Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 2.Загальна характеристика та хімічні властивості неметалівПоширенняуприроді

Із 110 відомих елементів 22 є неметалами.

Атмосфера складається переважно з азоту і кисню — простих речовин Нітрогену й Оксигену. У повітрі є домішки інертних газів, водяної пари, вуглекислого газу, деяких інших сполук неметалічних елементів.

У літосфері міститься майже 90 хімічних елементів, однак і в ній більш поширені неме­талічні елементи.

У живих організмах переважають органічні речовини і вода, а це — також сполуки неме­талічних елементів.

Фізичні властивості

Неметали відрізня­ються один від одного за фізичними властиво­стями більшою мірою, ніж метали. За звичайних умов неметали – це гази (водень, азот, фтор, хлор), рідини (бром) та тверді речовини (сірка, вуглець, йод, фосфор та ін.). Вони діелектрики (хлор, сірка, йод, фосфор) або напівпровідники (кремній), лише графіт є провідником. Для них характерні невисокі температури плавлення і кипіння, погано проводять теплоту, крихкі. Неметали не розчиняються або слабо розчиняються у воді. Багато з них розчиняються в органічних розчинниках.

 

Хімічні властивості неметалів

Кожна реакція за участю про­стої речовини є окисно-відновною. Оскільки атоми неметалічних елементів здатні приєдну­вати електрони,то для неметалів характерна роль окисника.Найактивнішими окисниками є прості речовини найбільш електронегативних елементів – фтор,кисень,озон,хлор.

1.З киснем:

2С+О2нест = 2СО

С + О2надл = СО2

4P+ 3O2нест = 2P2O3

4P+ 5O2надл = 2P2O5

 

2.З воднем:

Н2 + S = H2S

N2 + 3H2 = 2NH3

Si+2H2=SiH4

 

3.З металом:

2Na + Cl2 = 2NaCl

Cu + Cl2 = CuCl2

Mg+Cl2=MgCl2

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3

 

4.З лугом:

Під час пропускання хлору в холодний і гарячий розчин лугу реакції відбуватися за різними рівняннями реакції:

2KOH(хол.) + Cl2 = KCl + KClO + H2O

6KOH(гар.) + 3Cl2 = 5KCl + KClO3 + 3H2O


Розділ 3.Оксиди

Оксидице хімічні сполуки, в яких всі атоми Оксигену безпосередньо зв’язані з атомами електропозитивного елемента і не зв’язані, як і останні, один з одним.

Характерні особливості оксидів:

1) атоми електропозитивного елемента безпосередньо не зв’язані між собою, мають однаковий ступінь окиснення та валентність;

2) атоми Оксигену теж не зв’язані один з одним і завжди мають негативний ступінь окиснення, що рівний (-2).

 

Назва оксидів за допомогою числа Штока

Називається:

а)систематична назва атома електропозитивного елемента-катіона;

б)ступінь окиснення атома електропозитивного елемента – число Штока (вказується в дужках римською цифрою при написанні);

в)додається назва аніона – оксид.Наприклад,

Сr2О3 – хром(ІІІ) оксид;

Sb2Оз –стибій(ІІІ) оксид

Вищий позитивний ступінь окиснення атома елемента дорівнює номеру групи періодичної таблиці хімічних елементів (ПТХЕ), в якій стоїть цей елемент. Наприклад, формули вищих оксидів елементів третього періоду ПТХЕ Д.І.Менделєєва такі:

Na2O, MgO, Аl 2O3, SiO2, Р2O5, SO3, С12O7.

Якщо атом елемента проявляє сталий ступінь окиснення, елемент утворює лише один оксид, або єдиний оксид у звичайній валентності, то в назві оксиду можна не вказувати число Штока (ступінь окиснення). Назву його складати лише з назви елемента та слова «оксид». Наприклад,

Na2O – натрій оксид;

ВеО – берилій оксид;

СаО – кальцій оксид.

 

Назва оксидів за допомогою числа Еванса-Бассета

Сг2O3 – хром(3+) оксид;

FeO – ферум(2+) оксид;

Сu2O –купрум(1+) оксид;

тобто вказується заряд йона електропозитивного елемента.

 

Класифікація оксидів

Класифікація оксидів складалася протягом століть, тому вона відображає історичний шлях розвитку науки і не завжди є вичерпною. Оскільки основними категоріями хімії є склад, будова і властивості, то оксиди можна ділити за:

1)складом,

2)будовою,

3)властивостями.

За складом оксиди ділять на оксиди металів і оксиди неметалів.

За будовою оксиди ділять на оксиди молекулярної і немолекулярної структури.

За властивостями оксиди поділяють на основні, кислотні і амфотерні (кислотно-основні). Можна класифікувати оксиди також за агрегатним станом і відношенням до води.

 

 

3.1.Основні оксиди

 

Основними називають такі оксиди, яким відповідають основні гідроксиди – основи. Наприклад,Li2O,CaO, BaO –основні оксиди, оскільки їм відповідають основні гідроксиди LiOH, Са(ОН)2, Ва(ОН)2.

Основні оксиди утворюють хімічні елементи-метали в низьких ступенях окиснення атомів (+1;+2).Це лужні, лужноземельні, Магній,Ферум,Манган, Ніколь та іншіелементи.З підвищенням ступеня окиснення атома елемента-металу основні властивості оксидів слабшають, а кислотні – посилюються.

Наприклад, МnО – основний,МnO2– проявляє кислотно-основні властивості,а Mn2O7 – кислотний оксид.

 

Властивості основних оксидів

Більшість основних оксидів – це переважно тверді, кристалічні речовини. У вузлах кристалічної структури (йонного типу) розміщені йони елементів-металів, які досить міцно зв’язані з оксид-іонами. Тому кристалічні структури більшості основних оксидів мають високі міцність, температури плавлення і кипіння, нелеткі, стійкі до нагрівання, тобто не розкладаються занагрівання. Але деякі основні оксиди при нагріванні розклада­ються (наприклад, діаргентум оксид, меркурій(ІІ) оксид, оксиди благородних металів), що можна використати в лабораторії для одержання кисню. Наприклад:

2HgO 2Hg + О2

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...