Главная Обратная связь

Дисциплины:


Загальні положення до виконання контрольної роботиДля студентів стаціонарної форми навчання роботи виконуються, за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210´297 мм) через 1,5 комп’ютерних інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Шрифт – Times New Roman, кегль 14. На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: зверху та знизу –20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч –15 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту має бути однаковою. Абзацний відступ – 1 см.

Для студентів заочної форми навчання контрольна робота виконується в учнівському зошиті власноручно (друкування не допускається) одним кольором (чорним, фіолетовим або темно синім) контрастного відтінку з дотриманням інтервалу між рядками. При написанні обов'язково залишати поля для зауважень. В разі виявлення розбіжностей в почерку особи, яка захищає контрольну роботу, і почерку, яким вона виконана, така робота вилучається і анулюється, а студент отримує нове завдання.

Нумерація сторінок, малюнків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Нумерація сторінок має бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Номер сторінки проставляється у правому верхньому.


ТЕСТИ І-ГО РІВНЯ


1.До головних факторів, що зумовлюють стратегічну кризу на підприємстві, слід віднести такі:

а) дефіцити в організаційні структурі;

б) незадовільна структура капіталу;

в) зайві виробничі потужності;

г) незадовільна робота з кредиторами;

д) низький рівень контролю якості.

2.Санація підприємства – це:

а) надання підприємству зовнішньої допомоги;

б) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

в) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення;

г) те саме, що й реструктуризація;

д) система заходів фінансового характеру.

3.Фінансова санація включає в себе:

а) рефінансування дебіторської заборгованості;

б) призначення тимчасової адміністрації;

в) реалізацію соціального плану;

г) реструктуризацію заборгованості;

д) технічне переобладнання виробництва.

4.Модель проведення санації підприємства обов’язково включає:

а) причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи;

б) оголошення підприємства банкрутом;

в) формування санаційної стратегії;

г) рішення суду про проведення санації;

д) внесення до реєстру неплатоспроможних підприємств.

5.Головними екзогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

а) дефіцити в організаційній структурі;

б) низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту;

в) зменшення купівельної спроможності населення;г) криза окремої галузі;

д) сезонні коливання;

е) дефіцити у фінансуванні;

є) дискримінація підприємства органами влади та управління.

6.Головними ендогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути:

а) дефіцити в організаційній структурі;

б) прорахунки у галузі постачання;

в) недоліки у виробничій сфері;

г) криза окремої галузі;

д) сезонні коливання;

е) дефіцити у фінансуванні;

є) посилення монополізму на ринку.

7.За часом впливу існують такі види криз:

а) короткострокові;

б) природні;

в) термінові;

г) довгострокові.

8.За можливістю прогнозування бувають такі види криз:

а) уповільнені;

б) передбачувані;

в) непередбачувані;

г) непереборні.

9.Зовнішні фактори кризового стану підрозділяються на:

а) соціально-економічні;

б) виробничі;

в) ринкові;

г) інвестиційні.

10.Внутрішні фактори кризового стану підрозділяються на

а) соціально-економічні;

б) інвестиційні;

в) фінансові;

г) ринкові.

11.До головних факторів, що зумовлюють кризу прибутковості на підприємстві, слід віднести такі:

а) несприятливе співвідношення цін та собівартості;

б) високі процентні ставки;

в) надання незабезпечених товарних кредитів;

г) незадовільна структура капіталу;

д) зайві виробничі потужності;

е) неефективна маркетингова політика;

є) форс-мажорні обставини.

12.До головних факторів, що зумовлюють кризу ліквідності на підприємстві, слід віднести такі:

а) незадовільна робота з дебіторами;

б) високі процентні ставки;

в) надання незабезпечених товарних кредитів;

г) зниження кредитоспроможності підприємства;

д) відсутність або недієздатність системи контролінгу;

е) форс-мажорні обставини.

13.Тактичні цілі санації:

а) оптимізація капіталовкладень;

б) реструктуризація заборгованості;

в) визначення сфери діяльності під-ва;

г) визначення асортименту продукції та її споживачів;

д) визначення основних вартісних цільових показників;

е) соціальні цілі.

14.Банкрутство – це:

а) визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;

б) проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури під-ва, системи управління, форми власності, що здатні відновити прибутковість, конкуренто-спроможність та ефективність виробництва;

в) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань перед бюджетом;

г) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

15.Які відокремлені структурні підрозділи юридичної особи можуть бути, згідно чинного законодавства, суб’єктами банкрутства?

а) філії;

б) представництва;

в) відділення;

г) всі відокремлені структурні підрозділи;

д) жоден із відокремлених структурних підрозділів.

16.До підприємства-боржника можуть застосовуватись наступні судові процедури банкрутства:

а) розпорядження майном боржника;

б) мирова угода;

в) санація боржника;

г) ліквідація банкрута.

17.Система раннього попередження та реагування включає:

а) прогнозування можливих сценаріїв розвитку підприємства;

б) визначення індикаторів раннього попередження та реагування;

в) бенчмаркінг;

г) формування інформаційних каналів;

д) страхування фінансових ризиків.

18.Основні функції контролінгу:

а) залучення капіталу;

б) інформаційне забезпечення та планування;

в) контроль та координація;

г) управління кредиторською та дебіторською заборгованістю;

д) управління грошовими потоками.

19.Основні інструменти контролінгу:

а) система раннього попередження та реагування;

б) імітаційне моделювання;

в) інвентаризація;

г) ревізія;

д) фінансовий контроль.

20.Головні завдання стратегічного планування:

а) визначення стратегічних напрямків діяльності підприємства;

б) бюджетування;

в) розробка дерева цілей;

г) аналіз відхилень;

д) визначення горизонтів планування.

21.На принципах Jiu-Jitsu та Tai-Chi будується така стратегія санації:

а) наступальна стратегія;

б) стратегія делегування повноважень;

в) стратегія компромісу;

г) стратегія консенсусу;

д) захисна стратегія.

22.До основних характерних ознак бюджетування відносять такі:

а) короткостроковість;

б) середньостроковість;

в) високий рівень конкретизації;

г) низький рівень конкретизації;

д) тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.

23.Бенчмаркінг являє собою:

а) внутрішній аналіз та порівняння показників діяльності різних структурних підрозділів одного підприємства;

б) маркетинговий аналіз ринку;

в) порівняльний аналіз продуктивності виробничих процесів та інших параметрів досліджуваного підприємства й підприємств-конкурентів;

г) порівняльний аналіз окремих процесів, функцій, методів і технологій досліджуваного підприємства та підприємств, які не є конкурентами даного;

д) аналіз сильних та слабких місць підприємства.

24.До каталогу санаційних заходів у рамках Crash-програми можуть входити:

а) рефінансування дебіторської заборгованості;

б) мобілізація прихованих резервів продажем окремих позицій активів;

в) здійснення капіталовкладень;

г) організація санаційного контролінгу;

д) зворотний лізинг.

