Главная Обратная связь

Дисциплины:


Кількість речовини.Кількість речовини найбільш природно було б вимірювати числом атомів чи молекул в тілі. Але їх число в макроскопічному тілі настільки велике, що в розрахунках використовується не абсолютне, а відносне число молекул.

è Фізичну величину, що визначає число молекул у певному тілі, називають кількістю речовини.

Як одиницю вимірювання кількості речовини вибрали таку кількість молекул, щоб їхня загальна маса, виражена в грамах, чи­сельно дорівнювала відносній молекулярній масі.

Оскільки маси окремих молекул відрізняються одна від одної, то однакові кількості різних речовин мають різну масу.

4.

 

Напри­клад, 1025 молекул водню і 1025 молекул кисню вважаються од­наковою кількістю речовини, хоча вони мають різні маси (33,45 г і 531,45 г відповідно). Отже, маса не є мірою кількості речовини. У СІ кількість речовини виражають у молях.

è Молем називається кількість речовини, яка містить стільки ж молекул (атомів), скільки їх міститься в 12 г вуглецю.

Для більшості розрахунків (у тому числі для розв’язання задач) можна прийняти, що один моль містить стільки ж молекул, скіль­ки атомів Гідрогену міститься в 1 г водню.

è Молярна маса M дорівнює відношенню маси речовини m до кількості молей ν у ній: де ν — кількість речовини.

è Фізичний зміст молярної маси: молярна маса — це маса одного моля речовини.

Одиниця молярної маси в СІ — кілограм на моль (кг/моль), M=Mr ⋅10-3 .

Об’єм одного моля речовини VМ можна знайти, розділивши молярну масу речовини М на її густину ρ : .

Італійський фізик і хімік Амадео Авогадро в ХІХ ст. визначив кількість молекул в одному молі речовини. Цю кількість назвали сталою Авогадро NА : NА=6,02⋅10-23 1/моль або моль-1

Маса одного моль води, що містить NА молекул, дорівнює 18 г, а маса однієї молекули води дорівнює 18 а.о.м. Отже, стала Аво­гадро є перекладним множником між грамом і атомною одиницею маси: в одному грамі міститься NА атомних одиниць маси.

Оскільки стала Авогадро чисельно дорівнює числу молекул в одному моль, то

Якщо кількість речовини у певному тілі відома, легко обчис­лити число молекул N у цьому тілі:

è Фізичний зміст сталої Авогадро: число Авогадро показує, що в одному молі будь-якої речовини міститься 6,02⋅10-23 молекул.

5.

Знання сталої Авогадро дозволяє обчислити масу однієї моле­кули.

Нехай тіло містить 1 моль речовини. Тоді маса тіла чисельно дорівнює M, а число молекул у ньому чисельно дорівнює NА. По­значаючи масу однієї молекули m0, дістаємо:

Можна сказати, що NА — це «місток» між макросвітом (сві­том тіл, що оточують нас) і мікросвітом (світом атомів і молекул). Якщо тіло містить моль речовини, то число молекул N у цьому тілі визначається виразом:Відношення числа молекул N до об’єму V, який займають ці молекули, називається концентрацією молекул і позначається :

Концентрація молекул вимірюється в 1/м3.

Також Авогадро встановив закон, який назвали законом Авогадро.

è Закон Авогадро: у рівних об’ємах різних газів за однакових умов завжди міститься однакова кількість молекул.

Інколи для розв’язування задач молекулярної фізики необхідно вміти обчислювати масу молекули та кількість молекул, яка міститься в речовині.

Визначити масу молекули mМ можна у такий спосіб.

1) Молярну масу речовини М розділити на число молекул в одному молі речовини, тобто на число Авогадро NА :

2) Масу всієї речовини m розділити на число молекул в ній N:

3) Густину речовини ρ розділити на концентрацію молекул n, тобто на їх число в одиниці об’єму:

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...