Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організаційна характеристика та оцінка економічного стану розвитку підприємстваТОВ «Нива експо» - це товаристао з обмеженою відповідальністю, яке створилося з метою сприяння розвитку економіки України, формування ринкових відносин, отримання прибутку та реалізації на його основі економічних та соціальних інтересів учасників та трудового колективу товариства. ТОВ «Нива експо» було створено 27 серпня 2003 року на базі Черняхівського хлібозаводу, який досить довгий період не працював і був визнаний банкрутом.

Предметом діяльності ТОВ «Нива експо» є:

ü ремонтно-будівельні роботи;

ü створення та експлуатація хлібопекарень, виробництв по виготовленню кондитерських виробів тв. Інших продуктів харчування, харчових напівфабрикатів;

ü торгівля нерухомістю;

ü посередницька діяльність;

ü здійснення транспортних перевезень.

Основним видом економічної діяльності товариства є: виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання. Ще за радянських часів підприємство славилося високоякісним вівсяним печивом. Проте зі зміною власника залишилася незмінною технологія виробництва, за основу було взято виробництво товару найвищого гатунку.

Перші кілограми продукції новостворене підприємство почало випускати 11 листопада 2003 року, із цього часу почалася нова віха в історії підприємства. Було відроджено традицію випуску класичного вівсяного печива, а згодом розширено асортимент виробництва до 9 видів, а саме: вівсяне з маком, з родзинками, горіхом, кунжутом, кокосом, шоколадом, пісне, вівсяний малюк та вівсяний малюк зі згущеним молоком.

В 2004 році підприємство реєструє торгову марку «Руден» з девізом «Наша якість - Ваше здоров'я», де за основу береться виготовлення продукції з високоякісної сировини. За рокі роботи підприємство постійно розширює напрями своєї діяльності, розпочало виготовлення пісочного печива, якого сьогодні виробляється біля 110 видів, а також популярних цукерок «Пташечка» та «Пташине молоко». Але і це ще далеко не все: аби забезпечити подальший розвиток в умовах насиченого ринку, аби задовольнити зростаючі вимоги споживачів, ТМ «Руден» постійно вдосконалює випуск цих виробів й започатковує нові різновиди.

За цей період створено сучасну виробничу базу із власною лабораторією, працездатний колектив, часткову власну торгову мережу, імідж виробника і торгову марку. На підприємстві в середині 2008 року введено у експлуатацію дві машинолінії по виробництву печива, що дало змогу збільшити виробничі потужності.

ТОВ «Нива експо» (ТМ «Руден») має широкий ринок збуту печива. На сьогодні продукція представлена в Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Волинській, Полтавській областях. Підприємство стало переможцем Почесної нагороди за високу якість продукції Торгово-промислової палати України і Житомирської Торгово-промислової палати; лауреатом III Всеукраїнського комплексу «Молодий підприємець року».ТОВ «Нива експо» є офіційно зареєстрованим товариством із статусом юридичної особи і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупності відповідно до чинного законодавства України і Статута. Товариство має Статут затверджений загальними зборами засновників №19 від 31.01.2011р., який є основним документом, що регулює його діяльність та передбачає всі аспекти розвитку товариства, [Додаток А].

Так як дане товариство є підприємством то воно зареєстровано у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). На основі цього йому видана довідка із статистики, де зазначено класифікаційні дані підприємства за КОАТУУ, КОПФГ, КВЕД, СПОДУ, ДКУД (табл. 2.1)

Таблиця 2.1

Коди товариства з обмеженою відповідальністю «Нива експо»

Класифікаційні дані Значення Шифр Коди
Підприємство ТОВ «Нива експо» ЄДРПОУ
Територія Житомирська КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю КОПФГ
Орган державного управління Укоопспілка СПОДУ
Вид економічної діяльності виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок КВЕД 10.72
Документація всі 6 форм ДКУД

За КОАТУУ господарство розташоване за адресою: 12301 Житомирська обл., Черняхівський район, с.м.т. Черняхів, вул. Коростенська, 101. Організаційно-правова форма за КОПФГ — товариство з обмеженою відповідальністю. Видом економічної діяльності товариство за КВЕД є виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання.

Ефективна фінансово-господарська діяльность підприємства залежить від вдало організованої системи управління та раціонального розподілу обов’язків між структурними підрозділами. Організаційна структура управління – це су­купність організаційно впорядкованих відносин і зв'язків між ланками та рівнями керівництва. Структура управління відображає підпорядкованість органів управління та окремих працівників та зв’язки між ними (рис. 2.1).

