінансово-платіжної системи України та ефективного управління ресурсами єдиного казначейського рахунку для своєчасного та в повному обсязі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення оперативності проведення видатків при виконанні бюджетних програм, посилення кон­тролю за надходженням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів, підвищення дієвості бюджетної політики держави.

Трирівнева структура Казначейства України, максимально наближена до адміністративно-територіального поділу, дає змогу здійснювати казначейське обслуговування місцевих бюджетів відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (рис. 2.1).

Апарат Державної казначейської служби України

 

Головні управління Державної казначейської служби України в АРК, областях, містах Києві та Севастополі

 

Управління (відділення) ДСКУ в районах, районах умістах, містах обласного та республіканського значення

 

Рис. 2.1. Загальна структура Казначейства України

Організаційна структура Державної казначейської служби України (ДКСУ) відображена на рис. 2.2.

Рис.2.2 Організаційна структура Державної казначейської служби України

Казначейство України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів України, та звільняє з посади Президент України.

Голова Казначейства України здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за стан справ у сфері діяльності Казначейства, визначає повноваження та розподіляє обов'язки між своїми заступниками, затверджує за погодженням з Міністром фінансів України структуру Казна­чейства України та його територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, призначає на посади та звільняє з посад керівників терито­ріальних органів Казначейства.

Головні управління Державної казначейської служби України (ГУДКСУ) розташовані на всій території держави. Усі начальники казначейських управлінь звітують Голові Казначей­ства та начальникові ГУДКСУ. Кожне районне управління відповідає за здійснення касових операцій з виконання державного бюджету та обслуговує відповідні місцеві бюджети у своєму районі.

Для погодженого вирішення завдань, що належать до компетенції Казначейства України, обговорення найважливіших питань його діяльності утворюється колегія в кількості 11 осіб у складі Голови Казначейства (голова колегії), його заступників за посадою та інших керівних працівників Казначейства України. Склад колегії затверджується Головою Державної казначейської служби України. Рішення колегії втілюється у життя через постанови.

Обласне управління Державної казначейської служби України очолює начальник, який несе відповідальність за роботу всіх районних управлінь Казначейства у рамках адміністратив­ного регіону та в межах покладених на нього функцій.

Прочитайте:

Головні управління Державної казначейської служби України (ГУДКСУ) в областях здійснюють:

1. Впровадження законодавчої та нормативної бази з вико­нання бюджету.

2. Касове виконання Державного бюджету, а саме:

• бухгалтерський облік та звітність з проведених ними операцій;

• отримання, реєстрацію, доведення бюджетним устано­вам асигнувань та інформації, пов'язаної з управлінням бюд­жетом, виписок про асигнування;

•управління бюджетними надходженнями на єдиний казначейський рахунок в НБУ, переказ коштів та проведення видатків;

• облік та звітування органам виконавчої та законодавчої влади про виконання функцій, що входять до обов'язків ГУДКСУ;

• збирання, перевірку та введення даних до інформаційної системи, а також консолідацію звітів про виконання бюджету;

• контроль за фінансовим виконанням державних програм, державних цільових фондів.

3. Виконання завдань Казначейства України.

4. Керівництво, контроль та оцінку роботи підвідомчих районних казначейських відділень РУДКСУ.

5. Управління казначейською інформаційною системою всіх казначейських органів в області.

6. Підготовку та виконання планів щодо контрольно-ревізійних перевірок підвідомчих РУДКСУ.

Штатні розписи районних (міських) управлінь затверд­жують начальники відповідних територіальних управлінь за погодженням з керівництвом Казначейства. Кожне управління ДКСУ очолює начальник, який відповідає за роботу, покладену на нього.

Управління (відділення) районного Казначейства відпові­дальні за:

1. Впровадження та дотримання законодавчих і норма­тивних документів щодо виконання бюджету.

2.Касове виконання державного бюджету за видатками в межах асигнувань, передбачених державним бюджетом, забез­печення виконання загального та спеціального фондів держав­ного бюджету за доходами, а саме:

• обліковує кошти державного бюджету, одержані на єдиний казначейський рахунок, у розрізі кодів бюджетної класифікації, розпорядників коштів, а також видатки держав­ного бюджету;

• забезпечує отримання, реєстрацію, доведення розпоряд­никам бюджетних коштів, асигнувань та інформації, пов'язаної з виконанням бюджету, а також підготовку виписок про асигну­вання та касові видатки;

• проводить звірку даних обліку за доходами з фіскаль­ними органами, здійснює повернення та розмежування доходів;

• приймає від бюджетних установ заяви на платіж, проводить контроль за дотриманням лімітів видатків та здійсненням платежу;

• веде облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету та державних позабюджет­них фондів;

• отримує та перевіряє звіти розпорядників коштів та формує зведені звіти про касове виконання державного бюджету за доходами і видатками відповідно до кодів бюджетної класи­фікації та подає їх відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету;

• проводить роботу, пов'язану зі здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань вико­нання державного бюджету, надходженням та використанням коштів позабюджетних фондів у районі;

• здійснює за поданням державної податкової інспекції повернення зайво або помилково сплачених до бюджету по­датків, зборів та обов'язкових платежів;

• здійснює заходи щодо добору, розстановки, виконання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації кадрів;

• розглядає заяви, пропозиції, скарги громадян, підпри­ємств, установ та організацій з питань у межах своїх повноважень.

Районні та міські управління Державної казначейської служби України складаються з:

• відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуго­вування розпорядників коштів та інших клієнтів;

• відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів;

• сектору інформаційних технологій.

5.ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ З РОЗДІЛУ ДИСЦИПЛІНИ,

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...