Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІНВЕСТОРСЬКА ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВАІнвесторська кошторисна вартість будівництва визначається як підсумок Зведеного кошторисного розрахуноку вартості будівництва (Форма №1)і для її визначенняскладається інвесторська кошторисна документація таких видів:

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, які визначилися при розробленні робочої документації (робочих креслень).

Локальні кошторисні розрахунки складаються також на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах замість локальних кошторисів у тих випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не визначилися і підлягають уточненню.

Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисів.

Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків і локальних кошторисів та підлягають уточненню.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому по будові кошти, необхідні для відшкодування витрат, не врахованих кошторисними нормативами (наприклад: компенсації у зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов'язані із застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими рішеннями, отриманням містобудівних умов і обмеження забудови відповідної земельної ділянки, технічних умов щодо інженер­ного забезпечення об'єктів архітектури, експертних висновків тощо).

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг – це кошторисний доку­мент, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устатку­вання, меблів та інвентарю, а також усі супутні витрати.

Зведені кошторисні розрахункивартості будівництва підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі об'єктних кошто­рисів, об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

Зведення витрат – це кошторисний документ, що об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва.

Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів та робіт з охорони довкілляскладається в тому випадку, коли під час будівництва підприємства, будівлі або споруди передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля. При цьому у відомості, як правило, зберігається нумерація об'єктів і робіт, прийнята у зведеному кошторисному розра­хунку. До відомості включається тільки вартість об'єктів та робіт, що безпосередньо стосуються природоохоронних заходів.Склад інвесторської кошторисної документації визначається залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, що розробляється, та технічної складності об'єкта.

 

У складі Проекту розробляються:

- зведення витрат (за необхідності);

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

- об'єктні, локальні кошториси та кошторисні розрахунки;

- кошторисні розрахунки на окремі види витрат;

- кошториси на проектні та вишукувальні роботи.

У складі Робочої документації розробляються:

- об'єктні та локальні кошториси;

- відомості ресурсів до локальних кошторисів.

При розробленні документації на стадії техніко-економічного об­грунтування,техніко-економічного розрахунку та ескізного проекту визначається кошторисна вартість будівництва і складаються локальні, об'єктні та зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва. Зазначені

розрахунки складаються за відповідними формами кошторисної доку­ментації. При цьому склад інвесторської кошторисної документації може бути скороченим порівняно зі стадією Проект за умови забезпечення достовірності визначення вартості будівництва.

До інвесторської кошторисної документації до складу затверджуваного проекту (робочого проекту) додається пояснювальна записка, зміст якої визначається ДБН Д 1.1-1-2000.

Витрати, пов'язані з будівництвом підприємства, будівлі, споруди поділяються на такі види робіт і витрат: будівельні роботи; монтажні роботи; витрати, на придбання устаткування, меблів та інвентарю; інші витрати (витрати, пов'язані зі здійсненням будівництва, які не можуть бути віднесені до перших трьох груп).

 

Локальні кошториси

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на будівельні та монтажні роботи (Форма №4), придбання устаткування (Форма №5) та пусконалагоджувальні роботи за формами, наведеними у ДБН Д. 1.1-1-2000.

У складі локальних кошторисів окремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт, як правило, групуються в розділи.

Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх групу­вання в розділи мають відповідати технологічній послідовності прове­дення робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будів­ництва.

Будівельні роботи, виходячи з названих принципів групування, локальний кошторис на ці роботи може мати розділи: земляні; фунда­менти; підвали; стіни; каркас; перекриття; балкони та лоджії; перегородки; сходові марші та площадки; підлоги; дах і покрівля; віконні запов­нення і балконні двері; дверні заповнення; внутрішнє опоряд­ження; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; інші роботи.

Спеціальні будівельні роботи можуть мати розділи: фундаменти під устаткування; спеціальні основи; канали і приямки; обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття тощо.

Внутрішні санітарно-технічні роботи можуть мати розділи: водо­провід;каналізація; опалення; вентиляція та кондиціювання повітря тощо.

Внутрішні електро-монтажні роботиможуть мати розділи: електропостачання, телефонізація,сигналізація ,кабельне телебачення тощо.

Монтаж устаткування може мати розділи: монтаж технологічного устаткування; технологічні трубопроводи; металеві конструкції (пов'язані з установленням устаткування) тощо.

Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило, слід виділяти в окремі розділи роботи, що належать до: підземної частини будівлі (розділ А); надземної частини будівлі (розділ Б). У підземній частині враховуються земляні роботи, улаштування фундаментів, стін підвалу, підлоги, опоряджувальні роботи тощо; у надземній частині – зведення стін, укладання перекриттів і покриттів, улаштування покрівлі, улаштування підлог, установлення перегородок, опоряджувальні роботи тощо.

Локальні кошториси на будівельні та монтажні роботи складаються за формою № 4, нумерація яких проводиться при формуванні об'єктного кошторису з урахуванням того, до якої глави зведеного кош­торисного розрахунку вартості будівництва він включається.

Як правило, нумерація локальних кошторисів проводиться таким чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри – номеру рядка в главі, треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису в даному об'єктному кошторисі. Наприклад: № 03-01-6.

Кошторисна вартість будівельних і монтажних робіт у Формі №4 (табл.3.1) складається з прямих витрат і загальновиробничих витрат.

Прямі витрати визначаються порядково у відповідному розділі локального кошторису як добуток об’єму робіт ( графа 4) на вартість одиниці в грн.( кошторисну розцінку та її складові відповідно до шифру (графа 2) та складових у графах 5 і 6.

Особливо слід звертати увагу на склад кошторисних розцінок, які можуть бути закритими та відкритими[2]. Якщо розцінка відкрита, то в локальному кошторисі слід окремо врахувати вартість матеріалів та конструкцій , які не потрапили до розцінки (наприклад: металеві конструкції, ЗБК)

Пісумок розрахунку як загальна вартість в грн, приводиться в графах 7,8,9.

Прямі витрати як підсумок визначаються в цілому по кожному розділу і локальному кошторису.

Крім того по кожній роботі,одночасно з розцінкою, визначаються витрати праці ро­бітників, люд.-год.( не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуго­вують машини) на одиницю( графа 10) і всього (графа11).

Підсумок витрат праці робітників визначаються в цілому по кожному розділу і локальному кошторису.

За підсумком прямих витрат з таблиці розрахунку за формулами розділу 2.5 в локальний кошторис в графу 7 переноситься сума загальновиробничих витрат, у тому числі заробітна плата (графа 8), трудомісткість людино –годин (графа 11).

Всього за кошторисом включається підсумок прямих та загальновиробничих витрат в графі 7, у тому числі заробітна плата (графа 8), трудомісткість людино - годин (графа 11).

 

 

Таблиця 3.1

 

Форма №4

Локальний кошторис № 2-1-1

Будівельні роботи , корпус поліклініки (цифри умовні)

(найменування робіт і витрат, найменування об'єкта)

Підстава:

Креслення (специфікації) №____ Кошторисна вартість 15729,970 тис. грн

Кошторисна трудомісткість 260,51190 тис. люд.-год.

Кошторисна заробітна плата 3667,803 тис. грн

Середній розряд робіт 3,4 розряд

 

Складено в поточних цінах станом на «_01.06__».2011р

 

№ з/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кіль­кість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати праці ро­бітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин
Всього експлуа­тації машин Всього в тому числі тих, що обслуго­вують машини
заро­бітної плати експлуа­тації машин
заро­бітної плати у тому числі заробітної плати у тому числі за­робітної плати на оди­ницю всього
   
 
    Розділ 3 Стіни                
Е8-15-1 Мурування зовнішніх стін товщи­ною 380 мм з цегли керамічної з облицюванням лицьовою цеглою при висоті поверху до4 м 1 м3 кладки 627,00 27,52 10,1300 10788,45
141,72 9,53 0,6256 666.26
Е8-6-7 Мурування внутрішніх стін з це­гли керамічної при висоті повер­ху до 4 м 1 м3 кладки 33,6 529,26 29,32 6,9200 232,51
90,10 10,15 0,6664 22,39
    Всього по розділу 3         11020,96
688,65
    Разом прямі витрати за кошторисом у тому числі: вартість матеріалів, виробів і конструкцій   всього заробітна плата   223642,15
13186,85
    Загальновиробничі витрати трудомісткість у загальновиробничих витратах заробітна плата в загальновиробничих витратах     23682,90
    Всього за кошторисом        
    Кошторисна трудомісткість         260511,90
    Кошторисна заробітна плата        
                           

Таблиця 3.2.

Форма №5

___Корпус поліклініки___

(найменування будови)

Локальний кошторис № 02-01-07

на придбання устаткування______ ліфтів ,корпусу поліклініки_______

(вид устаткування і робіт, найменування об’єкта)

Основа: креслення (специфікації) Кошторисна вартість 103,25 тис.грн_____

 

Складений в поточних цінах станом на "_01.06__" 2011р.

