Главная Обратная связь

Дисциплины:


Збільшення вхідних грошових потоків. Джерела фінансування санаціїДжерела фінансування санації

Внутрішні джерела фінансування санації

Для того щоб проводити фінансове оздоровлення підприємства необхідні фінансові ресурси. Мобілізація капіталу для проведення санації являється основним завданням фінансової діяльності підприємств.

Форми фінансування суб’єктів господарювання класифікуються за джерелами надходження капіталу та за правовим статусом інвесторів. За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють зовнішнє та внутрішнє фінансування ; за правовим статусом інвесторів – власний та позичковий капітал.

 

 


Збільшення вхідних грошових потоків

1.1. Першим способом збільшення вхідних грошових потоків є збільшення виручки від реалізації. Розмір виручки від реалізації залежить від двох основних факторів:обсягу реалізованої продукції; ціни одиниці такої продукції.

Щоб збільшити обсяги реалізації, слід максимально активізувати збутову політику підприємства. Стимулювати збут можна як наданням знижок покупцям так і помірним збільшенням цін; як застосуванням масової реклами, так і її припиненням.

Загалом до основних санаційних заходів у сфері збуту слід віднести такі:

· перевірка порядку ціноутворення;

· здійснення акцій зі спеціального розпродажу;

· підвищення якості обслуговування клієнтів;

· підвищення якості сервісних послуг;

· застосування гнучкої системи преміювання для продавців;

· запровадження гнучкої системи знижок;

· удосконалення шляхів збуту;

· здійснення рекламних акцій;

· використання системи знижок за прискорену оплату продукції.

1.2. Ще один спосіб збільшення вхідних грошових потоків є реструктуризація активів. В рамках реструктуризації активів виділяють такі види санаційних заходів:

- мобілізація прихованих резервів. Приховані резерви – це частина капіталу підприємства, що ніяк не відбита в його балансі. Розмір прихованих резервів на активному боці балансу дорівнює різниці між балансовою вартістю окремих майнових об’єктів підприємства та їх реальною вартістю.

- здача в оренду основних фондів, які не повною мірою використовуються у виробничому процесі.

- оптимізація структури розміщення оборотного капіталу. При цьому відбувається зменшення частки низьколіквідних оборотних засобів, запасів сировини та матеріалів, незавершеного виробництва.

- продаж окремих низькорентабельних структурних підрозділів(філій) та об’єктів основних фондів. За рахунок цієї операції підприємство може отримати інвестиційні ресурси для перепрофілювання виробництва на більш прибуткові види діяльності.

- рефінансування дебіторської заборгованості – це форма реструктуризації активів, що полягає в переведенні дебіторської заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення тощо.2. Зменшення вихідних грошових потоків.

Одним із головних напрямків підвищення платоспроможності та відновлення фінансової стійкості підприємств, що перебувають у фінансовій кризі, є зменшення вихідних грошових потоків. Вихідні грошові потоки підприємства можна зменшити за допомогою зниження собівартості продукції або згортання інвестицій та зменшення витрат, які не належить до собівартості продукції.

2.1 Зниження собівартості продукції. Зниження рівня витрат спрямований на

ощадливе використання всіх наявних ресурсів. Розрізняють основні групи чинників, що впливають на собівартість продукції. Це - зміна:

· обсягів виробництва;

· структури (номенклатури та асортименту) продукції;

· технічного рівня виробництва;

· організації виробництва та умов праці.

Зміна цих факторів допомагає знизити собівартість продукції, а вилучені кошти використати на проведення санаційних заходів..

2.2 . У рамках заходів щодо зменшення вихідних грошових потоків слід також переглянути інші витрати підприємства, які не відносяться на рахунок собівартості продукції, а здійснюються за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства після здійснення платежів у бюджет, та чистого прибутку. До таких витрат належать:

· штрафи за порушення господарських договорів із суб’єктами господарювання;

· відсотки за прострочені банківські позички;

· за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;

· збитки у вигляді безнадійної заборгованості у разі, якщо кредитор не звернувся з позовом до арбітражного суду щодо стягнення такої заборгованості, та інші витрати.

Зменшення вказаних витрат є суттєвим резервом покращення платоспроможності підприємства.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...