Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклад кваліфікаційних (пробних) виробничихробіт
Додаток Д

Зміст передвипускної виробничої практики учнів

   

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 (2 год).

Тема: Методична роботи майстра виробничого навчання у процесі професійного навчання.

 

Мета роботи: оволодіти знаннями та уміннями стосовно виконання методичної роботи у ПТЗО.

 

Завдання для самопідготовки:

Ознайомитися із рекомендованими літературними джерелами по заданій темі і дати відповіді на такі питання:

1. У чому полягає сутність передового досвіду? Яка відмінність між педагогічним і виробничим досвідом?

2. Назвіть методи вивчення передового досвіду, їх роль у цьому творчому процесі.

3. Як здійснюється ознайомлення учнів з досягненнями виробництва?

4. Чи потрібне поєднання демонстрації кіно із словом учня або викладача, коли кінозображення супроводжується диктором ‑ «екранним учителем»? Обгрунтуйте свої роздуми.

5. Існує думка, що наочне навчання стримує розумовий розвиток учня, гальмує творче зростання його. Чи справедлива вона? Аргументуйте свою точку зору щодо доцільності використання наочних посібників.

6. Готуючись до уроку чи позаурочного заходу, ви бажаєте підібрати літературу за темою. Який каталог вам допоможе в тематичному доборі джерел?

7. Ви готуєтесь до передвипускної практики. З якої тематики вам необхідно опрацювати літературу?

8. Які ви знаєте знахідки окремих майстрів, що впроваджені у сучасне виробництво?

 

ХІД РОБОТИ

1. Проаналізувати і порівняти критерії передового педагогічного і виробничого досвіду.

2. Скласти план вивчення передового досвіду, що рекомендований до впровадження методичною комісією (педрадою).

3. На основі дидактичних закономірностей наочного навчання і дидактичних аспектів роботи з тренувальними пристроями скласти методику використання певного тренажера на уроці.

4. Виконати методичну роботу майстра виробничого навчання за такими напрямами:

I. Виробниче навчання як частина цілісного навчального процесу.

II. Планування і підготовка до занять.

1. Аналіз і коригування програм виробничого навчання.

2. Добір навчально-виробничих робіт і складання їх переліків.

3. Розробка документації письмового інструктування (інструкційна карта, технологічна карта, інструкційно-технологічна карта) (додатки А).

III.Урок у навчальній майстерні (додаток Б).

А. Вступний інструктаж.

1. Повідомлення теми і мети уроку.

2. Перевірка знань учнів за програмами спеціальних дисциплін і виробничого навчання, пов’язаного з матеріалом уроку.

3. Показ трудових прийомів і способів виконання робіт.4. Закріплення і перевірка засвоєння матеріалу вступного інструктажу.

Б. Вправи (самостійна робота учнів і поточне інструктування).

1. Критерії добору системи вправ.

2. Питання методики керівництва вправами на уроках виробничого навчання.

3. Цільові обходи майстром виробничого навчання робочих місць учнів.

В. Заключний інструктаж.

1. Повідомлення майстра про досягнення мети уроку.

2. Підведення підсумків і аналіз виконання навчально-виробничих завдань учнівськими бригадами і групою в цілому.

3. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, визначення шляхів їх попередження й усунення.

4. Аналіз дотримання учнями правил техніки безпеки, організації праці та робочих місць, затрат робочого часу.

5. Організаційні питання, пов’язані з підготовкою до наступного уроку.

6. Рекомендації щодо раціонального проведення підсумкового інструктажу.

IV. Сучасні форми організації праці майстра виробничого навчання в ПТНЗ.

Рекомендована література:

 

1. Батышев С. Я. Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училищах / С. Я. Батышев // М.: «Педагогика», 1988. – 176 с.

2. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання [ підручн. для студ. вищ. навч. закл. ] / О. Е. Коваленко // Нар. укр. акад. – Х.: Вид-во НАУ, 2005. – 360 с.

3. Курлянд З.Н. Теорія і методика професійної освіти: навч. посіб. / Курлянд З.Н., Осипова Т.Ю., Гурін Р.С. [ та ін. ]; за ред. Курлянд З.Н.‑ К.: Знання, 2012. – 390 с.

4. Скакун В. А. Преподавание специальных и общетехнических предметов в училищах профтехобразования / Скакун В. А. // М.: Высш.шк., 1987. – 280 с.

5. Тхоржевський Д. О. Методика трудового та професійного навчання / Д. О. Тхоржевський // Київ: ДІНІТ, 2000. – 242 с.

6. Ничкало Н. Г. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: навч.-метод. посібник / за ред. Н. Г. Ничкало // К.: Вища школа, 1994. –208 с.

7. Янцур М. С. Практикум з теорії і методики трудового і професійного навчання: навч. Посібник / М. С. Янцур // Рівне: РДГУ, 2000. – 161 с.


Додаток А

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...