25.Фінансовий план включає в себе такі позиції:

а) прогноз обсягів випуску та реалізації продукції;

б) баланс грошових надходжень та витрат;

в) зведений баланс активів та пасивів;

г) точка беззбитковості;

д) потреби в інвестиціях;

е) форми та джерела мобілізації фінансових ресурсів.

26.Які види санації можуть застосовуватися для подолання негативного впливу зовнішнього середовища:

а) стратегія структурної перебудови;

б) наступальна стратегія;

в) оперативна стратегія;

г) стратегія делегування повноважень;

д) стратегія компромісу;

е) захисна стратегія.

27.Прогнозування банкрутства найточніше можна здійснити за допомогою:

а) 5-факторної моделі Альтмана;

б) моделі Спрінгейта;

в) тесту на банкрутство Тамарі;

г) універсальної дискримінантної моделі.

28.Запас фінансової міцності підприємства – це:

а) величина, що відповідає обсягу виручки, отриманої у точці беззбитковості;

б) величина, що відповідає різниці між фактичним обсягом виручки, отриманої підприємством при реалізації певного обсягу продукції та обсягом виручки, отриманої у точці беззбитковості;

в) величина, що відповідає різниці між фактичною виручкою, отриманою підприємством при реалізації продукції та умовно-змінними витратами.

29.Види бенчмаркінгу:

а) внутрішній бенчмаркінг;

б) зовнішній бенчмаркінг;

в) бенчмаркінг, зорієнтований на конкурентів;

г) функціональний бенчмаркінг;

д) альтернативний бенчмаркінг;

е) портфельний бенчмаркінг.

30.До основних критеріїв оцінювання ефективності санації належать:

а) прибутковість;

б) конкурентні переваги;

в) фінансова самостійність;

г) санаційний прибуток;

д) додаткова вартість, створена в результаті санації.

31.За критерієм прибутковості ефективність санації визначається наступними основними факторами:

а) прогнозований обсяг додаткового прибутку;

б) витрати на проведення санації;

в) прогнозована рентабельність;

г) санаційний прибуток;

д) санаційні витрати.

32.В портфельному аналізі застосовуються наступні портфельні матриці:

а) матриця “привабливість ринку – конкурентні переваги”;

б) матриця “зростання ринку – конкурентні переваги”;

в) матриця “ привабливість ринку – частка ринку”;

г) матриця “зростання ринку – частка ринку”.

33.При прогнозуванні банкрутства підприємства за допомогою моделі Альтмана, основним показником є:

а) робочий капітал;

б) загальні активи підприємства;

в) чистий дохід;

г) прибуток до оподаткування;

д) чистий прибуток.

34.При прогнозуванні банкрутства підприємства за допомогою моделі Спрінгейта, основним показником є:

а) робочий капітал;

б) загальні активи підприємства;

в) чистий дохід;

г) прибуток до оподаткування;

д) чистий прибуток.

35.Основна мета санаційного аудиту:

а) визначення достовірності звітності підприємства, її повноти і відповідності чинному законодавству;

б) формування висновків щодо реального фінансового стану підприємства;

в) оцінювання санаційної спроможності підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та наявної санаційної концепції;

г) розробка санаційної концепції підприємства;

д) визначення повноти та правильності нарахування та сплати податкових платежів до бюджету.

36.Замовниками санаційного аудиту підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, можуть бути:

а) позикодавець;

б) підприємство-боржник;

в) державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

г) потенційний сенатор;

д) консалтингова фірма.

37.До основних показників, які характеризують структуру капіталу та фінансову незалежність підприємства, відносять:

а) показник фінансового левериджу;

б) показник абсолютної ліквідності;

в) коефіцієнт покриття;

г) коефіцієнт автономії;

д) коефіцієнт фінансової стабільності.

38.Основні показники ліквідності та платоспроможності підприєм-ва:

а) коефіцієнт покриття;

б) рентабельність продажу;

в) оборотність оборотних засобів;

г) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

д) коефіцієнт фінансового левериджу.

39.Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначає:

а) частину короткострокової заборгованості, яку підприємство може погасити найближчим часом;

б) частку довгострокових позик, залучених для фінансування активів підприємства;

в) ступінь мобільності використання власних коштів підприємства;

г) частку чистого оборотного капіталу у структурі активів балансу;

д) залежність підприємства від довгострокових зобов'язань.

40.Показник Cash-Flow характеризує:

а) розмір чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства;

б) розмір чистого прибутку підприємства

в) обсяг вхідник грошових потоків підприємства;

г) обсяг реалізації продукції;

д) чистий прибуток та амортизацію.

41.До основних показників оцінки ділової активності підприємства належать:

а) продуктивність праці;

б) фондовіддача;

в) ринковий курс акцій;

г) оборотність коштів у розрахунках;

д) оборотність основного капіталу.

42.Діагностуючи сильні та слабкі сторони підприємства, а також потенційні ризики та додаткові шанси, застосовують такі методи:

а) СОФТ-аналіз;

б) бенчмаркінг;

в) нуль-базис бюджетування;

г) вартісний аналіз;

д) СВОТ-аналіз.

43.Фінансовий стан будь-якого підприємства характеризується поточною неплатоспроможністю, якщо:

а) на конкретний момент через випадковий збіг обставин тимчасово суми наявних у підприємства коштів і високоліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу;

б) величина 3-го та 4-го розділів балансу перевищує величину 2-го розділу активу балансу;

в) підприємство не здатне погасити вимоги за кредитними угодами, що виникли у поточному періоді;

г) суб'єкт підприємницької діяльності неспроможний виконати грошові зобов'язання перед кредиторами після настання встановленого строку їх сплати.

44.Санація із залученням нового фінансового капіталу може набирати таких форм:

а) альтернативна санація;

б) двоступінчата санація;

в) конверсія боргу у власність;

г) емісія облігацій конверсійної позики;

д) мирова угода.

45.Золоте правило балансу вимагає:

а) паралельності строків фінансування та інвестування;

б) додержання певних співвідношень між окремими статтями пасивів та активів;

в) щоб основні засоби фінансувались за рахунок власного капіталу та довгострокових позик;

г) виконання певних співвідношень між окремими статтями пасиву;

д) щоб довгострокові пасиви використовувалися не лише для фінансування основних фондів, а й довгострокових оборотних активів.

46.Фінансова рівновага передбачає:

а) рівність грошових надходжень підприємства та потреби в капіталі для виконання поточних платіжних зобов’язань;

б) рівність резервів ліквідності на початок та кінець періоду;

в) рівність власного та позичкового капіталу;

г) рівність кредиторської та дебіторської заборгованості;

д) рівність суми початкового стану резервів, Cash-flow і надходжень від фінансової діяльності та суми інвестицій, погашеної заборгованості, дивідендів і поповнення резервів.