№ з/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат,одиниця виміру Кількість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн
Лист виробника № 2-3-1 Комплект устаткування для ліфту

Разом 97590

Додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням, тарою та
упаковкою, заготівельно-складськими витратами, а також
на комплектацію і запчастини (5,8%)_5660

Всього по кошторису___103250

Об’єктні кошториси

Об'єктні кошториси складаються в поточному рівні цін за формою, наведеною в додатку Г до ДБН Д.1.1-1-2000 (табл.3.3.), на об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням робіт і витрат по відповідних графах кошторисної вартості «будівельних робіт», «монтажних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю», «інших витрат».

В об'єктному кошторисі по рядках в підсумку наводяться показники одиничної вартості на 1 м3 об'єму, 1 м2 площі будівель і споруд, 1 пог. м довжини мереж тощо.

Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. У цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний кошторис.

За підсумком об'єктного кошторису додатково показуються зворотні суми, які є підсумком зворотних сум, визначених у всіх локальних кошторисах, що належать до цього об'єкта.

Приклад складання об'єктного кошторису наводиться в таблиці 3.3. (цифри умовні) [3]

 

Таблиця 3.3.

Форма №3

Корпус поліклініки на 550 відвідувань з зміну в м. по вул.

(найменування будови)

 

Об'єктний кошторис № 2-1-1

Корпус поліклініки (цифри умовні)

(найменування об'єкта)

Кошторисна вартість 20482,21 тис.грн

Кошторисна трудомісткість 322,22522 тис.люд.-год.

Кошторисна заробітна плата 4563,78 тис.грн

Вимірник одиничної вартості – 1 відвідувач з зміну

 

  Номери кошторисів і кошторисних розрахунків   Кошторисна вартість, тис. грн. Кошто- рисна Кошто­- рисна Показники
№ з/п Найменування робіт і витрат будіве­льних робіт       всього трудоміст­кість, тис. люд. - год. заробітна плата, тис. грн одиничної вартості, тис.грн
Локальний кош­торис 02-01-01 Будівельні роботи 15729,97 - - - 15729,97 260,.51190 3667,80 28,600
Локальний кош­торис 02-01-02 Внутрішні сантехнічні роботи 1869,55 - - - 1869,55 24,21948 357,69 3,399
Локальний кош­торис 02-01-03 Електропостачання - 1420,71 - - 1420,71 31,02975 446,39 2,583
Локальний кош­торис 02-01-04 Пожежна та охоронна сигналізація - 130,92 - - 130,92 2,43840 34,27 0,238
Локальний кош­торис 02-01-05 Придбання устатку­вання системи по­жежної сигналізації     98,34   98,34      
Локальний кош­торис 02-01-06 Монтаж ліфтів - 76,06 - - 76,06 2,89763 42,12 0,138
Локальний кош­торис 02-01-07 Придбання ліфтів - - 103,25 - 103,25 - - -
Локальний кош­торис 02-01-08 Монтаж технологіч­ного устаткування - 25,30 - - 25,30 1,12806 15,51 0,046
Локальний кош­торис 02-01-09 Придбання технологічного устаткування     969,15   969,15      
Локальний кош­торис 02-01-10 Придбання меблів та інвентарю - - 58,56 - 58,56 - - -
Розрахунок № 1-1 Складання та роз­міщення меблів 0,40 - - - 0,40 - - -
    Всього: 17599,92 1652,99 1229,30 - 20482,21 322,225 4563,78  
                               

 

 

Зведений кошторис

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (табл.3.5) підприємств, будівель, споруд або їх черг – це кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх об'єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на придбання устатку­вання, меблів та інвентарю, а також всі супутні витрати.

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва вклю­чаються окремими рядками підсумки по всіх об'єктних кошторисних розрахунках, об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі види витрат.

Позиції Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва повинні мати посилання на номер зазначених кошторисних документів.

Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого Проектом (Робочим проектом), розподіляється по графах, що визначають вартість: «будівельних робіт», «монтажних робіт», «устаткування, меблів та інвен­тарю»; «інших витрат»; «загальну кошторисну вартість».

У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та неви­робничого будівництва кошти розподіляються за главами в таблиці 3.4.

