Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зовнішні фінансові джерела санації підприємствВласники підприємства можуть фінансувати санацію в таких формах:

1. Внески по збільшенню статутного фонду;

2. Надання позик;

3. Цільові внески на безповоротній основі.

1. Основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства:

- мобілізація фінансових ресурсів для виконання санаційних заходів виробничо-технічного характеру, модернізації існуючих потужностей, переобладнання та розширення виробництва;

- збільшення частки капіталу, в межах якої власники підприємства відповідають за його зобов’язаннями перед кредиторами, спрямоване на збільшення кредитоспроможності суб’єкта господарювання та його фінансової стійкості;

- покращення ліквідності та платоспроможності підприємства;

- акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав інших підприємств.

З метою санації статутний фонд, як правило, збільшується, щоб мобілізувати фінансові ресурси та підвищити фінансову стійкість підприємства.

Статутний фонд збільшують трьома методами:

- збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

- збільшення номінальної вартості акцій;

- обмін облігацій на акції.

Збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості досягається за рахунок таких джерел:

- додаткових внесків учасників та засновників;

- дивідендів;

- індексації основних фондів.

При цьому реальне надходження фінансових ресурсів на підприємство відбувається лише в разі здійснення додаткових внесків інвесторів в обмін на корпоративні права суб’єкта господарювання. Ця операція пов’язана з додатковою емісією таких прав.

При збільшенні номінальної вартості акцій, акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості, відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Збільшення статутного фонду АТ збільшенням номінальної вартості акцій є підставою для анулювання реєстрації попередніх випусків акцій, тому потрібно зареєструвати випуск акцій нової номінальної вартості.

У разі збільшення номінальної вартості акцій, статутний фонд збільшується за рахунок таких джерел:

- додаткових внесків власників корпоративних прав підприємства;

- індексації основних фондів.

Цей метод характерний тим, що кожний з акціонерів може доплатити до визначеного рівня нової номінальної вартості акцій. Якщо він відмовився це зробити, емітент зобов’язаний запропонувати акціонерові викупити його акції.

У разі збільшення статутного фонду обміном облігацій існуючої номінальної вартості на акції відповідного емітента, цей фонд збільшується на загальну номінальну вартість облігацій, що обмінюються на акції. При цьому номінальна вартість облігацій, умовами випуску яких передбачається їх обмін на акції, має дорівнювати номінальній вартості акцій.Метод збільшення статутного фонду пов’язаний з облігаціями конверсійної позики. Вкладаючи кошти в конверсійні облігації, інвестор досягає подвійної мети:

- відносної безпеки вкладень;

- можливість збільшення капіталу, яку дають звичайні акції.

2. Кредитори для фінансового оздоровлення підприємства можуть діяти одним з таких способів:

- Звернення до суду із заявою про оголошення боржника банкрутом з подальшою його ліквідацією. Згідно з положенням НБУ “Про кредитування”, законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, іншими законодавчими актами, комерційний банк та інші кредитори зобов’язані щоразу коли контрагент виконав зобов’язання, вирішувати питання про стягнення заборгованості, а у разі неможливості стягнення порушувати в суді справу про банкрутство боржника, що, як правило, призводить до його ліквідації.

- Мораторій. Кредитор не надає додаткових кредитів і протягом певного часу не вимагає виконання грошових зобов’язань, термін сплати яких настав. Банк відстрочує погашення кредиту у виняткових випадках, коли в позичальника виникають тимчасові фінансові труднощі, спричинені не передбачуваними обставинами, і той вживає відповідних заходів, щоб їх усунути.

- Участь у санації боржника. Фінансова участь кредиторів у санації боржників може набирати таких форм:

a) Реструктуризація наявної заборгованості;

b) Зменшення або списання заборгованості;

c) Надання санаційних кредитів.

До основних форм реструктуризації заборгованості належать:

- Трансформація боргу у власність;

- Конверсія короткострокових заборгованостей у довгострокові;

- Пролонгація строків сплати.

Списання заборгованості означає відмову кредитора від своїх вимог. Списати заборгованість можна двома способами:

- Повної або часткової відмови від своїх вимог;

- Відмови від кредитного забезпечення.

Санаційні кредити можуть підвищити платоспроможність боржника, оскільки залучаються ліквідні засоби. Санаційні кредити можуть бути лише середньо – або довгостроковими, оскільки лише за таких умов можуть фінансуватися капітальні вкладення.

3. Персонал підприємства може фінансувати санацію в таких формах:

- Відстрочка або відмова від винагороди за виробничі результати;

- Надання працівниками позик;

- Купівля працівниками акцій свого підприємства.

Таким чином, персонал підприємства може реально впливати на його виробничий розвиток [15]

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...