47.Правило фінансування, яке вимагає, щоб строки, на які мобілізуються фінансові ресурси, збігалися зі строками, на які вони мобілізуються в реальні чи фінансові інвестиції, називається:

а) золотим правилом фінансування;

б) золотим банківським правилом;

в) правилом вертикальної структури балансу;

г) правилом узгодженості строків;

д) золотим правилом балансу.

48.До правил, що характеризують горизонтальну структуру капіталу належать:

а) золоте правило фінансування;

б) золоте банківське правило;

в) правило вертикальної структури балансу;

г) правило узгодженості строків;

д) золоте правило балансу.

49.Ефект фінансового лівериджу характеризує:

а) відношення позичкового капіталу до власного капіталу підприємства від рентабельності всіх активів;

б) залежність рентабельності власного капіталу підприємства від рентабельності всіх активів, процентів за кредит та коефіцієнта заборгованості;

в) рентабельність позичкового капіталу;

г) рентабельність власного капіталу;

д) ефект фінансування діяльності та підвищення рентабельності власного капіталу за рахунок збільшення частки позичкового.

50.Правило вертикальної структури капіталу вимагає:

а) щоб відношення власного капіталу до позичкового дорівнювало 1:1;

б) щоб коефіцієнт заборгованості не перевищував 100%;

в) щоб структура капіталу та структура активів були узгоджені між собою;

г) дотримання певного співвідношення між власним та позичковим капіталом підприємства, що залежить від галузевих та інших умов діяльності останнього;

д) розрахунку двох показників: коефіцієнта фінансової незалежності та показника фінансового левериджу.

51.До вхідних грошових потоків підприємства можна віднести:

а) виручку від реалізації основної продукції;

б) амортизаційні відрахування;

в) кошти, залучені в результаті емісії корпоративних прав;

г) кошти, залучені на умовах позики.

52.Приховані резерви:

а) відбиваються у статті балансу “додатковий капітал”;

б) це частина капіталу підприємства, яка жодним чином не відбита в його балансі;

в) являють собою різницю між балансовою вартістю окремих майнових об'єктів підприємства та їх реальною (вищою) вартістю;

г) дорівнюють санаційному прибутку;

д) можуть мобілізуватись в результаті індексації балансової вартості майнових об’єктів.

53.До найважливіших функцій факторингу належать:

а) кредитування;

б) управління вихідними грошовими потоками;

в) управління кредиторською заборгованістю;

г) покриття ризику;

д) передача управління дебіторською заборгованістю.

54.Збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел можна досягнути:

а) ліквідацією портфеля короткострокових фінансових вкладень;

б) рефінансуванням дебіторської заборгованості;

в) продажем частини основних фондів чи окремих структурних підрозділів підприємства;

г) збільшенням статутного фонду підприємства;

д) зниженням собівартості продукції;

55.До вихідних грошових потоків підприємства можна віднести:

а) оплату товарів, робіт, послуг, які становлять собівартість продукції;

б) оплату товарів, робіт, послуг, що не належать до валових витрат;

в) здійснення реальних та фінансових інвестицій;

г) амортизаційні відрахування;

д) повернення капіталу, який був залучений на фінансовому ринку.

56.Розрізняють такі основні групи факторів, що впливають на зміну собівартості продукції:

а) зміна обсягів виробництва;

б) зміна цін на готову продукцію;

в) зміна структури продукції;

г) зміна ставки ПДВ;

д) зміна організації виробництва та умов праці.

57.Зміна організації виробництва та умов праці виявляється в економії витрат за такими основними напрямками:

а) спеціалізація та кооперування виробництва;

б) зміни в організації та обслуговуванні виробництва та праці;

в) зміни в організації управління виробництвом;

г) зміни в умовах матеріально-технічного забезпечення;

д) усунення зайвих витрат та збитків.

58.Власний капітал підприємства це:

а) підсумок першого розділу пасиву балансу;

б) капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

в) капітал, розділений на частки рівної номінальної вартості;

г) те саме, що і статутний капітал;

д) капітал, основними складовими якого є статутний фонд, додатковий капітал, резервні фонди та прибуток.

59.Додатковий капітал:

а) це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінювання (індексації), безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;

б) це капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

в) може бути лише в акціонерних товариств;

г) може бути спрямований на покриття збитків підприємства;

д) це один з видів доходів підприємства, які можуть бути розподілені між власниками корпоративних прав.

60.Санаційний прибуток являє собою:

а) прогнозований прибуток, який підприємство планує одержати після успішного завершення санації;

б) різницю між витратами на проведення санації та одержаною виручкою після фінансового оздоровлення;

в) різницю між прибутком підприємства після його санації та прибутком (збитком) до проведення санаційних заходів;

г) емісійний дохід у вигляді дизажіо;

д) прибуток, який підприємство одержує в результаті списання частини кредиторської заборгованості.

61.У процесі санації балансу:

а) підвищується розрахунковий та ринковий курс корпоративних прав;

б) поліпшується платоспромож-ність підприємства;

в) покриваються відображені в балансі збитки;

г) залучаються фінансові ресурси для проведення санаційних заходів виробничого характеру;

д) збільшується статутний фонд підприємства.

62.АТ може викупити акції власного випуску з метою:

а) подальшого перепродажу;

б) подальшого анулювання;

в) одержання дивідендів під час розподілу прибутку;

г) розповсюдження серед своїх працівників;

д) здійснення акціями власного випуску внесків у статутний фонд інших підприємств.

63.Основними цілями зменшення статутного фонду є такі:

а) одержання санаційного прибутку;

б) підвищення платоспроможності підприємства;

в) збільшення номінальної вартості корпоративних прав;

г) підвищення ринкової вартості корпоративних прав;

д) санація балансу.

64.Конверсія акцій це:

а) об’єднання кількох акцій в одну;

б) зменшення номінальної вартості акцій

в) обмін за певним співвідношенням однієї кількості акцій на іншу;

г) викуп акцій з метою їх анулювання;

д) обмін конверсійних облігацій на звичайні акції.

65.Викуп корпоративних прав у санаційних цілях доцільно здійснювати:

а) якщо викуп проводиться за ціною, вищою від номіналу;

б) якщо у підприємства дуже високий рівень капіталізації;

в) якщо викуп проводиться за номіналом;

г) якщо викуп здійснюється за ціною, нижчою за номінальну вартість;

д) якщо за даними корпоративними правами підприємство зможе отримати високі дивіденди.

66.Двоступінчаста санація полягає у:

а) зменшенні статутного фонду з подальшим його збільшенням;

б) зменшенні номінальної вартості стат.фонду або в безповоротній фінансовій допомозі власників;

в) збільшенні статутного фонду збільшенням номінальної вартості акцій;

г) випуску облігацій з подальшим їх обміном на звичайні акції;

д) комбінації різних форм збільшення статутного капіталу.

