Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності на підприємствіУправлінський облік ТОВ «Нива експо» є внутрішнім обліком, який будується за правилами самого підприємства і здійснюється з метою складання звітності для внутрішніх користувачів щодо результатів діяльності підприємства. Управлінська звітність - це внутрішня звітність, основна мета якої полягає у наданні оперативної, релевантної інформації у відповідності до вимог управлінського персоналу.

Система управлінської звітності товариства будується таким чином, щоб дані, які в ній містяться дозволяли отримати відповідь на всі питання управлінського персоналу. Створити систему управлінської звітності можна лише за наявності: масиву основних даних; узгодженості змісту та форми звітів; функціонального підходу до накопичення та підсумовування інформації.

Основними даними для складання управлінської звітності ТОВ «Нива експо» є планова, нормативно-довідкова та фактична інформація аналітичного обліку. Управлінська звітність охоплює дані за період, який дозволить найбільш повно провести аналіз діяльності підприємства та спланувати його майбутню роботу. Вона задовольняє потреби управлінського персоналу в інформації, чітко розмежованій за галузями діяльності та сферою компетенції та відповідальності кожного менеджера.

Структура управлінської звітності відповідає трьом рівням управління (операційному, тактичному, стратегічному). На першому операційному рівні на підставі первинних облікових даних формується інформація, яка може цікавити менеджера при здійсненні оперативного планування та поточного контролю. На другому тактичному рівні відбувається узагальнення інформації у звіти за видами та напрямками діяльності. На найвищому стратегічному рівні відбувається аналіз внутрішньої та зовнішньої звітності підприємства з метою розробки стратегії його діяльності.

Звіти про результати діяльності на досліджуваному підприємстві складаються за кожним видом діяльності. Так операційна діяльність ТОВ «Нива експо» пов'язана із здійсненням процесів придбання, виробництва та збуту.

При управлінні процесом придбання важливою є інформація про постачальників сировини та послуг, розмір та якість виробничих запасів, динаміку зміни обсягів кредиторської заборгованості тощо, тому на цій стадії формуються управлінські звіти: про запаси сировини, про вимоги до сировини, про кредиторську заборгованість тощо.

Управління виробництвом є малоефективним за відсутності інформації про наявні виробничі потужності, забезпеченість виробництва матеріальними та трудовими ресурсами, розмір незавершеного виробництва. Для усунення зазначеного недоліку відповідно до вимог управління формуються звіти: про виробничі потужності, про рівень резерву запасів; про витрати виробництва та вихід готової продукції тощо.На стадії збуту продукції менеджерам необхідна інформація про ринок збуту, реальних та можливих покупців (попит), наявність готової продукції (пропозицію), стан розрахунків з дебіторами тощо. Цю інформацію вони одержують із відповідної внутрішньої звітності.

Проте, для вирішення поставлених завдань на підприємстві складають і додаткові звіти, які представлені табличною або графічною формою дані, наприклад по групах товарів, які реалізуються, за видами виробництв.

Так як ТОВ «Нива експо» випускає багато видів продукції, має багато постачальників, то складання звітів про продаж розбито на два етапи. В цьому випадку спочатку складаються звіти про продаж за визначеною ознакою або групою ознак (наприклад по видах продукції, місцях зберігання, покупцях тощо), а потім дані з цих довідок групуються у зведених звітах про продаж (або інформація про продаж). При цьому інформація про продаж міститься в декількох спеціалізованих звітах, наприклад звіт по каналах збуту або звіт по групах покупців (постійні клієнти, разові покупки тощо).

Таким чином, основним завданням управлінського обліку є повне і своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з використання коштів, а основна мета управлінської звітності полягає у наданні оперативної, релевантної інформації у відповідності до вимог управлінського персоналу.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...