Главная Обратная связь

Дисциплины:


Напрями поліпшення облікового процесу адміністративних витрат на підприємствіУправління на підприємстві – це вид людської діяльності, пов’язаний з впливом на колектив для досягнення мети підприємства за допомогою підготовки, прийняття та реалізації рішень. За показниками ефективності управління можна робити висновок наскільки продуктивними є адміністративні витрати.

В науковій літературі даний вид витрат мало досліджуються і пропозиції по удосконаленню облікового процесу адміністративних витрат зводиться лише до пропозицій щодо необхідності їх включення до собівартості продукції та удосконалення організації внутрішнього контролю витрат.

Маренич Т.Г. підкреслював, що адміністративні витрати хоч і не беруть участі у створенні продукції, але необхідні для нормального функціонування виробництва, [30, c.285]. П.Л. Сук та Ярмоленко В.П. зазначали, що загальногосподарські витрати як і загальновиробничі мають відношення до процесу основного виробництва, заради якого створюється підприємство.

Для того, щоб включити адміністративні витрати до собівартості продукції необхідно мати інформацію про повну собівартість виробленої продукції для прийняття рішень про доцільність подальшого виробництва того чи іншого виду продуції та для потреб ціноутворення потрібно здійснювати науково обгрунтований розподіл адміністративних витрат

Ч. Хорнгрен відмічає, що багато компаній частину загальногосподарських витрат відносять на підрозділи і пропонує бази розподілу для окремих видів адміністративних витрат. Зокрема, об’єкт продажу - для розподілу витрат на оплату праці управлінського персоналу, кількість працівників – для витрат на утримання відділу кадрів, час надання послуг – для витрат на утримання юридичного відділу, [ 42, c.108].

Перш ніж розподіляти адміністративні витрати потрібно визначити об’єкт розподілу. Об’єкти розподілу можуть бути проміжні та кінцеві. Вважаємо, що проміжними об’єктами розподілу адміністративних витрат мають бути лише виробничі підрозділи, тобто галузі (цехи) рослинництва, тваринництва, підрозділи промислової переробки та географічні сегменти, так як витрати допоміжних підрозділів в кінцевому результаті включаються в собівартість виробленої продукції і розподіл адміністративних витрат ще й на ці підрозділи призведе до подвійного їх включення в собівартість продукції.

Розподіл адміністративних витрат пропонується здійснювати в кінці року у Відомості розподілу адміністративних витрат, де спочатку розподіл здійснювати на проміжні об’єкти, а потім на кінцеві.

Наступним кроком є розподіл адміністративних витрат в середині підрозділу на окремі види продукції. При даному розподілі величина даних витрат, що припадає на одиницю продукції залежить від використовуваної на підприємстві бази розподілу загальновиробничих витрат. Тому важливо правильно вибрати базу розподілу загальновиробничих витрат, так як вона впливає на величину адміністративних витрат в собівартості виробленої продукції, а, отже, і на правильність управлінських рішень.Основним недоліком в організації контролю адміністративних витрат є те, що кожен з функціональних відділів, на які покладено функції контролю, вирішують свої вузькофункціональні завдання, які часто не відповідають стратегічним напрямкам податкового планування діяльності підприємства. Крім того, вони в більшості не взаємопов'язані між собою, більше того, суперечать одне одному, чим наносять значні збитки всієї системі контролю і зокрема організації контролю затрат.

Планування і облік адміністративних витрат на ТОВ «Нива експо» як база для здійснення наступного контролю, не забезпечують необхідною інформацією управлінський персонал для прийняття управлінських рішень. Подальше удосконалення організації контролю адміністративних витрат на ТОВ «Нива експо», необхідно здійснювати у наступних напрямках:

- організаційного і методичного взаємозв'язку обліку і контролю;

- організації контролю в першу чергу на рівні стратегічного податкового планування, де контроль дає значний ефект в підвищенні ефективності діяльності підприємств;

- посилення оперативності виявлення резервів, щодо мінімізації податкових платежів на підприємстві, узагальнення і групування допущених відхилень в аналітичному розрізі.

Таким чином, в результаті проведеного дослідження обгрунтовано доцільність розподілу адміністративних витрат на окремі види виробленої продукції пропорційно загальновиробничим витратам, що дасть можливість отримати інформацію про повну собівартість продукції, правильно оцінити її прибутковість та прийняти ефективні управлінські рішення щодо виробництва того чи іншого виду продукції та подальшої діяльності підприємства.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...