 

Таблиця 3.4– Структура зведеного кошторисного розрахунку

 

Глави зведеного кошторисного розрахунку Зміст глав
1 Підготовка території будівництва засоби на роботи і витрати, пов'язані з відводом і освоєнням забудовуваної території: придбання та відведення земельної ділянки,компенсація зносу,підготовка будмайданчика тощо
2 Основні об'єкти будівництва кошторисна вартість будинків, споруджень і установок основного виробничого призначення
3 Об'єкти підсобного виробничого й обслуговуючого призначення 4 Об'єкти енергетичного господарства 5 Об'єкти транспортного господарства і зв'язку 6 Зовнішні мережі і спорудження водопостачання, каналізації, тепло - і газопостачання 7 Благоустрій і озеленення території кошторисна вартість об'єктів, перелік яких відповідає найменуванням глав
8Тимчасові будівлі та споруди     кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, необхідних для забезпечення виробничих потреб будов, а також для розміщення та обслуговування працівників будівництва.    
9 Інші роботи та витрати   кошти на покриття витрат замовника та підрядних будівельно-монтажних органі­- зацій, а також на окремі види робіт, які не враховані в кошторисних нормативах. Зазначені кошти визначаються в цілому по будові. Приблизний перелік цих витрат наведено у додатку Б до ДБН Д. 1.1 -1-2000.    
10 Утримання служби замовника та авторський нагляд    
  Продовження табл. 3.4 ро
1

кошти в поточному рівні цін, призначені на: утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) в обґрунтованому замовником розмірі, але не більше 2,5% від підсумку глав 1-9, графа 8; проведення авторського нагляду проектними організаціями.
11Підготовка експлуатаційних кадрів кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для знов споруджуваних підприємств.    
12Проектні та вишукувальні роботи     - кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт; - кошторисна вартість експертизи проектно - кошторисної документації; - витрати, пов'язані з випробуванням паль (та частина робіт, що виконується проектно-вишукувальними організаціями).  

 

Крім того, після підсумку глав 1-12 враховуються:

- кошторисний прибуток;

- кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;

- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

 

- податки, збори, обов'язкові платежі, установлені чинним законо­давством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ).

- податок на додану вартість (ПДВ).

 

Розподіл об'єктів, робіт і витрат усередині глав представлено в Приблизній номенклатурі Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, наведеній в додатку Б до ДБН Д. 1.1 -1-2000.

У складі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва наводяться (у графах 4-8) такі підсумки:

- по кожній главі (за наявності в главах розділів – по кожному розділу та по главах);

- сумарні по главах 1 - 7, 1 - 8, 1 - 9, 1 - 12;

- «Разом» по главах 1 - 12 з урахуванням кошторисного прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;

- «Разом»;

- «Податок на додану вартість»;

- «Всього» по зведеному кошторисному розрахунку, в тому числі зворотні суми.

Приклад складання Зведеного кошторисного розрахунку наводиться в таблиці 3.5 (цифри умовні).

 

Таблиця 3.5

Форма №1

___________________________________

(найменування затверджуючої організації)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 30449,88 тис. грн

У тому числі зворотних сум 43,68 тис, грн

(посилання на документ про затвердження)« » _____________2011 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА Корпусу поліклініки на 550 відвідувань на зміну в м. __________________________________________________________ по вул. -----------

Складено у поточних цінах станом на « 01_ » 06___ ., ___ 2011 р.

№ з/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат Кошторисна вартість, тис. грн Інші витрати, тис. грн Загальна кошторисна вартість, тис. грн
будівель­них робіт    
Локальний кошторис 1-1-1 Глава 1 Підготовка території будівництва Знесення сараїв і льохів на майдан - чику будівництва 1,29       1,2.9
    Разом по главі 1: 1,29 - - - 1,29
2-1 Глава 2 Основні об'єкти будівництва Будівля районної поліклініки 17599,92 1652,99 1229,30   20482,21
    Разом по главі 2: 17599,92 1652,99 1229,30 - 20482,21
4-1 Глава 4 Об'єкти енергетичного господарства Зовнішня мережа 0,4 кВ 5,59 19,77     25,36
    Разом по главі 4: 5,59 19,77 - - 25,36
5-1 Глава 5 Об'єкти транспортного господарства та зв'язку Зовнішня телефонна мережа 1,93 5,79     7,72
    Разом по главі 5: 1,93 5,79 - _ 7,72
               