67.Переважне право на придбання акцій дає змогу колишнім власникам:

а) отримати додаткові доходи у разі збільшення статутного фонду;

б) зберегти свою частку (у % співвідношенні) у статутному капіталі;

в) попередити “розмивання” вартості своєї частки у статутному капіталі внаслідок емісії акцій за низьким курсом;

г) зберегти свою частку голосів на загальних зборах власників;

д) придбати нові акції за ціною, нижчою за номінальну вартість.

68.Стат.фонд АТ збільшується завдяки таким заходам:

а) емісії нових акцій;

б) збільшенню номінальної вартості акцій;

в) обміну облігацій на акції;

г) емісії конвертованих облігацій;

д) придбанню основних фондів.

69.Альтернативна санація передбачає:

а) альтернативний вибір фінансових джерел санації між власними та залученими;

б) комбінацію зменшення та збільшення стат.фонду;

в) зменшення номінальної вартості стат.фонду або безповоротну фінансову допомогу власників;

г) випуск облігацій конверсійної позики;

д) трансформацію боргу у власність.

70.Фінансова участь кредиторів у санації боржників може набирати таких форм:

а) реструктуризація наявної заборгованості;

б) альтернативної санації;

в) зменшення або списання заборгованості;

г) надання санаційних кредитів;

д) конверсії власності у борг.

71.Якщо претензію визнано повністю або частково, але немає повідомлення про перерахування визнаної суми, то заявник претензії може:

а) звернутися до відповідача з повторною претензією;

б) звернутися до суду з позовом про вирішення господарського спору;

в) по закінченні 20 днів від дня одержання відповіді подати до банку розпорядження про списання у безспірному порядку визнаної боржником суми;

г) звірити заборгованість;

д) звернутися до суду з позовом про оголошення боржника банкрутом.

72.Справа про банкрутство підприємства може бути порушена, якщо:

а) надійшла письмова заява будь-кого з кредиторів боржника;

б) надійшла письмова заява потенційного санатора;

в) надійшла письмова заява боржника стосовно його фінансової неспроможності або загрози такої неспроможності;

г) боржник не визнає претензії про відшкодування заборгованості;

д) боржник не повернув банківський кредит в обумовлений термін.

73.До боржника суд може:

а) застосувати реорганізаційні (санаційні) процедури;

б) здійснити ліквідаційні процедури;

в) укласти мирову угоду;

г) внести його до реєстру неплатоспроможних підприємств;

д) оголосити підприємство неплатоспроможним.

74.Боржник може звернутися до суду з власної ініціативи із заявою про порушення справи про своє банкрутство у таких випадках:

а) якщо задоволення вимог одного або декількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань перед іншими кредиторами;

б) якщо податкові органи припинили операції за всіма банківськими рахунками боржника;

в) якщо в разі його ліквідації не у зв’язку з процедурою банкрутства він не має можливості задовольнити грошові вимоги кредиторів у повному обсязі;

г) після того як розрахунковий документ щодо стягнення заборгованості з боржника вміщено в картотеку;

д) за наявності ефективної концепції санації та відсутності необхідного часу для її реалізації.

75.У проекті мирової угоди подаються пропозиції боржника з таких позицій:

а) форма платіжних поступок кредиторів;

б) бажаний період пролонгації заборгованості;

в) бажана сума списання заборгованості з платежів до бюджету;

г) обсяг початкового погашення заборгованості.

76.На першому етапі ліквідації підприємства:

а) воно знімається з податкового обліку;

б) складається ліквідаційний баланс;

в) задовольняються претензії кредиторів;

г) приймається рішення уповноваженим органом про ліквідацію підприємства;

д) створюється ліквідаційна комісія.

77.Примусова ліквідація підприємства здійснюється:

а) коли його визнано банкрутом;

б) коли протягом 1 місяця підприємство не погасило визнаної ним претензійної вимоги;

в) якщо на ухвалу суду будуть визнані недійсними установчі документи й рішення про створення підприємства;

г) якщо його борги перевищують вартість активів;

д) якщо його занесено до реєстру неплатоспроможних підприємств.

78.Мирова угода в процесі провадження справи про банкрутство являє собою:

а) угоду між боржником і санатором про переведення боргу;

б) угоду між боржником і кредиторами щодо відстрочення сплати належних кредиторам боргів;

в) угоду між санатором та судом про проведення фінансового оздоровлення боржника;

г) угоду між санаторами щодо розподілу їхніх прав і обов’язків у процесі санації підприємства;

д) угоду між боржником та судом про відстрочення початку провадження справи про банкрутство.

79.Мирова угода укладена в ході провадження справи про банкрутство може бути розірвана у таких випадках:

а) невиконання умов мирової угоди боржником;

б) за відсутності осіб, які мають намір узяти участь у санації боржника;

в) провадження боржником дій, які завдають збитків правам та законним інтересам кредиторів;

г) якщо боржнику відмовлено в одержанні нових кредитів.

80.Призначена судом ліквідаційна комісія має такі функції:

а) управляє майном банкрута;

б) відшукує санаторів;

в) вживає заходів для стягнення дебіторської заборгованості;

г) здійснює інвентаризацію, оцінювання та реалізацію майна банкрута;

д) затверджує ліквідаційний баланс підприємства.

81.У разі банкрутства підприємства в першочерговому порядку відшкодовуються:

а) вимоги щодо платежів до бюджету;

б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

в) витрати, пов’язані з провадженням справи про банкрутство в судовому суді;

г) вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

д) зобов’язання перед працівниками підприємства-банкрута.

82.Ліквідаційний баланс підприємства в ході провадження справи про банкрутство боржника затверджується:

а) комітетом кредиторів;

б) ліквідаційною комісією;

в) податковим органом;

г) судом;

д) зборами засновників підприємства.

83.Підставою для звернення із заявою про порушення справи про банкрутство боржника може бути:

а) неплатоспроможність боржника;

б) збитковість боржника протягом 3-х останніх звітних років;

в) загроза неплатоспроможності;

г) перевищення заборгованості над сумою власного капіталу;

д) падіння ринкового курсу акцій підприємства нижче від їхньої номінальної вартості.

84.У претензії кредитора до дебітора зазначаються:

а) реквізити заявника претензії та підприємств, на адресу яких направляється претензія, дата та номер претензії;

б) обставини, на підставі яких заявляється претензія, докази, які підтверджують ці обставини;

в) вимоги заявника;

г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовому оцінюванню;

д) перелік документів, які додаються до претензії.

85.При судовому врегулюванні спорів арбітр може відмовити у прийнятті позовної заяви у таких випадках:

а) заява не підлягає розгляду в арбітр.судах України;

б) у провадженні арбітр.суду чи іншого органу є справа зі спору між тими ж сторонами та про той самий предмет, або існує рішення цих органів з такого спору;

в) позов стосується підприємства, що ліквідовано.

