Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система показників для оцінки фінансового стану підприємстваФiнансовий стан ТОВ «Нива експо» - це комплексне поняття, яке є pезультатом взаємодiї всiх елементiв системи фiнансових вiдносин пiдпpиємства, визначається сукупнiстю виpобничо-господаpських фактоpiв i хаpактеpизується системою показникiв, що вiдобpажають наявнiсть, pозмiщення i викоpистання фiнансових pесуpсiв.

Фінансовий стан ТОВ «Нива експо» формується в процесі всієї його діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. Господарське становище підприємства характеризується показниками лiквiдностi, платоспpоможностi, рентабельності, прибутковості i фiнансової стiйкостi та пошуку шляхiв пiдвищення і змiцнення фiнансової стабільності підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов'язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. Тому розглянемо основні економічні показники результатів діяльності ТОВ «Нива експо» (табл. 4.1).

Як видно з табл. 4.1, економічні показники господарської діяльності товариства мають дуже хороші значення, що супроводжується їх збільшенням з року в рік. Так, величина чистого доходу зросла у 2012 році порівняно з 2010 роком на 7842 тис. грн., а особливо змінився показник результату операційної діяльності, що становить 182 тис. грн. у 2012 році прибутку товариства, порівняно із збитком 2010 року (695 тис. грн.).

Таблиця 4.1

Основні економічні показники ТОВ «Нива експо» за 2010-2012 роки

Показник 2 010р. 2 011р. 2 012р. Зміна показника за 3 роки
тис.грн. тис.грн. тис.грн. тис.грн. (+\-)
Чистий дохід
Прибуток (збиток) від операційної діяльності -695 -1158
Продуктивність праці
Середньомісячна заробітня плата
Фондоввідача, грн 1,28 1,49 1,96 0,69
Рентабельність основних засобів, % 55,00 62,00 69,00 14,00

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані зацікавлене передовсім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, кредиторами та іншими юридичними і фізичними особами. Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.Для початку розглянемо показники платоспроможності, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства (табл. 4.2)

Таблиця 4.2

Показник фінансового стану та платоспроможності ТОВ «Нива експо» за 2010-2012 роки

Показник 2 010р. 2 011р. 2 012р. Зміна показника за 3 роки
3р. 4р. 5р.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,00 0,00 0,01 0,01
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,10 1,25 1,36 0,26
Коефіцієнт стуктури капіталу (фінансування) 0,55 0,62 0,71 0,16

 

З даних табл. 4.2 видно, що підприємство частково спроможне самостійно погашати свої поточні зобов’язання. Це пов’язано з тим, що основний показник платоспроможності підприємства не відповідає нормативу. Так цим показником є, коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яку частку короткострокової заборгованості фірма може погасити найближчим часом. Величина цього коефіцієнта ТОВ «Нива експо» протягом 2010-2012 рр. не має високого значення.

Наступним показником, що характеризує фінансовий стан ТОВ «Нива експо» є ліквідність підприємства. Ліквідність підприємства – це його спроможність швидко реалізувати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов’язань, тобто це співвідношення величини його високоліквідних активів (кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. Аналіз ліквідності потребує ретельного аналізу структури кредиторської заборгованості підприємства. Він здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов’язань із наявності ліквідних коштів. Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а й зміни ліквідності (табл. 4.3)

Таблиця 4.3

Аналіз ліквідності ТОВ «Нива експо» за 2010-2012 роки

Показник 2 010р. 2 011р. 2 012р. Зміна показника за 3 роки
Коефіцієнт покриття 1,68 1,51 1,30 -0,38
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,00 0,00 0,01 0,01
Чистий оборотний капітал (тис.грн.) 1198,00 1141,00 1295,00 97,00
Коефіцієнт автономії 0,57 0,48 0,33 -0,24
Коефіцієнт фінансування 0,77 1,09 2,03 1,26
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами 0,68 0,51 0,30 -0,38
Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,52 0,56 0,61 0,09

Із табл. 4.3 видно, що більшість показників фінансової стійкості підприємства мають фактичні значення нижчі за нормативні, але спостерігається їх поступове збільшення. Так, коефіцієнт фінансування за останній рік зріс на 1,26, коефіцієнт маневреності власного капіталу зріс на 0,09 та чистий оборотний капітал – на 97 тис.грн. Отже, у підприємства наявні реальні можливості підвищення фінансової стійкості та стабільності.

Ділова активність — це комплексна характеристика, яка втілює різні аспекти діяльності підприємства, а тому визначається системою таких критеріїв, як місце підприємства на ринку конкретних товарів, географія ділових відносин, репутація підприємства як партнера, активність іноваційно-інвестиційної діяльності, конкурентоспроможність. Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо.

Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності підприємства (табл.4.4)

Таблиця 4.4

Аналіз ділової активності ТОВ «Нива експо» за 2010-2012 роки

Показник 2 010р. 2 011р. 2 012р. Зміна показника за 3 роки
Коефіцієнт оборотності активів 0,65 0,76 0,85 0,20
Коефіцієнт оборотності основних засобів 1,27 1,49 1,96 0,69
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 1,15 1,46 2,19 1,03

Дані табл. 4.4, свідчать про позитивне зростання показників ділової активності підприємства. Так, ефективність використання основних засобів та інших необоротних активів у 2012 році зросла на 0,20 порівняно з 2010 роком та збільшилася швидкість обороту власного капіталу на 1,03, що відображає підвищення рівня продажів продукції.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Аналіз рентабельності підприємства здійснюється шляхом розрахунку основних показників.

Показники даної групи дають уявлення про те, наскільки ефективно підприємство здійснює свою діяльність, контролює витрати на виробництво і реалізацію продукції, і який чистий прибуток при цьому отримує. Нормативного значення для коефіцієнтів не рентабельності існує, але є загальне правило, чим вище значення коефіцієнту, тим краще. Збільшення коефіцієнту протягом звітного періоду свідчить про покращання результатів діяльності підприємства, зменшення – про погіршення. Порівняння з середньогалузевими показниками дозволяє визначити місце підприємства серед інших підприємств галузі (табл.4.5)

Таблиця 4.5

Аналіз рентабельності ТОВ «Нива експо» за 2010-2012 роки

Показник 2 010р. 2 011р. 2 012р. Зміна показника за 3 роки
Коефіцієнт рентабельності активів -0,05 -0,06 0,00 0,05
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу -0,08 -0,11 0,01 0,09
Коефіцієнт рентабельності діяльності -0,07 -0,07 0,01 0,08

З даних табл. 4.5 видно, що показники рентабельності підприємства за звітний рік характеризуються покращенням результатів діяльності. Так, збільшення коефіцієнта рентабельності активів на 0,05 означає зростання ефективності використання основних засобів, коефіцієнт власного капіталу свідчить про позитивне використання капіталу у 2012 році порівняно з 2010 роком.

Таким чином, оцінка фінансового стану дала можливість визначити рівень підприємства щодо платоспроможності (ліквідності, рентабельності, ділової активності та прибутковості) і спрогнозувати, спланувати роботу таким чином, щоб досягти найкращих результатів.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...