 

 

 


Рис. 2.1. Організаційна структура управління ТОВ «Нива експо»

Управління підприємством здійснюється директором шляхом поєднання прав власника щодо управління власним майном та прав трудового колективу ТОВ «Нива експо». Директор діє від імені підприємства, укладає договори та інші угоди, відкриває рахунки в банках, розпоряджається коштами та майном, видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників підприємства. Заступники директора, головний бухгалтер та керівники підрозділів призначаються й звільняються з посади наказом директора, [Додатки В,Г].

Стабільність стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерела його утворення, а також причини їх зміни. Особлива увага при цьому приділяється вивченню причин, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства. В таблиці 2.2 дослідимо структуру активів підприємства.

 

Таблиця 2.2

Склад і структура засобів (активів) ТОВ «Нива експо» за 2010-2012 роки

Види активів 2 010р. 2 011р. 2 012р. Зміна показників за 3 роки
грн. % грн. % грн. % грн. (+,-) % (раз.)
1.Необоротні активи                
Нематеріальні активи                
Основні засоби                
залишкова вартість 24,4 17,4 13,0 -149 -11,3
первісна вартість 51,4 51,0 38,2 -13,2
знос 27,0 33,7 25,1 -1,9
Усього за розділом 1 24,4 17,4 13,0 -149 -11,3
2. Оборотні активи                
Виробничі запаси 13,6 19,7 26,9 13,3
Готова продукція 0,2 0,2 1,8 1,7
Товари 0,2 0,0 0,0 -8 -0,2
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                
чиста реалізаційна вартість 48,4 49,9 52,9 4,5
первісна вартість 48,4 49,9 52,9 4,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками:                
з бюджетом 0,1 2,1 0,9 0,8
за виданими авансами 0,1 - - - - -6 -0,1
Інша поточна дебіторська заборгованість 7,2 4,4 2,5 -131  
Грошові кошти та їх еквіваленти:                
у національній валюті 0,1 - - 0,2 0,0
в іноземній валюті - - - - 0,6  
Інші необоротні активи 2,9 2,6 1,1 -45 -1,8
Усього за розділом 2 72,8 78,9 87,0 14,2
3. Витрати майбутніх періодів 2,8 3,7 - - -116 -2,8
4.Необоротні активи та групи вибуття - - - - - - - -
Баланс х

З даних аналітичної таблиці можна зробити висновок, що на кінець 2012 року вартість майна в розпорядженні підприємства становила 6480 тис. грн., тобто за звітний період майно підприємства збільшилось на 2403 тис. грн. за рахунок зміни основних коштів. На кінець 2012 року у загальній вартості майна оборотні активи підприємства збільшилися на 2668 тис. грн., в загальній вартості майна їхня питома вага збільшилися на 14,2 %. В таблиці 2.3 дослідимо структуру пасивів підприємства.

Таблиця 2.3

Склад і структура джерел формування засобів ТОВ «Нива експо» (пасиви) за 2010-2012 роки

Види пасивів 2 010р. 2 011р. 2 012р. Зміна показників за 3 роки
грн. % грн. % грн. % грн. (+,-) % (раз.)
1. Власний капітал                
Статутний капітал 72,2 84,3 55,5 -16,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 14,8 36,5 22,5 7,6
Всього за розділом 1 56,6 47,9 33,0 -168 -23,6
2. Забезпечення - - - - - - - -
Всього за розділом 2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3. Довгострокові зобов’язання - - - - - - - -
Всього за розділом 3 ­ ­ - - - - - -
4. Поточні зобов’язання                
Кредиторська заборгованість 28,6 43,0 61,7 33,1
Поточні зобов’язання за розрахунками:                
з бюджетом 1,8 0,1 0,0 -69 -1,7
з позабюджетних платежів - - 0,0 - - - -
зі страхування 1,3 2,7 0,7 -10 -0,7
з оплати праці 4,8 5,1 4,3 -0,5
Інші поточні зобов’язання 6,9 1,1 0,2 -268 -6,7
Всього за розділом 4 43,4 52,1 67,0 23,6
5. Доходи майбутніх періодів - - - - - - - -
Баланс -

 

З даних табл.2.3 видно, що власний капітал у 2010 році порівняно з 2012 роком зменшився на 168 тис.грн., зокрема статутний капітал збільшився на 650 тис.грн., при цьому у досліджуваному періоді підприємство отримало непокритий збиток, який збільшився у 2012 році на 851 тис грн. Поточні зобов’язання в 2012 р. збільшилися на 257 тис.грн., зокрема збільшилася кредиторська заборгованість на 2834 тис.грн. У аналізованому році (2012) порівняно з базисним (2010) розмір вартості пасивів збільшилася на 2403 тис грн., в результаті сума активу і пасиву збільшилася за останні 3 роки та рівність між пасивом і активом збереглася.

Таким чином, дане підприємство має міцну організаційну систему управління, яка забезпечить ефективну діяльність підприємства з вдосконаленням та покращенням фінансових та економічних зв’язків на вітчизняному ринку.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...