Главная Обратная связь

Дисциплины:


База справляння зборуБазою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, за вирахуванням податку на додану вартість. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги, телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів,.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

43. Характеристика збору єдиного внеску на загальнообов’якове державне соціальне страхування.

Це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг).

Платниками єдиного внеску є:

1) Роботодавці;

2) працівники - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють;

3) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, медичну, юридичну, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

4) громадяни України, які працюють у розташованих за межами України дипломатичних представництвах і консульських установах України;

5) військовослужбовці;

6) особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомоги по догляду за дитиною.

Єдиний внесок обчислюється виключно у нацiональнiй валютi, у тому числi з виплат (доходу), що здiйснюються в натуральнiй формi.

Розмiр єдиного внеску для кожної категорiї платникiв, встановлюються з урахуванням того, що вони повиннi забезпечувати застрахованим особам страховi виплати i соцiальнi послуги, передбаченi законодавством про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування.

2. Єдиний внесок не входить до системи оподаткування.

44. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об'єкт оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій.

База оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Пільги із сплати податку

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця розташування та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Базовий податковий період дорівнює календарному року.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

Єдиний податок.

Єдиний податок - це податок, який сплачується фізособами - підприємцями та юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Єдиний податок передбачає спрощений облік доходів і витрат, а також заміщає собою сплату і розрахунок певної кількості обов'язкових податків і зборів, які сплачуються в Україні.

1. Групи платників єдиного податку 2015

 

Показники Група 1 Група 2 Група 3 Група 4
Платники ПДВ Неплатники ПДВ
Обмеження по обсягу доходу за календарний рік 300 тисяч гривень 1,5 мільйон гривень 20 мільйонів гривень без ПДВ 20 мільйонів гривень сільгоспвиробники вироб-ники
Обмеження по кількості працівників Без обмежень -
Ставки податку Фіксована залежно від виду діяльності: до 10% мінімальної зарплати на 1 січня Фіксована залежно від виду діяльності:   до 20% мінімальної зарплати на 1 січня 2% доходу + ПДВ 4% доходу Розмір ставок податку з 1 га сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель Для земель водного фонду - 1,35;
Звітність Щорічно Щорічно Щоквартально Щоквартально -

Несплата (неперерахування) фізичною особою - платником єдиного податку, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50% обраної ставки єдиного податку.

Платники єдиного податку:

- сплачують податки, збори та митні платежі на загальних підставах у разі ввезення товарів на митну територію України ;

- виконують функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

- сплачують єдиний соціальний внесок

- несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, за своєчасність подання податкових декларацій.

Податковий кредит.

 

До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України;

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника вважається дата тієї події, що відбулася раніше

дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг;

Податковий кредит звітного періоду формується незалежно від напряму використання придбаних товарів/послуг, тобто в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях.

 

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями.

Платник податку зобов’язаний нараховувати податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), відповідні податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми ПДВ були включені до складу податкового кредиту, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися.

Також внесені зміни до статті 199 Кодексу, зокрема, пунктом 199.1 зобов’язано платників податку у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, нараховувати податкові зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, та скласти і зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні на частку сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.

З урахуванням вищевикладеного, у разі, якщо товари (послуги, необоротні активи) придбаваються для повного або часткового використання в операціях, визначених у підпунктах «а» – «г» пункту 198.5 статті 198 Кодексу, платник податку на дату їх придбання включає сплачену/нараховану при придбанні таких товарів/послуг суму ПДВ до складу податкового кредиту (за умови своєчасної реєстрації постачальником податкової накладної в ЄРПН).

При цьому, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ на відповідний обсяг придбаних товарів (послуг, необоротних активів), що призначені для використання в операціях, визначених, та не пізніше останнього дня звітного періоду скласти податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...