Главная Обратная связь

Дисциплины:


Система зовнішнього та внутрішнього контролю на підприємствіФункції фінансово-господарського контролю в нашій державі здійснюють відповідні органи влади: міністерства, Національний банк України, певні інспекції, ради народних депутатів, органи місцевого та регіонального самоврядування, органи внутрішньосистемного та внутрішнього контролю. Важливі контрольні функції щодо здійснення державного контролю виконує Головне контрольно-ревізійне управління України і його підвідомчі структури в Автономній Республіці Крим, областях, містах, районах і т. д. Головне контрольно-ревізійне управління України є центральним органом виконавчої влади, який здійснює координацію роботи з Кабінетом Міністрів через міністра фінансів України.

В умовах ринкової економіки функції управління тісно пов’язані з системою фінансово-господарського контролю на підприємствах, установах, об’єднаннях та перевіркою виконання прийнятих рішень.

Контрольні функції відповідні органи виконують різними методами, що дає можливість здійснювати обґрунтовані процедури, виявляти недоліки у фінансово-господарській діяльності (рис. 4.2). З рис. 4.2 видно, що залежно від взаємовідносин суб’єкта та об’єкта то на практиці та в теорії розрізняють зовнішній та внутрішній контроль залежно від взаємовідносин суб’єкта та об’єкта контролю. Зовнішнім називають контроль, який здійснюють спеціальні, вищестоящі по відношенню до перевіряємого об’єкта чи незалежні від нього органи фінансового контролю. Під внутрішнім контролем розуміють контроль в межах однієї організації чи галузі, відомства силами їх структурних підрозділів та штатних співробітників.

Рис. 4.2 Види, форми та методи державного фінансового контролю

В залежності від змісту господарських операцій, що здійснюються на підприємстві, застосовують різні методичні прийоми їх контролю. Прийом контролю – це якісно однорідна контрольна дія перевіряючого спрямована на виявлення, дотримання певних нормативних положень суб’єктом господарювання.

Прийоми господарського контролю поділяються на документальні та фактичні. Вони є важливими складовими частинами здійснення контролю. До основних прийомів контролю, щодо перевірки адміністративних витрат можна віднести прийоми документального та фактичного контролю.

У сучасних умовах поряд із зовнішнім контролем (перевірка органами ДПА) значну роль відіграє внутрішній контроль із боку керівників підприємств і бухгалтерської служби. Ці працівники повинні здійснювати оперативний контроль за правильністю та законністю віднесення до адміністративних витрат витрати підприємства з метою ефективного використання цих витрат.

У системі контролю важливою його формою є податкові перевірки, що правильності нарахування податку на прибуток та достовірності визначення витрат до оподаткування підприємства, в тому числі і адміністративних. Завданням податкових перевірок є перевірка правильності дотримання податкового законодавства та забезпечення достовірності даних податкової декларації з податку на прибуток підприємства. Суб’єктами контролю за справлянням адміністративних витрат наведені на рис.4.3. 


Рис. 4.3 Суб’єкти контролю за достовірністю визначення адміністративних витрат підприємства

До об’єкта контролю адміністративних витрат можна віднести:

- сукупні адміністративні витрати за податковий період;

- загальні адміністративні витрати за рік.

З даних наведених на рис. 4.3 можна визначити, суб’єктом, який безпосередньо реалізує функції податкового контролю, є податкові інспекції. Саме вони здійснюють переважну більшість заходів та контрольних дій, серед яких одне з найважливіших місць займають податкові перевірки.

Перевірку достовірності та правильності відображення в податковому обліку та звітності адміністративних витрат доцільно здійснювати в такому порядку: перевірка обґрунтованості віднесення витрат до складу витрат до оподаткування, правильність їх віднесення, перевірка документального обґрунтування і обліку.

Основними завданнями організації внутрішнього контролю з метою контролю адміністративних витрат на ТОВ «Нива експо» (рис. 4.4) є:

Рис. 4.4. Етапи внутрішнього контролю адміністративних витрат на підприємстві

Таким чином, на досліджуваному підприємстві здійснюються усі види контролю, як зовнішній – органами державного нагляду так і внутрішній – органами управління підприємством. Внутрішній контроль здійснюється за всіма обліковими складовими, в тому числі адміністративними витратими.


 

Висновки

На основі проведеного дослідження можемо зробити наступні висновки:

1. В результаті дослідження сутності адміністративних витрат, узагальнено, що адміністративні – це загальногосподарські витрати і до них відносять витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, на утримання основних засобів, інших матеріальних не обігових активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов'язкових платежів).

2. Поняття «адміністративні витрати» з’явилося у практиці бухгалтерського обліку із прийняттям національних П(С)БО, в яких зазначено, що їх слід відносити до складу витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства, але вони не повинні бути складовою собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Сьогодні у вітчизняній практиці адміністративним витратам наданий статус окремого виду витрат і для їх формування та ведення обліку передбачено окремий активний рахунок 92 «Адміністративні витрати» та наведено їх склад.

3. За сучасних умов господарювання змі­нюються вимоги до управління підприємством з позиції підвищення оперативності управлінської інформації про величину витрат та при­буток, що очікується. Отже, виникає потреба в інформації про величину цих витрату собівартості реалізованої продукції. Зниження цих витрат призведе до збільшення прибутку від операційної діяльності, тому це завдання є значущим для кожного підприємства.

4. У ТОВ «Нива експо» запроваджено облiк адмiнiстративних витрат здiйснювати за таким перелiком статей: заробiтна плата адмiнiстративно-управлiнського персоналу, вiдрахування на соцiальне страхування, амортизацiя ОЗ загальногосподарського призначення, амортизацiя нематерiальних активiв, витрати на вiдрядження, витрати на банкiвськi, юридичнi, аудиторськi послуги, податки, обов'язковi збори i платежi, поштовi та канцелярськi витрати, iншi витрати.

5. У ТОВ «Нива експо» для первинного спостереження обліку адміністративних витрат використовуються наступні первинні документи: накладна, рахунок, авансовий звіт, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо. Списання адміністративних витрат на фінансові результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

6. Для обліку адміністративних витрат у ТОВ «Нива експо» призначено рахунок 92 «Адміністративні витрати». Зa дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати» відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом - списання на рахунок 79 «Фінансові результати».

7. Для удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління адміністративними витратами на ТОВ «Нива експо» необхідно розподілити адміністративних витрат на окремі види виробленої продукції пропорційно загальновиробничим витратам, що дасть можливість отримати інформацію про повну собівартість продукції, правильно оцінити її прибутковість та прийняти ефективні управлінські рішення щодо виробництва того чи іншого виду продукції та подальшої діяльності підприємства.

8. Основними завданнями контрольно-аналітичної роботи, щодо адміністративних витрат в ТОВ «Нива експо» є: аналіз та контроль загальної суми адміністративних витрат; вивчення динаміки адміністративних витрат; аналіз адміністративних витрат у загальній структурі витрат від звичайної діяльності; аналіз структури адміністративних витрат; визначення резервів зниження адміністративних витрат. В результат дослідження системи контролю адміністративних витрат на ТОВ «Нива експо» виявлено, що в сучасних умовах поряд із зовнішнім контролем (перевірка органами ДПА) значну роль відіграє внутрішній контроль із боку керівників підприємств і бухгалтерської служби. Ці працівники повинні здійснювати оперативний контроль за правильністю та законністю віднесення до адміністративних витрат витрати підприємства з метою ефективного використання цих витрат.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...