Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості облікової політики підприємстваОблікова політика це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика – це форма діяльності суб’єктів у галузі бухгалтерського обліку з метою реалізації власних інтересів.

Згідно з п. 5 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», право встановлення облікової політики підприємства цілком і повністю полишає на розсуд суб’єкта господарювання, [2]. При цьому підприємство самостійно:

– обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

– розробляє систему і форму внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

– затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку.

Організація бухгалтерського обліку ТОВ «Нива експо» залежить від обсягу облікових робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших умов, а також від облікової політики, яку обрало підприємство. А облікова політика – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку. Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому – як сукупність способів ведення обліку.

Основним документом, який визначає облікову політику ТОВ «Нива експо» є Наказ про облікову політику підприємства. Наказ про облікову політику — це документ внутрішнього користування, який підписують особи, що мають право першого та другого підпису (традиційно — керівник та головний бухгалтер або бухгалтер). При складанні наказу, крім факторів нормативно-правового характеру, необхідно також враховувати: юридичний статус підприємства (форма власності та організаційно-правова форма), галузеву специфіку підприємства, наявність кваліфікованих бухгалтерських кадрів та ін. Сам наказ має повно відображати особливості організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності на підприємстві. Форма та зміст наказу на сьогодні не регламентуються. Послідовне проведення підприємством прийнятої облікової політики є одним з найважливіших завдань бухгалтерського обліку, [Додаток Б].Згідно даного наказу бухгалтерський облік на ТОВ «Нива експо» ведеться бухгалтерською службою підприємства на чолі з головним бухгалтером. Відповідальність працівників бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється відповідними посадовими інструкціями.

На підприємстві використовується лінійно-штабна організація структури апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, де створюються проміжні ланки — сектори (підрозділи), які об’єднують групи. За такого варіанта організаційної побудови розпорядження головного бухгалтера передається старшому бухгалтеру сектора, який, у свою чергу, передає його керівникові групи (рис.2.2).

 
 

 

 


Рис.2.2 Лінійно-штабна організація бухгалтерської служби підприємства

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється із використанням робочого плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій ТОВ «Нива експо». Товариством здійснюється машина обробка інформації із використанням програмного продукту 1С: Бухгалтерія 8.1. Згідно Наказу про облікову політику для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві використовують журнально-ордерну форму. Схема організації обліку операцій за журнально-ордерною формою наведена на рис.2.3

запис звірка

Рис.2.3 Схема обліку операцій за журнально-ордерною формою

Ця форма обліку полягає в застосуванні журналів-ордерів і допоміжних відомостів, які є основними обліковими реєстрами. Журнали-ордери побудовані так, що в них нагромаджуються і підсумовуються дані для перенесення їх до звітних форм. Журнали-ордери — це багатографні реєстри, призначені для відображення кредитових оборотів головного рахунка, для якого відкрито журнал-ордер.

ТОВ «Нива експо» відноситься до великих підприємств з великою кількістю наявних матеріальних цінностей, де за їх збереження призначають МВО. Матеріально-відповідальна особа - працівник, якому довірені за характером виконуваних ним тр удових обов'язків підзвітні цінності і на якого на підставі спеціальних постанов або укладеного договору покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну з його вини. На підприємстві перелік таких осіб зазначений у додатках до статута.

Таким чином, досліджуване підприємство має чітко сформовану і організовану облікову політику, яка визначена Наказом про облікову політику, а також на підприємстві для ведення бухгалтерського обліку використовують журнально-ордерну форму.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...