86.Керуючий санацією має право:

а) самостійно приймати рішення щодо звільнення працівників підприємства-боржника;

б) відмовитись від складання звіту перед комітетом кредиторів;

в) самостійно розпоряджатись майном боржника з урахуванням обмежень;

г) укладати від імені боржника цивільно-правові угоди;

д) відмовлятись від виконання договорів боржника у випадках, передбачених законодавством.

87.Керуючий санацією може бути:

а) фізична особа, яка відповідно до рішення суду організовує здійснення санації боржника;

б) юридична особа з числа кредиторів підприємства-боржника, яка відповідно до рішення суду організовує здійснення санації боржника;

в) юридична особа з числа засновників (власників) підприємства, яка відповідно до рішення суду організовує здійснення санації боржника;

г) фізична особа з числа керівного складу підприємства.

88.Ознаками прихованого банкрутства є:

а) надання кредитору неправдивих даних про фінансовий стан боржника;

б) причинний зв’язок між поданням неправдивих даних про фінансовий стан боржника та збитками кредитора;

в) надання кредитору неправдивих даних про фінансовий стан боржника про фінансову неспроможність виконання зобов’язань перед кредиторами та бюджетом;

г) свідоме доведення підприємства до фінансової неплатоспроможності;

89.Складовими формули для визначення коефіцієнта Cash-Flow є:

а) чистий грошовий потік;

б) заборгованість підприємства;

в) грошові кошти підприємства;

г) короткострокові фінансові вкладення.

90.Прямий та опосередкований методи визначення суми грошових потоків підприємства відрізняються в частині аналізу:

а) операційної діяльності підприємства;

б) звичайної діяльності підприємства;

в) надзвичайної діяльності підприємства;

г) інвестиційної діяльності підприємства;

д) фінансової діяльності підприємства.


ТЕСТИ ІІ-ГО РІВНЯ

1.Санація підприємства – це сукупність .................., які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

1. факторів 2. методів 3. усіх заходів 4. впливів

2.Система раннього попередження та реагування включає визначення (а)........... раннього попередження та реагування і формування (б).......... каналів.

а) 1. напрямків 2. методів 3. факторів 4. індикаторів 5. індексів

б) 1. інформаційних 2. відновлювальних 3. санаційних 4. резервних

3.До типів санаційних заходів у рамках Crash-програми входять........(а)........ дебіторської заборгованості, мобілізація прихованих.........(б)...... продажем окремих позицій активів та зворотний лізинг.

а) 1. визначення 2. рефінансування 3. погашення 4. реструктуризація

б) 1. запасів 2. резервів 3. прибутків 4. доходів

4.Економічний зміст санаційних заходів фінансово-економічного характеру полягає в тому, що вони являють собою фінансові відносини, котрі виникають під час мобілізації та використання ....................... фінансових джерел оздоровлення підприємств.

1. наявних 2. отриманих шляхом додаткового кредитування 3. внутрішніх і зовнішніх 4. залучених шляхом реалізації майна підприємств

5.Економічний зміст моделі прогнозування банкрутства Альтмана полягає в тому, що в ній розраховується інтегральний показник рівня загрози ............... .

1. неплатоспроможності 2. настання збитків 3. виникнення фінансової кризи 4. банкрутства

6.Економічний зміст санаційних заходів організаційно-правового характеру полягає у тому, що вони спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, ........................ форм ведення бізнесу, підвищення якості менеджменту тощо.

1. альтернативних 2. наявних 3. організаційно-правових 4. удосконалених

7.Економічний зміст моделі прогнозування банкрутства Спрінгейта частково полягає в тому, що основним показником являється.

1. робочий капітал 2. загальні активи підприємства 3. чистий дохід 4. прибуток до оподаткування 5. чистий прибуток

8.Економічний зміст санаційних заходів виробничо-технічного характеру полягає в тому, що вони пов’язані насамперед, з модернізацією та оновленням ........................, зі зменшенням простоїв та підвищенням ритмічності виробництва, тощо.

1. технічних засобів 2. виробничих фондів 3. технології виробництва 4. продукції

9.Економічний зміст прогнозування банкрутства за допомогою дискримінантної функції полягає у застосування шестифакторної моделі типу Z==1,5´X1+0,08´X2+10´X3+5´X4+........´X5+0,1´X6.

1. 1,2 2. 7,4 3. 4,2 4. 0,3 5. 0,4

10.Зміст санаційних заходів соціального характеру полягає у тому, що вони пов’язані зі скороченням ................... на підприємстві.

1. адміністративних витрат 2. персоналу 3. витрат на обслуговування персоналу 4. витрат на соціальні заходи

11.Виділяють такі методи контролінгу як опитування, аналіз точки беззбитковості, ...................., факторний аналіз відхилень, бенчмаркінг, вартісний аналіз.

1. кредитний аналіз 2. портфельний аналіз 3. структурний аналіз 5. фінансовий аналіз

12.Виділяють ..... етапи санації підприємства.

1. 4 2. 7 3. 5 4. 6

13.Основні принципи санаційного аудиту це цілісність та повнота, об’єктивність, незалежність, конфіденційність,...................... компетентність.

1. комплексність 2. документальне оформлення 3. звітність 4. швидкість

14.Головною стратегічною метою санації є відновлення .................підприємства в довгостроковому періоді.

1. платоспроможності 2. рентабельності 3. ефективної діяльності 4 роботи

15.Мета санаційного аудиту – оцінити ......................... підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та наявності санаційної концепції.

1. платоспроможність 2. ліквідаційну спроможність 3. наявний стан 4. санаційну спроможність

16.Проект санації розробляється на базі санаційної програми і містить ................... обґрунтування санації.

1. техніко-економічне 2. фінансове 3. економічне 4. юридичне

17.............. є етапом санаційного аудиту.

1. формування комісії 2. визначення цілей санації 3. експертиза 4. розробка санаційних заходів

18................ виділяють як етап процесу організації фінансової санації підприємств.

1. контролінг 2. проект санації 3. антикризове управління 4. фінансове оздоровлення

19.“Санаційна спроможність підприємства” визначається для ........................

1. визначення пріоритетів санації 2. доцільність чи недоцільність санації 3. визначення в потребі додаткових коштів для санації 4. визначення потреби у використанні контролінгу

20............................ є одним з основних методі та інструменті санаційного аудиту.

1. Портфельний аналіз 2. Аналіз достатності капіталу 3. Аналіз диверсифікації джерел фінансових надходжень 4. Кредитний аналіз

21................. є ціллю завдання менеджменту фінансової санації підприємства

1. Задовільний фінансовий стан 2. Забезпечення ліквідності 3. Низький показник залученого капіталу 4. Прибутковість

22.Є такі види кризи на підприємстві як .....................