6-1 Глава 6 Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі водопроводу та каналізації 58,31       58,31
6-2 Зовнішні теплові мережі 34,53 - - 34,53
    Разом по главі 6: 92,84 - - - 92,84
7-1 Глава 7 Благоустрій та озеленення території Озеленення території 4,11       4,11
7-2 Дороги та майданчики 16,46 - - - 16,46
7-3 Зовнішнє освітлення території 4,29 10,00 - _ 14,29
    Разом по главі 7: 24,86 10,00 - - 34,86
    Разом по главах 1 - 7: 17726,43 1688,55 1229,30 - 20644,28

 

Розрахунок № 1 Глава 8 Тимчасові будівлі та споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд вироб­ничого та допоміжного призначення, передбачених даним робочим проек­том 265,90 25,33     291,23  
    Разом по главі 8: 265,90 25,33 - - 291,23  
    Разом по главах 1-8: 17992,33 1713,88 1229,30 - 20935,51  
Розрахунок № 2 Глава 9 Інші роботи та витрати Додаткові витрати під час виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий період 143,94 13,71     157,65  
Розрахунок № 3 Додаткові витрати під час виконання будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше +27 С 48,58 4,63     53,21  
    Разом по главі 9: 192,52 18,34 - - 210,86  
    Разом по главах 1-9: 18184,85 1732,22 1229,30 - 21146,37  
Розрахунок №4 Глава 10 Утримання служби замовника та авторський нагляд Утримання служби замовника (вклю­чаючи витрати на технічний нагляд)       458,88 458,88  
Розрахунок № 5 Здійснення авторського нагляду         33,52 33,52  
Розрахунок №6 Кошти для оплати послуг, пов'язаних підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням і введенням об'єктів в експлу­атацію, і формування страхового фонду документації       19,90 19,90
    Разом по главі 10: - - - 512,30 512,30
Зведений кошторис № 1 наПВР Глава 12 Проектні та вишукувальні роботи Кошторисна вартість проектно- вишукувальних робіт - _ _ 744,01 744,01
Розрахунок № 7 Кошторисна вартість комплексної дер­жавної експертизи проектно- кошторисної документації       30,86 30,86
    Разом по главі 12: - - - 774,87 774,87
    Разом по главах 1-12: 18184,85 1732,22 1229,30 1287,17 22433,54
Розрахунок №8 Кошторисний прибуток (П) 1035,05 137,06     1172,11
Розрахунок №9 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних орга­нізацій (АВ)       478,71 478,71
Розрахунок № 10 Кошти на покриття ризику всіх учас­ників будівництва (Р) 363,70 34,64 24,59 25,74 448,67
Розрахунок №11 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) 727,94 64,76 49,17   841,87
    Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І) 20311,54 1968,68 1303,06 1791,62 25374,90
                               

 

    Податки, збори, обов'язкові платежі, установлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)          
    Разом 20311,54 1968,68 1303,06 1791,62 25374,90
    Податок на додану вартість (ПДВ) _ _ _ 5074,98 5074,98
    Всього по зведеному кошторисному розрахунку 20311,54 1968,68 1303,06 6866,60 30449,88
    Зворотні суми у тому числі: 43,68
  Розрахунок №1 - від тимчасових будівель і споруд (15%) _ -   43,68

 

Підписи

За межами ЗКР під час будівництва об′єкта в місті необхідно передбачити:

- кошти на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста (до 4% від суми ЗКР);

- кошти на матеріально-технічне забезпечення міських пожежних підрозділів (2,5% від суми ЗКР).

Контрольні питання

1 Які види інвесторської кошторисної документації вам відомі?

2 Локальний кошторис , його складові та методика розробки.

3 Які особливості розробки має об’єктий кошторис?

4 Яка структура зведеного кошторисного розрахунку та особливості його розробки?

ДОГОВІРНІ ЦІНИ

Договірна ціна — це кошторис вартості підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт, згодна побудувати даний об'єкт. Структура договірної ціни представлена на рисунку 4.1

 

Вартість будівельно-монтажних робіт + кошторисний + адміністративні + Збори,
(БМР) на момент укладання договору прибуток(КП) як ватрати (АВ) як податки ,
підряду (ДСбмр): добуток добуток платежі
ДСбмр=ПВд + ЗВд +Сд8д9,грн нормативу(Нкп) нормативу(Нав) передбачені
  на трудомісткість на трудомісткість законодав­
де ПВд — прямі витрати з виділенням БМР в людино - БМР в людино - ством (ЗП),
їх складових : заробітної плати(ЗП), годинах (ТР): годинах (ТР): крім ПДВ
вартості матеріальних ресурсів(МР), КП=Нкп*ТР, АВ=Нав*ТР,  
вартості експлуатації будівельних в главах 1-7, в главах 1-7,  
машин (ЕМ): додаткових додаткових  
ПВд=ЗП+МР+ЕМ, трудових витрат трудових витрат  
ЗВд — загальновиробничі витрати, в главах 8, 9. в главах 8, 9.  
СД8 — доплати по гл.8,      
Сд9 —доплати по гл.9.      
Інші супутні витрати, грн (СУВ)      
       
