Главная Обратная связь

Дисциплины:


III.3 Класифікація автоматизованих інформаційних технологій 

АІТ в даний час можна класифікувати за низкою ознак. Одна з можливих класифікацій наведено в табл. 2.3.

За способом реалізації АІТ в АІС виділяють традиційно сформовані і нові інформаційні технології (НІТ). Якщо традиційні АІТ існували в умовах централізованої обробки даних, до масового використання ПЕОМ і були орієнтовані головним чином на зниження трудомісткості при формуванні регулярної звітності, то НІТ пов'язані з інформаційним забезпеченням процесу управління в режимі реального часу.

Класифікація економічних АІТ

· За способом реалізації в АІС

· Традиційні

· Нові інформаційні технології

· За ступенем охоплення завдань управління

· Електронна обробка даних

Автоматизація функцій управління: - підтримка прийняття рішень - електронний офіс - експертна підтримка

За класом реалізованих технологічних операцій

· Робота з текстовим редактором

· Робота з табличним процесором

· Робота з СУБД

Робота з графічними об'єктами

Мультимедійні системи

Гіпертекстові системи

За типом користувальницького інтерфейсу

· Пакетні

· Діалогові

· Мережеві

За способом побудови мережі Локальні

· Багаторівневі

· Розподілені

За обслуговуються предметних областях Бухгалтерський облік

· Банківська діяльність

· Податкова діяльність

· Страхова діяльність

· Інші

Нова інформаційна технологія - це технологія, яка ґрунтується на застосуванні комп'ютерів, активній участі користувачів (непрофесіоналів у галузі програмування) в інформаційному процесі, високому рівні дружнього користувальницького інтерфейсу, широкому використанні пакетів прикладних програм (ППП) загального і проблемного призначення, доступі користувача до віддалених баз даних і програм завдяки обчислювальним мережам ЕОМ.

За рівнем охоплення АІТ виділяють електронну обробку даних, коли з використанням ЕОМ без перегляду методології та організації процесів управління ведеться обробка даних з рішенням окремих економічних завдань, і автоматизацію функцій управління. У другому випадку обчислювальні засоби, включаючи супер ОМ і ПЕОМ, використовуються для комплексного вирішення функціональних завдань, формування регулярної звітності і роботи в інформаційно-довідковому режимі для підготовки управлінських рішень. До цієї ж групи можна віднести АІТ підтримки прийняття рішень.

Електронний офіс передбачає наявність інтегрованих ППП, які включають спеціалізовані програми та інформаційні технології, які забезпечують комплексну реалізацію завдань предметної області. В даний час все більшого поширення набувають електронні офіси, обладнання та співробітники яких можуть перебувати в різних приміщеннях. Необхідність роботи з документами, матеріалами, базами даних конкретної організації або установи в домашніх умовах, у транспортних засобах привела до появи АІТ віртуальних офісів.Такі АІТ включають як компонент роботу локальної мережі, з'єднаної з територіальною або глобальною мережею. Завдяки цьому абонентські системи співробітників установи незалежно від того, де вони знаходяться, виявляються включеними в загальну для них мережу.

АІТ експертної підтримки складають основу автоматизації праці фахівців-аналітиків. Ці працівники крім аналітичних методів і моделей для дослідження складаються в ринкових умовах ситуацій по збуту продукції, послуг, фінансового становища підприємства, фірми, фінансово-кредитної організації змушені використовувати накопичений і зберігається в системі досвід оцінки ситуацій, тобто відомості, що становлять базу знань у конкретній предметній області.

Потреба в аналітичній роботі в умовах перебудови економічних відносин, утворення нових організаційних структур, що функціонують на основі різних форм власності, незмірно зростає.

Виникає необхідність у накопиченні фактів, досвіду, знань у кожній конкретній галузі управлінської діяльності. Це завдання вирішується подальшим вдосконаленням інтегрованої обробки інформації, коли нова інформаційна технологія починає включати в роботу бази знань.