1. криза менеджменту 2. стратегічна криза 3. господарська криза 4. криза прибутковості 5. криза ліквідності 6. фінансова криза

23.Аналіз виробничо-господарської діяльності в процесі санаційного аудиту складається з таких етапів як .......................

1. аналіз витрат на виробництво 2. аналіз фінансових показників підприємства 3. оцінка рівня впливу різних фінансових показників на загальний стан підприємства 4. оцінка показників праці

24.Реструктуризацією називають .........................

1. санаційні заходи організаційно-правового характеру, спрямовані на вдосконалення організаційної структури підприємства, підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур 2. проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх джерел оздоровлення підприємства 3. проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, системи управління, форми власності, що здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва

25.Банкрутством називають .................

1. проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, системи управління, форми власності, що здатні відновити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва 2. визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури 3. сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення

26......................................... є першим етапом аудиту фінансової сфери підприємства.

1. Аналіз фінансового стану 2. Аналіз причин і симптомів фінансової кризи 3. Збір та систематизація інформації про підприємство 4. Аналіз виробничо-господарської сфери

27.Контролінг – це спеціальна саморегульована система ....................., спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства.

1. аудиторських заходів 2. методів та інструментів 3. фінансових заходів 4. фінансових важелів

28.................... є основним завданням контролінгу.

1. Здійснення внутрішнього консалтингу; 2. Фінансовий аналіз 3. Виявлення та ліквідація «вузьких місць» на підприємстві; 4. Створення контролюючих підрозділів на підприємстві

29.Основними функціями контролінгу є ................................

1. залучення капіталу 2. інформаційне забезпечення та планування 3. контроль та координація 4. управління кредиторською та дебіторською заборгованістю 5. управління грошовими потоками

30.Сутність аналізу Cash-Flow полягає у .............................

1. використання даних про прибутки та збитки 2. аналіз залучених та власних коштів 3. аналіз платоспроможності підприємства 4. використання даних балансу

31.Метою мобілізації внутрішніх резервів фінансової стабілізації насамперед вважають: 1......... 2...........

32.Основні шляхи мобілізації внутрішніх резервів фінансової стабілізації, направлені на зростання платоспроможності і ліквідності, можна об‘єднати у два напрями: 1.................... 2. ..................

33.Зменшення вихідних грошових потоків як внутрішнє джерело фінансової санації охоплює: 1. ....................... 2........................ 3 .....................

34.Збільшення вхідних грошових потоків як внутрішнє джерело фінансової санації охоплює: 1. ....................... 2........................ 3 .....................

35.Формами фінансової участі кредиторів у санації боржників є: 1...... 2…... 3 ....

36.Формами фінансової участі персоналу у санації підприємства є: 1..... 2….. 3 ....

37.Непрямими формами державного фінансового сприяння санації підприємств є: 1......... 2…...... 3 ........

38.Прямими формами державного фінансового сприяння санації підприємств є: 1......... 2…...... 3 ........

39.Першою фазою двоступінчатої санації є ……1…….., що полягає у …2……. відбитих у балансі ………3……… .

40.Передумовою залучення коштів збільшенням статутного фонду та одержання …1………. кредитів є …2….., що полягає у …3……. відбитих у балансі ………4……… .

41.Першою фазою двоступінчатої санації є ……1…….., що пов‘язана із зміною розмірів та структури …2……. розділу балансу підприємства – його ………3……… .

42.Статутний фонд АТ поділений на певну …1….. акцій ……2……. номінальної вартості, а статутний фонд ТЗОВ поділяється на ………3……. , розмір яких визначається установчими документами.

43.Списання непокритих збитків можливе за рахунок: 1…………2…………..3………..

44.Розмір …1…….. фонду для покриття непередбачених втрат і збитків, формування якого за рахунок чистого прибутку є обов‘язковим для АТ і ТзОВ, не може бути меншим …2…. % від ……3…….. фонду підприємства.

45.Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду, призначеного для …1……. непередбачених втрат і збитків, не може бути меншими за …2……. % від суми ……3………..

46.В рамках проведення санації балансу одним із джерел покриття відображених у балансі збитків є одержання …………1……………, який виникає внаслідок ………2……….. підприємством власних корпоративних прав за курсом, …3….. від номінально вартості цих прав.

47.Санаційний прибуток, який виникає внаслідок ……1………….. підприємством власних корпоративних прав за курсом, …2….. від номінальної вартості цих прав є джерелом покриття ……3……. в рамках санації балансу.

48.Викуп підприємством корпоративних прав за курсом, …1….. від номінальної вартості цих прав, як складова частина санаційного прибутку або як один із видів емісійного доходу, носить назву ……2………

49.Сума коштів, переданих підприємству на умовах, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів носить назву …………1………. і здійснюється власниками, ……2…… та іншими зацікавленими особами.

50.Якщо санація балансу здійснюється за рахунок емісійного доходу, то в результаті такої операції змінюється тільки ………1…… власного капіталу, а загальна його сума залишається………2………….

51.Власний капітал підприємства збільшується у разі, якщо підприємство отримало санаційний прибуток у вигляді …1……….., а у разі отримання емісійного доходу змінюється лише………2……… власного капіталу.

52.До цілей зменшення статутного капіталу можна віднести одержання …1……… прибутку, що спрямовується на …2…… збитків, зрівноваження ……3….. вартості з їх ринковою ціною, приведення у відповідність величини основних та оборотних засобів з розміром …………4…….. капіталу, …5…статутного капіталу в руках найбільш активних власників.

53.Рішення загальних зборів товариства про зменшення статутного фонду приймається більшістю у …1… голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, при цьому збори вважаються правомочними, якщо в ньому задіяні акціонери, які володіють понад …………2….. % голосів.

54.Зменшення статутного фонду для ТзОВ можливий при ……1…. одного або кількох учасників зі складу товариства, що вимагає внесення відповідних змін до …..2..… з відповідною перереєстрацією підприємства.

55.З метою приведення у відповідність ……1…….. вартості випущених в обіг акцій з розміром статутного фонду у разі його зменшення застосовують ……2…… акцій, тобто об‘єднання кількох акцій в одну.

56.З метою приведення у відповідність ……1…….. вартості випущених в обіг акцій з розміром статутного фонду у разі його зменшення застосовують ……2…… акцій, тобто здійснення емісії акцій за новою номінальною вартістю, після чого старі акції обмінюються на нові.

57.Звернення кредитора до дебітора з письмовою претензією про відшкодування заборгованості відноситься до ………1………, при цьому якщо претензію залишено без відповіді або відхилено, заявник вдається до …………2………

58.Банкрутство, яке через навмисне приховування факту стійкої фінансової неспроможності завдало матеріальних збитків кредиторам називається ……1…… та карається позбавленням волі на термін до ……2……….. років або штрафом ……3…. НМДГ з позбавленням права здійснювати певну діяльність протягом………4…… років.

