Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка господарських операційАдміністративні витрати – загальногосподарські витрати, що спрямовуються на обслуговування та управління підприємством. Вони характеризують витрати, що були у звітному періоді і безпосередньо не пов’язані з виробництвом продукції. Для обліку адміністративних витрат призначений рахунок 92 «Адміністративні витрати».

Згідно П(С)БО 16 «Витрати» пункту 18 до адміністаривних витрат належать такі витрат, [12]:

- загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

- витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

- витрати на врегулювання спорів у судових органах;

- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

- інші витрати загальногосподарського призначення.

Основні положення щодо обліку адміністративних витрат підприємства визначено у Наказі про облікову політику, де також зазначений робочий план рахунків підприємства. За дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 «Фінансові результати». Сальдо на даному рахунку на кінець календарного місяця в обов’язковому порядку закривається на рахунок 79, [Додаток Б].

Аналітичний облік на даному рахунку ведеться з відкриттям наступних аналітичних рахунків. Підрозділ – на даному рахунку ведеться облік витрат за місцем їх виникнення по підрозділам підприємства. Структура підрозділів підприємства визначається відповідним наказом ТОВ «Нива експо» .

Елементи витрат – на даному аналітичному рахунку ведеться облік адміністративних витрат підприємства в розрізі окремих елементів: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати та інші витрати.

В процесі господарської діяльності ТОВ «Нива експо», на підприємстві може здійснюватися ряд таких господарських операцій (табл..2.4)Таблиця 2.4

Кореспонденція рахунків по обліку адміністративних витрат ТОВ «Нива експо»

Господарська операція Проведення
Д-т К-т
Нарахування амортизації необоротних активів, що використовуються для адміністративних цілей
Використання ТМЦ на адміністративні цілі 20, 22, 26, 28
Оприбуткування отриманих послуг 37, 39, 63, 68
Створення забезпечень
Віднесення на витрати податків та зборів 64, 65
Нарахування заробітної плати
Включення частини витрат до складу витрат виробництва
Віднесення витрат відділу постачання на транспортно-заготівельні витрати
Закриття рахунку 92 в порядку формування фінансового результату

Таким чином, для обліку адміністративних витрат у ТОВ «Нива експо» призначено рахунок 92 «Адміністративні витрати». Зa дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...