Главная Обратная связь

Дисциплины:


АВТОМАТИЗАЦІЯ КОШТОРИСНОЇ СПРАВИ 

Для автоматизації кошторисних розрахунків в Україні пропонується декілька програмних комплексів, серед яких можно виділити: АВК-5, АС-4,

«Тендер-Контракт», «Будівельні технології - КОШТОРИС» та інші. Крім того існує декілька пакетів систем автоматизованного проектування (САПР), до складу яких входять функційні модулі для кошторисних розрахунків.
Загальна схема (рис.5.1.) автоматизованої системи (АС кошторис) побудована на базі відповідного програмного комплексу і орієнтована на реалізацію положень ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва " при складанні інвесторських кошторисів, договірної ціни, звітної виробничої документації.

Рисунок 5.1— Загальна схема АС кошторис

В ХНУБА у навчальному процесі за договором з фірмою розробником

«Computer Logic Group» застосовується програмний комплекс«Будівельні

технології - КОШТОРИС», використання якого дозволяє працювати в

єдиному інформаційному полі замовникові, проектній і підрядній організаціям.
Програма працює під керуванням кожної з 32-розрядних операційних систем Windows і дозволяє використовувати переваги колективної роботи в комп'ютерних мережах. Зокрема, програма дає користувачам реальну можливість одночасної роботи в одному проекті й навіть в одному кошторисі.
Основою інформаційного забезпечення програми є база ресурсних елементних кошторисних норм України в складі збірників на будівельні, монтажні, ремонтні, пусконалагоджувальні роботи; розцінок на експлуатацію будівельних машин і механізмів; прейскурантів на устаткування й матеріали; збірників кошторисних цін на будівельні матеріали, вироби й конструкції; збірника кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва.
Всі властивості й розрахункова інформація проектів зберігається в одному файлі й може передаватися в електронному вигляді, відкривши який користувач може вивести на друк будь-який звітний документ, що цікавить його.
Одним з основних відмінностей програми є те, що нормативно-довідкова

база ПК «Будівельні технології — КОШТОРИС» має функціональні можливості редагування, серед яких слід виділити: перегляд нормативних збірників, швидкий пошук розцінок і пов'язаних з ними ресурсів; формування розділів нормативних збірників (закладок) з метою ефективного доступу до найбільше часто використовуваних груп розцінок; додавання, видалення й редагування ресурсних елементних кошторисних норм; створення індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм, архіву кошторисних норм і нормативів (з можливістю передачі), архіву цін по постачальниках.
До основних достоїнств програми можна віднести:
- можливість повномасштабного функціонування в рамках локальних і глобальних мереж підприємства;
- наявність розвинутої сучасної системи пошуку й обробки інформації;
- убудований механізм формування складу й правил розрахунку додаткових витрат, що, з одного боку, дозволяє в найкоротший термін набудовувати програмний комплекс із урахуванням специфіки підприємства, а з іншого боку — відкриває користувачеві необмежені можливості вільно й у будь-який час відслідковувати зміни в правилах розрахунку документів відповідно до зміни вимог законодавства;
- зручний механізм формування цін на матеріально-технічні ресурси попостачальниках;
- легкість і зручність візуального проектування кошторисної й звітної документації;
- висновок на друк кошторисної документації в кожному із зазначених

форматів на будь-якому типі принтерів;
- простий і ефективний механізм переміщення документів між проектною

організацією, підрядником і замовником в електронному вигляді на магнітних

носіях або за допомогою електронної пошти;
- наявність засобів повного контролю документів, що представляються

підрядником замовникові;
- можливість експорту даних у формат MS Excel з метою подальшої обробки в інших додатках і передачі в електронному виді;
- оперативність впровадження й висока ефективність експлуатації;

- можливість відновлення програми й нормативної бази через Інтернет.
З метою підвищення функціональності програми в неї може бути убудований «Графічний калькулятор» — для розрахунків обсягів робіт по растрових зображеннях будь-якого формату (кресленнях, ескізах або фотографіях, сканованих, прийнятих по факсу або імпортованим з інших CAD-Додатків).

Алгоритм кошторисних розрахунків відповідае вимогам ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва " при складанні інвесторських кошторисів, договірної ціни, звітної виробничої документації і передбачає наступний порядок з програмою:

· Підготовку вихідних даних будівельного проекту: назва, шифр, основні конструктивні та технологічні рішення за видами робіт і відповідні шифри РЕКН, об’єми робіт, матеріально- технічні ресурси.

· При виході на інвесторську вартість фіксуються в основному вікні програми («Менеджер») умови реалізації будівельного проекту, прийняті ДБН, коефіцієнти та обмеження.

· Розрахунок починається з локальних кошторисів після перенесення форми №4 на робочий стіл комп’ютера в діалоговому режимі в такій послідовності:

1 Позиціюнувати усі розцінки по роботах та в графі обґрунтування – ввести їх шифр у відповідні комірки (Наприклад: Е8 – 15- 1).

2 Ввести послідовно об’єми робіт по кожній позиції.

3 Програма в автоматичному режимі заповнить порядково для кожної роботи: зміст роботи,об’єм, розцінку, її складові та трудомісткість на одиницю виміру, підсумок прямих витрат і трудомісткості усього об’єму роботи.

· По розділах локального кошторису програма покаже підсумок по графах 7,8,9 та 11, а також підсумок прямих витрат в цілому по тих же графах.

· В блоку «Загальновиробничі витрати» для кожного локального кошторису вони визначаються по трьох блоках і переносяться до відповідного локального кошторису.

· Підсумок прямих і загальновиробничих витрат в кінці локального кошторису програма визначить автоматично і перенесе в форму № 4, і локальний кошторис буде готовий до друку і використання в подальших розрахунках.

· Локальний кошторис на придбання устаткування (форма №5) розробляється в діалоговому режимі , виходячи з вартості придбання без ПДВ і розрахунку транспортно - заготівельних витрат, нормованих або розрахованих у відповідному блоку програми.

· Об’єктний кошторис за формою №3 програма складе після введення шифрів локальних кошторисів на даний об’єкт.

· Для складання зведеного кошторисного розрахунку (ЗКР) слід спочатку обґрунтувати в блоку «Додаткові витрати норми та нормативи», визначити норми та нормативи для визначення витрат по главах 8,9,10,11,12 ЗКР та додаткових витрат ЗКР.

· В діалоговому режимі в форму №1 ЗКР вводять шифри локальних кошторисів глави 1, об’єктних кошторисів глав 2-7, а далі програма попередні розрахунки додаткових витрат переносить у відповідні рядки форми №1 і визначає у підсумку – інвестрську вартість будівництва і в тому числі зворотні суми.

Алгоритм визначення договірної ціни та звітної виробничої документації в цілому складається аналогічно , але у відповідних блоках програми має особливості розрахунку витрат по структурі та використанню фактичних даних будівельної організації.

Контрольні питання

1 Які особливості загальної схеми АС-кошторис?

2 Який алгоритм визначення кошторисної вартості будівництва об’єкта в АС-кошторис?

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...