Главная Обратная связь

Дисциплины:


АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРАВОЗАСТОСОВЧІЙ ПРАКТИЦІ 

Навчальна дисципліна "Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці" розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні "бакалавр" засвоїли головні положення нормативних навчальних дисциплін: "Конституційне право", "Судові та правоохоронні органи України", "Адвокатура України", "Кримінальне право", "Господарське право", "Кримінальний процес", "Цивільний процес", "Господарський процес", "Адміністративний процес".

Вона передбачає вивчення актуальних питань адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці України.

Одним з основних обовʼязків нашої держави є забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Цьому сприяє діяльність адвокатури України, основні напрями діяльності якої зазначені в ст. 59 Конституції України: "Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у суді та інших державних органах в Україні діє адвокатура".

Метою дисципліни "Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці" є закріплення, розширення та поглиблення знань студентами щодо організації адвокатської діяльності в Україні та напрямків її удосконалення, правового статусу адвоката, форм та видів надання юридичної допомоги субʼєктам правовідносин, а також оволодіння необхідними практичними навичками для надання правової допомоги.

Адвокатура як важливий інструмент демократії повністю відповідає вимогам спеціального правового інституту громадянського суспільства. Без існування інституту адвокатури просто неможливі створення правової держави, забезпечення гарантій захисту прав людини.

Засвоєння дисципліни "Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці" дозволить більш глибоко усвідомити завдання, які поставлені перед адвокатськими формуваннями, сприятиме зміцненню законності і правопорядку у всіх сферах суспільного життя, забезпеченню прав і законних інтересів як фізичних так і юридичних осіб.

Діяльність адвокатури повʼязана з діяльністю органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів України. Саме тому дана дисципліна має взаємозвʼязок з такими дисциплінами як: "Конституційне право", "Судові та правоохоронні органи України", "Адвокатура України", "Кримінальний процес", "Господарське право", "Господарський процес", "Адміністративний процес","Цивільний процес" тощо.

Завданням навчальної дисципліни "Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці" є: засвоєння теоретичних та практичних проблем адвокатської діяльності у правозастосовчій практиці, визначення рівня її законодавчого врегулювання в Україні; формування у студентів навиків до всебічного і повного аналізу завдань сучасної адвокатури, видів та форм адвокатської діяльності, що передбачені законодавством і застосовуються на практиці; розширення кола знань про правове та організаційне забезпечення адвокатів, адвокатських бюро та адвокатських обʼєднань; ознайомлення з механізмом реалізації правових гарантій адвокатської діяльності, порядком та умовами залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги; зʼясування стратегії і тактики здійснення захисту в кримінальному провадженні, визначення проблемних питань реалізації прав захисника за КПК України; поглиблення знань про структуру й повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також про відповідальність адвоката та підстави припинення адвокатської діяльності; розширення кола знань про основні засади організації роботи адвоката в цивільному та господарському процесах; розробка на науковому підґрунті відповідних рекомендацій на основі порівняльного аналізу міжнародних стандартів адвокатської професії та чинного законодавства України.Засвоєння студентами цих положень повинно відбуватись з врахуванням новацій, які містить Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Кримінальний процесуальний кодекс України.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 поняття адвокатської діяльності;

 проблемні питання організації та функціонування адвокатури України;

 правове та організаційне забезпечення адвокатської діяльності;

 механізм реалізації адвокатом своїх професійних прав;

 правовий порядок залучення адвоката у кримінальному провадження, а також тактику і стратегію захисту;

 процедуру представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у кримінальному, цивільному, адміністративному та господарському судочинстві;

 міжнародний досвід надання правової допомоги;

 

уміти:

 правильно тлумачити та застосовувати норми чинного законодавства, що встановлюють порядок здійснення адвокатської діяльності;

 використовувати у практичній діяльності норми законів України та міжнародних угод, які регламентують вказану діяльність.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...