Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методика виявлення та розрахунків резервів підприємстваГосподарську діяльність потрібно організувати так, щоб окупити всі витрати, та ще й отримати певний прибуток. Основна мета аналізу показників витрат і доходів є оцінка і моделювання оптимального співвідношення між споживчою вартістю (чистим доходом) об’єкта господарювання і витратами на його формування, [Додатки В,Г].

Фінансова стійкість ТОВ «Нива експо» забезпечується умовами беззбиткової діяльності, при якій споживча вартість (чистий дохід) об’єкта господарювання:

- збільшується, а витрати на його створення зменшуються;

- збільшується, а витрати на його створення не змінюються;

- збільшується швидшими темпами, ніж витрати на його створення;

- не змінюється, а витрати на його створення зменшуються;

- зменшується повільнішими темпами, ніж витрати на його створення.

Одна з найскладніших проблем керування співвідношенням між витратами і чистим доходом це: оцінити фактичний їх рівень, передбачити майбутнє, віднайти ефективні рішення в умовах невизначеності. Інструментом мінімізації невизначеності слугує прогнозування, а прогнозом називають спробу визначити (передбачити) стан якогось явища чи процесу в майбутньому, тобто можливі наслідки управлінських рішень.

У процесі фінансового аналізу безпеки господарської діяльності необхідно обчислювати й аналізувати наступні показники:

- валовий прибуток (збиток);

- валову і операційну прибутковість чистого доходу;

- рівноважний обсяг операційної діяльності (точку беззбитковості);

- рівень безпеки операційної діяльності;

- обсяг операційної діяльності, що забезпечує цільову прибутковість;

- коефіцієнт операційної залежності (еластичності), який дає змогу оцінювати залежність операційного прибутку від динаміки чистого доходу і структури витрат за функціональним зв’язком.

Для обґрунтування рівня економічної безпеки ТОВ «Нива експо» розрахунок даних показників представлені в таблиці 4.6.

 

 

Таблиця 4.6

Аналіз рівня економічної безпеки господарської діяльності ТОВ «Нива експо» за 2012 рік

Чистий дохід Витрати
показники рядок за звітністю сума, тис.грн показники рядок за звітністю сума, тис.грн.
Показники діяльності підприємства за звітом про фінансові результати
ЧДод СРод
ЧДіо ЗВв -
ЧДук - АВ
ЧДфд - ВЗ
ЧДід ОВіо
ЧДпі - ВВфд -
ЧДдп - ВКу -
ЧДнп - ІВ -
      ЗІ -
      ППз
      ВВнп -
      ППн -
Разом (ЧДп) х Разом (ВВп) х
Чистий прибуток підприємства 99 тис.грн. (18659-18560)
Розрахункові показники
Найменування Алгоритм розрахунку Розрахунок Величина показника
Постійні витрати (ПВп) АВ+ВЗ+ЗВв 1469+330 1799 тис.грн.
Змінні витрати (ЗВп) ВВп - ПВп 18560-1799 16761 тис.грн.
Валовий прибуток (ВПп) ПВп + ЧДп 1799+18659 20458 тис.грн.
Валовий прибуток чистого доходу(ПВчд) ВПп / ЧДп 20458/18659 1,096 грн (109,6 )
Витратомістківсть чистого доходу за змінними витратами (ВМчд) ЗВп / ЧДп 16761/18659 0,898 грн. (89,8 коп.)
Чистий дохід, який забезпечує беззбиткову діяльність (ЧДб) ПВп / ПВчд 1799/1,096 1640,8 тис.грн.
Змінні витрати, які забезпечують беззбиткову діяльність (ЗВб) ЧДб * ВМчд 1640,8*0,898 1473,9
Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки діяльності підприємства (Кб) (ЧДп – ЧДб) / ЧДп (18659-1640,8) / 18659 0,912 (91,2%)

Аналіз беззбитковості побудований на основі розподілу витрат на змінні та постійні, а також розрахунку точки беззбитковості, яка визначає критичний обсяг реалізації. Точка беззбитковості – це обсяг реалізації (діяльності), при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток відповідно дорівнює нулю. На основі беззбиткового обсягу реалізації визначається рівень безпеки операційної діяльності підприємства.Аналіз беззбитковості може проводитися як за допомогою відповідних математичних розрахунків, так і шляхом побудови графіків. У разі використання графічного методу аналізу точкою беззбитковості вважається точка перетину лінії сукупних (повних) затрат та лінії, яка характеризує виручку від реалізації продукції. До досягнення точки беззбитковості підприємство зазнає збитків від виробництва відповідного виду продукції, а після - отримує прибутки ( рис. 4.1).


ЧПп Чистий прибуток – 99 Прибуткова

зона

ЗВп Змінні витрати - 16761

 
 


ТБ ЧДб=1640,8 Збиткова

зона

ПВп Постійні витрати - 1799

 
 


Рис. 4.1 Графік беззбитковості ТОВ «Нива експо»

Чистий дохід підприємства, який забезпечує беззбиткову господарську діяльність рівний 1640,8 тис.грн. Змінні витрати підприємства, які забезпечують беззбиткову господарську діяльність рівні 16761 тис.грн. При такому показнику обсягу змінних витрат забезпечується підприємству беззбитковий рівень господарської діяльності.

Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки господарської діяльності підприємства показує, що 91,2 % чистого доходу від господарської діяльності підприємства забезпечує його беззбиткову діяльність.

Отже, фінансові показники діяльності підприємства вказують на фінансово-економічну стійкість підприємства. Динаміка показників фінансової та економічної безпеки підприємства є зростаючою.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...