Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відображення адміністративних витрат в системі регістрів та рахунків бухгалтерського облікуПісля розгляду первинних документів по обліку адміністративних витрат доцільно звернути увагу на організацію аналітичного і синтетичного обліку. Синтетичний і аналітичний облік господарських операцій відображається в регістрах обліку, які в свою чергу являють собою відомості, журнали, книги та інше.

Аналітичний облік адміністративних витрат на ТОВ «Нива експо» ведеться за статтями витрат. На статті «Витрати на оплату праці апарату управління» обліковують, відповідно до номенклатури посад нараховану оплату керівника підприємства, його заступників, головного інженера, працівників економічної і бухгалтерської служб, секретарям-друкаркам та їн., при цьому дебетують рахунок 92, кредитують рахунок 66.

На статті «Відрахування на соціальні заходи» обліковують внески на соціальні заходи від нарахованої оплати праці працівників апарату управління, при цьому дебетують рахунок 92, кредитують рахунок 65.

На статті «Відрядження і переміщення» враховують витрати на відрядження працівників апарату управління, суми підйомних при переміщенні цих працівників і членів їх сімей. Дебетують рахунок 92, кредитують рахунки 30, 37.

На статтю «Інші адміністративні витрати» відносять канцелярські, поштові і телеграфні витрати; вартість бланків планової, облікової та звітної документації; витрати на утримання адміністративних споруд (опалення, освітлення, водопостачання, амортизація і ремонт будівель), вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів й інвентарю, страхові платежі по будівлях; їх утримання і обслуговування технічних засобів управління (диспетчерського зв'язку, обчислюваних центрів); витрати на ремонт будівель та інвентарю, утримання службового легкового транспорту, пожежної, сторожової охорони, винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські), плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків. Дебетують рахунок 92 «Адміністративні витрати» і кредитують рахунки: 13 «Знос необоротних активів»; 20 «Виробничі запаси»; 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»; 30 «Каса»; 31 «Рахунки в банках»; 66 «Розрахунки з оплати праці»; 68 «Розрахунки за іншими операціями».

ТОВ «Нива експо» використовує журнальн-ордерну форму обліку. Журнальна-ордерна форма обліку заснована на використанні принципу систематизації та накопичення даних первинних документів безпосередньо у регістрах синтетичного і аналітичного обліку відповідно до Методичних рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку.

Записи у накопичувальних регістрах виконують за показниками, необхідними для управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної фінансової звітності.Основними регістрами при цій формі обліку є журнали-ордери, які ведуться за кредитом синтетичних рахунків (синтетичного обліку) та дебету кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку: відомості,таблиці, книги.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із Журнала-ордера 5 переносять до Головної книги, у якій підраховують обороти по дебету кожного рахунка. Головну книгу використовують для узагальнення даних Журнала-ордера 5, взаємної перевірки зроблених записів за окремими рахунками і складання звітного Балансу та інших форм звітності.

У Головній книзі відображається початкове сальдо, поточні обороти та сальдо на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) за кожним синтетичним рахунком. Згідно з методом подвійного запису, суми дебетових і кредитових оборотів повинні бути рівні між собою. Головна книга відкривається на підприємстві на календарний рік.

Відповідно до Методичних рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку, щодо обліку витрат висунуті такі рекомендації :

ü для обліку витрат діяльності і відображення кредитових оборотів на рахунках обліку запасів, розрахунків з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи застосовується Журнал-ордер 5 або 5 А. В обох варіантах Журналу-ордеру є однаковими за змістом і порядком заповнення розділи I (з кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків), II «Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати» та IV «Аналітичні дані до рахунку 28 «Товари»;

ü усі витрати по підприємству в цілому, незалежно від того, на яких синтетичних рахунках вони обліковуються, відображаються (збираються в розрізі кореспондуючих рахунків) в одному регістрі. В цьому Журналі-ордері забезпечується узагальнення всіх витрат на виробництво за елементами і статтями витрат. Для цього з графи «Всього» журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 до Журналу-ордеру 5 переносяться дані про витрати підприємства, які за побудовою журналів відображені у відповідних регістрах.

Таким чином, бухгалтерська звітність містить показники виробничої та фінансової діяльності підприємства. Вона складається на підставі синтетичного і аналітичного обліку, підтверджується первинними документами, використовує дані оперативної і статечної звітності. Дані про адміністративні витрати знаходять своє відображення в Звіті про фінансові результати (Ф№2), р.070.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...