59.Свідоме доведення суб‘єкта господарювання до фінансової неплатоспроможності називається ………1……… банкрутством та карається штрафом …2…. НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади або здійснювати відповідну діяльність на термін до …3…. років.

60.План санації має містити таку інформацію: аналіз ……1…..фінансової кризи; оцінка …2…… стану боржника до початку санації; заходи щодо ……3……… фінансового стану боржника та механізм ……4… за ходом реалізації плану санації.

ЗАДАЧІ

1.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства за допомогою п'ятифакторної моделі Альтмана, якщо відомо, що робочий капітал підприємства становить 235000 грн., виручка від реалізації 540000 грн., собівартість реалізованої продукції 325000 грн., інші операційні доходи 600 грн., адміністративні витрати 17500 грн., витрати на збут 6200 грн., інші операційні витрати 13800 грн., інші доходи – 6300 грн., інші витрати – 24600 грн., надзвичайні витрати – 5800 грн., загальна вартість активів 965000 грн., ринкова капіталізація компанії 740000 грн., сума заборгованості 840000 грн.

а) Z = 2,64563; б) Z = 2,98678; в) Z = 2,66554; г) Z = 2,72674; д) Z = 2,83627.

 

2.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства за допомогою моделі Спрінгейта, якщо відомо, що робочий капітал підприємства становить 150000 грн., загальна вартість активів 895000 грн., короткострокова заборгованість 487000 грн., виручка від реалізації 360000 грн., собівартість реалізованої продукції 225000 грн., інші операційні доходи 800 грн., адміністративні витрати 12500 грн., витрати на збут 7400 грн., інші операційні витрати 16200 грн., інші доходи – 5100 грн., інші витрати – 21300 грн., надзвичайні витрати – 3800 грн.

а) Z = 0,55685; б) Z = 0,54424; в) Z = 0,52864; г) Z = 0,53221; д) Z = 0,51904.

 

3.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати та проаналізувати ймовірність банкрутства за допомогою універсальної дискримінантної функції, якщо відомо, що показник cash-flow підприємства був рівний 45630 грн., валюта балансу 758000 грн., сума заборгованості 632000 грн., виручка від реалізації 420000 грн., собівартість реалізованої продукції 295000 грн., інші операційні доходи 500 грн., адміністративні витрати 15000 грн., витрати на збут 6000 грн., інші операційні витрати 11000 грн., інші доходи – 7000 грн., інші витрати – 18300 грн., надзвичайні витрати – 2300 грн., виробничі запаси 76000 грн.

а) Z = 0,40638 б)Z = 0,42915 в) Z = 0,48586 г) Z = 0,53534 д) Z = 0,54695.

 

4.Провести оцінку майнового стану підприємства розрахувавши зведений коефіцієнт придатності необоротних активів, фондовіддачу, фондоємність, коефіцієнт рентабельності необоротних активів та коефіцієнт випередження продуктивності праці і заробітної плати використавши наступні дані: сума необоротних активів по залишковій вартості - 68000 грн., сума необоротних активів по первісній вартості - 143000 грн., виручка від реалізації (без ПДВ) - 145000 грн., вартість необоротних активів - 252000 грн., чистий прибуток - 7300 грн., обсяг виготовленої продукції за звітній період 1463600 грн., за попередній 1529300 грн., середньоспискова чисельність персоналу за звітний період 192 чол., за попередній 174 чол., фонд оплати праці за звітний період 590720 грн., за попередній - 446300 грн.

а) Кв = 0,8162; б) Кв = 0,6964; в) Кв = 0,9302; г) Кв = 0,72306; д) Кв = 1,1358.

 

5.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати основні показники санаційного аудиту власного капіталу (група показників ринкової активності підприємства), а саме: дивіденди на одну просту акцію, рентабельність акції, чистий прибуток на одну просту акцію та коефіцієнт цінності акцій, якщо відомо, що дивіденди 7500 грн., кількість простих акцій 250000 шт., ринкова вартість однієї акції 0,01 грн., виручка від реалізації 420000 грн., собівартість реалізованої продукції 270000 грн., інші операційні доходи 700 грн., адміністративні витрати 12300 грн., витрати на збут 5200 грн., інші операційні витрати 9000 грн., інші доходи – 6500 грн., інші витрати – 14500 грн., надзвичайні витрати – 650 грн.,

а) Чпа = 0,314; б) Чпа = 0,525; в) Чпа = 0,741; г) Чпа = 0,136; д) Чпа = 0,835.

 

6.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати показники аудиту власного капіталу, а саме: коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт забезпечення власними коштами, чисті активи підприємства та коефіцієнт маневреності власного капіталу, якщо відомо, що власний капітал підприємства рівний 592750 грн., довгострокові зобов’язання - 77200 грн., поточні зобов’язання – 928400 грн., необоротні активи - 583050 грн., оборотні активи - 427500 грн., витрати майбутніх періодів – 587800 грн.

а) КМ = 0,2235; б) КМ = 0,3546; в) КМ = 1,1677; г) КМ = 0,1297; д) КМ = 0,7253.

 

7.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати ефект фінансового левериджу: валовий прибуток підприємства рівний 8528 грн., процентна ставка за кредит - 26 %, власний капітал підприємства 13000 грн., залучений капітал підприємства 8320 грн.

а) ЕФЛ = 0,0672; б)ЕФЛ = 0,0352; в) ЕФЛ = 0,1026;

г) ЕФЛ = 0,0927; д) ЕФЛ = 0,0628.

 

8.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати показники аналізу ліквідності активів (коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості, коефіцієнт абсолютної ліквідності, норму грошових резервів та коефіцієнт покриття періодичних виплат), якщо на розрахунковому рахунку в підприємства знаходиться 4500 грн., поточні активи становлять 43000 грн., товарно-матеріальні запаси – 5600 грн., середні щоденні виплати грошових коштів за операціями підприємства – 12300 грн., гроші в касі – 2300 грн., кредиторська заборгованість – 77050 грн., дебіторська –67000 грн., короткострокова заборгованість – 32000 грн. В розпорядженні підприємств також є акції п’яти підприємств на загальну суму 800 грн.

а)КАЛ = 0,3145, КМЛ = 2,3567; б)КАЛ = 0,4265, КМЛ = 1,9365;

в) КАЛ = 0,2125, КМЛ = 2,3313; г) КАЛ = 0,2839, КМЛ = 3,3289;

д) КАЛ = 0,3957, КМЛ = 1,4592.

