Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТАНазва розділів, тем Кількість годин
Всього Лекції Семінарські заняття Практичні занят-тя Самостійна робота
І. Культура фахового мовлення -
1.1 Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення. - - -
1.2 Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії - -
1.3. Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки) - -
1.4 Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики - - -
ІІ. Етика ділового спілкування - -
2.1 Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання. - - -
2.2 Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет - -
2.3 Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону - - -
ІІІ. Лексичний аспект сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні - -
3.1 Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни - - -
3.2 Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки) - -
3.3 Типи термінологічних словників (відповідно до фаху). - - -
3.4 Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів - -
ІV. Нормативність і правильність фахового мовлення - -
4.1 Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники - - -
4.2 Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм - -
4.3 Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні. - -
V. Складання професійних документів
5.1 Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів. - - -
5.2 Укладання документів щодо особового складу. - -
5.3 Текстове оформлення довідково — інформаційних документів. - -
5.4 Особливості складання розпорядчих та організаційних документів. - - -
5.5 Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки Контрольна робота     - -  
6.1 Підсумкове заняття   - - -
Всього

Семінарське заняття № 1Тема заняття 1.2: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії

Мета заняття: розкрити зміст понять «літературна мова», «мовна норма», «культура мови», «культура мовлення»; ознайомитися з вимогами до проведення дискусії та вчитись будувати та проводити дискусію.

Обладнання : інструкційна картка

План

1.Поняття літературної мови

2. Мовна норма, варіанти норм. Ознаки й аспекти культури мовлення

3. Мовленнєва культура- критерій професійної майстерності фахівця

4. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури

5. Культура мовлення під час дискусії

Рекомендована література

1. Зубков М.Г.Українська мова. Універсальний довідник. –Х.: ВД «Школа», 2009. – С. 55 – 58.

2. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – С.134-137.

Матеріали до заняття

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...