Главная Обратная связь

Дисциплины:


Податкова та статистична звітність підприємстваПодаткова звітність – це звітність про нарахування та сплату суб’єктами господарської діяльності і фізичними особами податків, внесків та зборів, визначених законодавством України. Податкова звітність містить інформацію про валові доходи та валові витрати, фінансові результати та розрахунок сум податків, що підлягають сплаті до бюджету, а також надмірно сплачених сум, що підлягають відшкодуванню, періодичність її подання визначається в основному Законами України про відповідні види податків, внесків і зборів. Статистична звітність - це офіційний документ, що містить дані про діяльність організацій, підприємства, установи у вигляді заповненого бланка, який подається у визначені строки зa вказаною адресою.

ТОВ «Нива експо» складає і подає всю необхідну податкову та статистичну звітність. Податкова звітність товариства складається з Податкової декларації з податку на прибуток та Податкової декларації з ПДВ.

Податкової декларації з податку на прибуток складається з заголовкової частини, двох основних розділів і 10 додатків. Декларація подається до ДПІ незалежно від того, чи виникають у підприємства податкове зобов’язання чи ні. Податок на прибуток розраховується в декларації наростаючим підсумком за рік. Джерелами заповнення Декларації є дані про валові витрати, валові доходи, які відображаються в спеціальних реєстрах податкового обліку.

Декларація заповнюється в гривнях без копійок. Додатки подаються до Декларації лише в тому випадку, якщо є необхідність їх заповнення. Декларація складається і подається в ДПІ за квартал, півріччя і 3 квартали подається спрощена декларація, а за рік – повна.

Декларація подається платником податку до державного податкового органу для реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Якщо останній день строку подання декларації (сплати податку) припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем такого строку вважається наступний за вихідним (святковим) операційний (банківський) день.

Податкової декларації з ПДВ складається із вступної частини та чотирьох розділів, з них платником заповнюються перші три розділи та вступна частина, четвертий розділ заповнюється працівниками податкової адміністрації лише на оригіналі декларації, який залишається в податковій адміністрації.

Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцем знаходження платника. Подання ксерокопії не допускається. Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку. Декларація може бути заповнена від руки чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем не допускається), без виправлень і помарок; в рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути проставлений прочерк. Суми обороту та податку в декларації проставляються в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського обліку платника та даним книг податкового обліку, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник - фізична особа, в інших випадках - підписами відповідальних посадових осіб (директора, головного бухгалтера) та печаткою.Податкова декларація з податку на додану вартість складається із таких розділів, а саме: податкові зобов’язання; податковий кредит; розрахунки з бюджетом за звітний період.

Статистична звітність є системою кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку. Дана звітність призначена для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей економічної діяльності. Вона відображає окремі сторони діяльності підприємства. Так, з її допомогою контролюється виконання плану за обсягом та якістю виконаних робіт; норми виробітку; використання устаткування та робочого часу; динаміка продуктивності праці.

Статистична звітність складається на підставі даних бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, а також бухгалтерської звітності та єдиної методики, за єдиними формами при централізованому управлінні та повній регламентації зі сторони Державних органів.

Для державної статистичної звітності характерні показники, загальні для різних видів діяльності – звіт про труд, про використання робочого часу та інші. Державна статистична звітність – може бути регулярною. Вона збирається з певною періодичністю (як правило, місячна, квартальна, піврічна, річна), або разова, коли статистичні спостереження проводяться лише на певну дату.

ТОВ «Нива експо» подає звіт про основні показники діяльності підприємства за формою 1 – підприємництво. Мета звітності - удосконалення статистичних спостережень за діяльністю підприємств і розрахунку макроекономічних показників з урахуванням міжнародних рекомендацій по цим питанням.

Статистика чисельності, заробітної плати та робочого часу найманих працівників включає наступні форми звітності:

1. 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці», річна - поштова; .

2. 1-ПВ «Звіт з праці» , місячна - термінова;

3. 1-ПВ «Звіт з праці», квартальна – термінова.

Крім цієї звітності, підприємство подає до Фонду соціального страхування на випадок безробіття річний «Звіт з праці» за формою 2-ПВ та місячний «Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках» за формою 3-ПН.

Звітність за формою №1-ПВ термінова - місячна «Звіт з праці» подається органу державної статистики за місцем знаходження не пізніше 7-го числа після звітного періоду. Форма №1-ПВ термінова - квартальна "Звіт з праці" подається органу державної статистики за місцем знаходження не пізніше 7-го числа після звітного періоду одночасно з формою №1-ПВ термінова - місячна.

Таким чином, податкова звітність – це звітність по податках, зборах і платежах та інших операціях, що подаються до ДПІ. Податкова звітність включає: декларацію з ПДВ, з податку на прибуток. Статистичний звіт – документ, в якому наведено статистичні дані про роботу підприємства; він представляється до спеціальної установи в затверджені терміни за підписами уповноважених осіб. Ціллю статистичних звітів є надання інформації державі про соціально-економічні явища на конкретному підприємстві.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...