РАЗОМ
Договірна виробнича собівартість,грн Договірний валовий прибуток,грн  
(СВд) (ВПд)  
ЦІНА ПІДРЯДНИКА , грн ( ЦПд= СВд+ВПд)
+ ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПДВд),грн
ДОГОВІРНА ЦІНА, грн, (ДЦ= ЦПд+ПДВд),  
в тому числі зворотні суми    

Рисунок 4.1— Структура договірної ціни будівельно-монтажних робіт (БМР)

 

Договірна ціна складає значну частину інвесторської вартості будівельного проекту( для житла до 90%), що обумовлено виратами, які повинен зробити замовник. Крім того між розробкою проекту і його реалізацією минає час, що веде до зміни цін і тарифів, має свої особливості будівельна організація підрядника і ,як наслідок ,договірна ціна визначається з урахуванням цих умов на рівні підготовки пропозиції на тендер та укладання договору підряду.

Договірні ціни встановлюється сторонами (замовник, підрядник) з урахуванням положень законодавства :

· Тверді договірні цінивстановлюються незмінними на весь обсяг будівництва і не уточнюються, за винятком певних випадків, які передбачаються договором.

· Динамічні договірні цінивстановлюються відкритими і можуть уточнюватися протягом усього строку будівництва, при цьому маса при­бутку, врахована у договірній ціні на початок будівництва, не уточнюється, крім випадків, які передбачаються договором.

· Періодичні договірні цінивстановлюються відкритими і мають елементи як динамічної, так і твердої договірної цін.

Особливість такої ціни полягає в тому, що на обсяги робіт, які плануються на певний період, як правило, це річний план, установ­люється тверда договірна ціна (фіксована частина ціни). Формування і застосування фіксованої частини періодичної договірної ціни провадиться за правилами як для твердої договірної ціни.

Ціна пропозиції на будівництво об'єкта формується претендентом на виконання робіт (генпідрядником) із залученням субпідрядних органі­зацій. До ціни пропозиції включаються як безпосередні, так і супутні витрати,що входять до договірної ціни: прямі та загальновиробничі витрати на будівництво об'єкта замовлення, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат буді­вельно-монтажних організацій, кошти на покриття ризику, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

Ціна пропозиції учасника конкурсних торгів (ціна, за якою претен­дент - підрядник згоден виконати замовлення) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення, і поточних цін на них.

Для розрахунку ціни пропозиції претендента на будівництво об'єкта замовлення замовник надає претенденту (підряднику) відомість обсягів робіт, що пропонуються, відомість ресурсів до неї з відповідними кошто­рисними цінами або без цін, або проектно-кошторисну документацію.

Ціна пропозиції переможця конкурсних торгів, визначеного вико­навцем робіт, оформляється як договірна ціна на будівництво об'єкта і є невід'ємною частиною договору підряду.

Взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт провадяться за період, установлений у договорі підряду. Договором підряду може бути перед­бачено, що оплата виконаних робіт провадиться замовником після прий­няття закінчених робіт (об'єкта будівництва), проміжними платежами по мірі виконання робіт (щомісяця, за види робіт, етапи, комплекси тощо)

Визначення вартості виконаних обсягів будівельних робіт прова­диться відповідно до типових форм первинних облікових документів у будівництві «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (типова форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрати» (типова форма № КБ-3), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва від 04.12.2009 № 554, які обов'яз­кові до застосування при визначенні вартості виконаних обсягів буді­вельних робіт і проведенні розрахунків за виконані роботи по будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів і коштів підприємств, установ і організацій державної форми власності.

При виконанні робіт з поточного ремонту господарським способом складання типових форм №КБ-2в і №КБ-3 не є обов'язковим. Застосу­вання типових форм для визначення вартості виконаних робіт по будовах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, обумовлюється в договорі підряду.

Контрольні питання

1 Які види договірних цін вам відомі?

2 Які особливості визначення договірної ціни?

3 Як здійснюються взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт?

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...