Під базою знань розуміється складна, детально модельована структура інформаційних сукупностей, що описують всі особливості предметної області, включаючи факти (фактичні знання), правила (знання умов для прийняття рішень) і мета знання (знання про знання), тобто знання, що стосуються способів використання знань та їх властивостей. База знань є найважливішим елементом все частіше створюваної на робочому місці спеціаліста експертної системи. Експертна система (ЕС) виступає як в ролі накопичувача знань в конкретній галузі професійної діяльності, так і в ролі порадника фахівця при аналізі економічних ситуацій та вироблення керуючих впливів.

За класами реалізованих технологічних операцій АІТ розглядаються з операційного змісту в програмному аспекті і включають текстову обробку, електронні таблиці, автоматизовані банки даних, обробку графічної і звукової інформації, мультимедійні та інші системи.

Перспективним напрямом розвитку комп'ютерної технології є створення програмних засобів виведення високоякісного звуку і відеозображення.

Технологія формування відеозображення отримала назву комп'ютерної графіки.

Комп'ютерна графіка - це створення, зберігання і обробка моделей об'єктів і їх зображень за допомогою ЕОМ. Ця технологія проникла в область економічного аналізу, моделювання різного роду конструкцій, вона незамінна у виробництві, проникає в рекламну діяльність, робить цікавим дозвілля. Програмно-технічна організація обміну з комп'ютером текстової, графічної, аудіо-і відео отримала назву мультимедіа-технології. Таку технологію реалізують спеціальні програмні засоби, що мають вбудовану підтримку мультимедіа і дозволяють використовувати її у професійній діяльності, навчально-освітніх, науково-популярних та ігрових областях. При застосуванні цієї технології в економічній роботі відкриваються реальні перспективи використовувати комп'ютер для озвучування зображень, а також розуміння ним людської мови, ведення комп'ютером діалогу з фахівцем на рідному для фахівця мовою. Здатність комп'ютера з голосу сприймати нескладні команди управління програмами, виведенням інформації на друк та іншими операціями в найближчому майбутньому створить найсприятливіші умови користувачеві для взаємодії з ним в процесі професійної діяльності.

За типом користувальницького інтерфейсу можна розглядати АІТ з точки зору можливостей доступу користувача до інформаційних і обчислювальних ресурсів. Так, пакетна АІТ виключає можливість користувача впливати на обробку інформації, поки вона проводиться в автоматичному режимі. Обробка виконується в програмно-заданої послідовності операцій над заздалегідь накопиченими в системі та об'єднаними в пакет даними.

Діалогова АІТ надає користувачеві необмежену можливість взаємодіяти з зберігаються в системі інформаційними ресурсами в реальному масштабі часу, отримуючи при цьому всю необхідну інформацію для вирішення функціональних завдань і прийняття рішень.

Інтерфейс мережевої АІТ надає користувачеві засоби теледоступу до територіально розподілених інформаційних і обчислювальних ресурсів завдяки розвиненим засобам зв'язку, що робить такі АІТ широко використовуваними і багатофункціональними.

В даний час спостерігається тенденція до об'єднання ІТ різного типу в єдиний комп'ютерний технологічний комплекс, званий інтегрованим. Особливе місце в ньому належить засобам комунікації.

Особливе значення у таких системах надається захисту інформації при її передачі і обробці. Найбільшого поширення при захисті економічної інформації отримали апаратно-програмні засоби, що забезпечують збереження інформації в процесі передачі і доставки її адресату; шифрування і дешифрування даних абонентами мереж загального користування (телефонних, телеграфних) при домовленості користувачів про загальні технічних засобах, алгоритмах шифрування і т.п.

Підвищення вимог до оперативності інформаційного обміну та управління, а отже, до терміновості обробки інформації, призвело до створення не тільки локальних, але і багаторівневих і розподілених систем організаційного управління об'єктами, якими є, наприклад, банківські, податкові, постачальницькі, статистичні та інші служби. Їх інформаційне забезпечення реалізують мережі автоматизованих банків даних, які будуються з урахуванням організаційно-функціональної структури.

У багаторівневих і розподілених комп'ютерних інформаційних системах організаційного управління успішно можуть бути вирішені як проблеми оперативної роботи з інформацією, так і проблеми аналізу економічних ситуацій при виробленні і прийнятті управлінських рішень.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...