 

9.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати показники оцінки його платоспроможності (поточну платоспроможність, коефіцієнт покриття, коефіцієнт забезпечення власними засобами та коефіцієнт Бівера), якщо поточні зобов’язання підприємства рівні 164000 грн., грошові коти та їх еквіваленти в національній валюті – 136000 грн., поточні фінансові інвестиції – 24000 грн., довгострокові зобов’язання – 52000 грн., інші довгострокові фінансові інвестиції – 18000 грн., оборотні активи – 172000 грн., необоротні активи – 295000 грн., амортизація – 15000 грн., власний капітал – 358000 грн., чистий прибуток – 25000 грн.

а)Кб = 0,0194; б)Кб = 0,0627; в) Кб = 0,0835; г) Кб = 0,1647; д) Кб = 0,0463.

 

10.На основі даних про діяльність підприємства розрахувати показники оцінки ділової активності підприємства (продуктивність праці, оборотність власного капіталу, оборотність основного капіталу, середній строк обороту дебіторської заборгованості та середній строк обороту кредиторської заборгованості), якщо відомо, що середня чисельність працівників рівна 390 чол., виручка від реалізації – 540000 грн., власний капітал – 247000 грн., валюта балансу – 742000 грн., дебіторська заборгованість - 127000 грн., кредиторська заборгованість – 134000 грн.

а) ОВК = 1,822, ООК = 0,606; б)ОВК = 1,345, ООК = 0,809;

в) ОВК = 1,635, ООК = 0,396; г) ОВК = 0,838, ООК = 0,375;

д) ОВК = 1,492, ООК = 0,659

 

11.У рамках аналізу грошових потоків підприємства розрахувати коефіцієнт Cash-Flow, коефіцієнт ліквідності грошових потоків та обчислити коефіцієнт ефективності грошових потоків виходячи з наступних даних: чистий грошовий потік - 13000 грн., заборгованість підприємства 340780 грн., грошові кошти підприємства 21000 грн., короткострокові фінансові вкладення 35000 грн., валовий додатній грошовий потік 275710 грн., залишок грошових коштів на кінець 28450 грн., та на початок періоду 13960 грн., валовий від’ємний грошовий потік 356930 грн.

а) Кcash-flow = 0,046; б) Кcash-flow = 0,049; в) Кcash-flow = 0,052;

г) Кcash-flow = 0,041 д) Кcash-flow = 0,035.

 

12.Оцінити прибутковість підприємства розрахувавши коефіцієнт прибутковості власного капіталу, операційну рентабельність продажу, рентабельність основної діяльності, коефіцієнт прибутковості активів та головний показник прибутковості виходячи з наступних даних: власний капітал 546020 грн., активи 1376700 грн., нематеріальні активи 47930 грн., виручка від реалізації (з ПДВ) 34560 грн., собівартість продукції 21550 грн., прибуток до оподаткування 7800 грн., надзвичайні доходи і витрати відсутні.

а) ГПр = 0,456; б) ГПр = 0,745; в) ГПр = 0,587; г) ГПр = 0,623; д) ГПр = 0,423.

 

13.Оцінити вартість підприємства як цілісного майнового комплексу методом балансової вартості (по фактичній вартості) та розмір статутного фонду акціонерного товариства виходячи з наступних даних: залишкова вартість основних засобів 283540 грн., залишкова вартість нематеріальних активів 39700 грн., запаси і затрати, які входять у валюту балансу 141850 грн., довгострокові фінансові вкладення 52630 грн., інші позаоборотні активи 23480 грн., грошові кошти, розрахунки та інші активи 296750 грн., довгострокові пасиви 89340 грн., розрахунки та інші пасиви 524350 грн., незавершені капітальні вкладення 7240 грн., вилучення вартості майна для якого встановлено особливий режим приватизації 31850 грн., нематеріальні активи, які не відображені в балансі 2940 грн., зональний коефіцієнт 1.1 грн.

а) 450867 б) 202590 в) 314935 г) 565236 д) 603562.

 

14.Оцінити вартість підприємства як цілісного майнового комплексу методом балансової вартості (по відновній вартості активів та по вартості виробничих активів) виходячи з наступних даних: фактична вартість майна підприємства 459800 грн., індекс інфляції 120 %, залишкова вартість основних фондів 298510 грн., 18% ОФ не приймають безпосередньої участі у виробничому процесі, в балансі не відображено 12% ОФ, що орендуються підприємством.

а) 533849,4; б) 587325,8; в) 525836,3; г) 595236,5; д) 503562,6.

 

15.Оцінити вартість корпоративних прав методом ринкової вартості по рівню котирування акцій та методом капіталізованої вартості, якщо середній рівень котирування акцій 1,6, кількість емітованих акцій 295200 грн., кількість викуплених акцій 32400 грн., балансовий прибуток 8605 грн, амортизація 56450 грн., кількість кварталів в звітному періоді - 4, рентабельність 0,081, залишок довгострокового боргу 93250 грн.

а) 2811209; б) 266200; в) 294137; г) 258736; д) 278356.

 

16.Оцінити вартість підприємства методом ринкового порівняння, якщо ринкова вартість акції рівна 1,8 грн., балансова вартість акції 2,1 грн., дивіденди на одну просту акцію 0,19 грн, чистий прибуток 9100 грн. чисті активи підприємства 293700 грн.

а) 164537,76; б) 165748,87; в) 168957,15; г) 165637,23; д) 162697,49.

 

17.Оцінити вартості майна підприємства методом оцінки майбутніх чистих грошових потоків при незмінному та змінному обсязі ЧГП, якщо обсяг чистих грошових потоків рівний 31490 грн., вартість майна, оціненого по фактичній вартості активів рівна 230700 грн., ринкова вартість акції 1,3 грн., річна доходність акції 0,09 грн., активи будуть використовуватись, в середньому, ще протягом 10 років; ЧГП зростає протягом 1-5 років на 10%, протягом 6-10 років на 5%; дисконтна ставка – 10%, з врахуванням інфляції та ризику, дисконтна ставка протягом року зростає на 1%; ліквідаційна вартість складає 90% вартості майна, оціненого по фактичній вартості активів.

а) 267526,99; б) 258369,23; в) 245258,79; г) 279855,58; д) 282724,24.

 

18.Розрахувати всі показники, що характеризують збільшення статутного фонду АТ, заповнюючи таблиці 1 – 5, відповідно до вихідних даних - номінальна вартість акції 50 грн., прийнято рішення про збільшення статутного фонду на 50%. Курс реалізації додаткових акцій – 1,2 номіналу. Визначити курсову вартість АТ.

Таблиця 1

Стат.фонд Номінальна вартість Кількість акцій Курс акцій Курсова вартість АТ
Початковий  
Збільшення        

Таблиця 2

Початковий стат. фонд Розмір додаткової емісії Кількість акцій до збільшення Кількість додаткових акцій Біржовий курс
         

Таблиця 3

Кб Ке С Вартість переважного права
       

 

Таблиця 4

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...