Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список використаної літератури 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV

3. Закон України «Про деякі питання фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат» від 21.10.2004 № 2105-IV

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організа­цій: Наказ МФУ від 30.11.1999 р. №291

5. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 30.10.98 р., № 90

6. Кодекс законів про працю Затверджений Законом N 322-VIII ( 322а-08 ) від 10.12.71 ВВР, 1971 (зі змінами і доповненнями)

7. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені Наказом МФУ від 29.12.2000 р. № 356

8. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433

9. Положенні про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку, наказ Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995 р.

10. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73

11. П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.00р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями) // Все про бух. облік. – 2000. ­ № 7.

12. П(С)БО №16 «Витрати» затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.00 №131 [Електронний ресурс] / офіційний сайт Верховної ради України. – Режим доступу: http: //rada.gov.ua/.

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291

14. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

15. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 8 лютого 2000 р. N 41

16. Андрущак Б.Л. Адміністративні витрати: організація обліку / Б.Л. Андрущак // Дебет-Кредит. – №43. – 2009.

17. Андрющенко Н.С. Суть і значення витрат: історичний аспект / Н.С. Андрющенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №4. – С. 3-7.

18. Бірюкова О. Особливості обліку загальногосподарських витрат / О. Бірюкова // Бібліотека „Баланс”: Виробництво і собівартість продукції. – 2011. – №3. – С. 102.19. Вовченко Т.А. Адміністративні витрати: поняття та розподіл / Т.А. Вовченко // Дебет-Кредит. – №30. – 2009.

20. Воробієнко А., Лісна І. Визначення та визнання витрат у фінансових звітах суб’єктів господарювання / А. Воробієнко, І. Лісна // Все про бухгалтерський облік. – №5. – 2010. – С. 8.

21. Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві: Курс лекцій / В.А.Дерій. –Тернопіль: Джура, 2010. – 92 с.

22. Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики / С. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 52-58.

23. Ісай О.В. Особливості аналізу собівартості продукції за умови застосування нормативного методу обліку витрат / О.В. Ісай // Університетські наукові записки. – 2009. – №8. – С. 212-215

24. Карпушенко М. Ю. Організація обліку : навч. посіб. / М. Ю. Карпушенко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : ХНАМГ, 2011. - 239 с.

25. Костякова А.А. Управлінський облік в інформа­ційній системі управління витратами / А.А. Костякова // Економіка АПК, 2009. – №7. – с. 107.

26. Круш П.В. та ін. Економіка підприємства: [Навчальний посібник] / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – К.:Ельга-Н, КНТ, 2010. – 780 с.

27. Кужельний М.В. Організація обліку: підручник / М.В. Кужельний, С.О. Левицька. – К.: Центр учбової літератури, 2010 – 352с.

28. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М.В.Кужельний, В.Г.Лінник. – К.:КНЕУ, 2009. – 334 с.

29. Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні: Монографія / Л.Г.Ловінська, І.Б.Стефанюк. – К., 2009. – 237 с.

30. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях. Підручник./ за ред. В.Я. Амбросова. – 2-е виання, доповнене і перероблене. К.: ВД„Професіонал”, 2010. – 896с.

31. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. з англ. За ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2011. – 1272 с.

32. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник / За ред. В.С.Леня. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 696 с.

33. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб.– Житомир : ПП «Рута», 2010.– 592 с.

34. Пушкар М.С. Облікова політика і звітність. Навч. Посібник / М.С.Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 141 с.

35. Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: підручник /В.В.Сопко, В.П.Завгородній. – К.: КНЕУ, 2004. – 412 с.

36. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: [Навч. посіб­ник] / О.О. Терещенко, – К.: КНЕУ, 2010. – 554 с.

37. Тимошенко С. Облік валових витрат на придбання автомобіля / С. Тимошенко // Вісник податкової служби України. – 2009. – №13. – С. 10-15.

38. Управління витратами підприємства: [Навч. посібник.] / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило, – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 120 с.

39. Федак О. Витрати на гарантійний ремонт / О. Федак // Баланс. –2009. – №9 (734). – С. 36-38.

40. Фещенко С.Ю. Методика обліку виртат і калькулювання /С.Ю. Фещенко // Все про бухгалтерський облік . – №5. – 2010.

41. Фінансовий менеджмент: [Навчальний посібник] Курс лекцій / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2010. – 432 с.

42. Хорнгрен Ч. Управленческий учет / Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш.4 пер. с англ. – СПб, 2010. – 108с.


 

ДОДАТКИ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...