Главная Обратная связь

Дисциплины:


В ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТІ 

Тематика дипломних проектів, що виконуються на кафедрі ОБВ, передбачає особливий методичний підхід – розкриття теми проекту з позиції будівельної організації – генерального підрядника будівельних робіт, який на базі розробки системи організаційно-технологічних рішень повинен забезпечити будівництво об′єкта в оптимальні строки з високою якістю та економічною ефективністю в умовах ринку.

Розділ 5 «Економіка будівництва» має два підрозділи: 5.1 «Вартість будівництва» та 5.2 «Техніко-економічні показники».

У підрозділі 5.1 розрахунки вартості будівництва виконуються в ринкових умовах на розрахункову дату – початок наступного календарного року з наступного індексацією на рівень інфляції по роках будівництва. Вартість будівництва визначається ресурсно-індексним методом відповідно до «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д 1.1.1-2000) зі змінами станом на рік розробки дипломного проекту[2,3], які передбачають однорівневе ціноутворення на базі нормативно-розрахункових показників–ресурсних елементних кошторисних норм (РЕКН) та поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

Вартість будівництва визначається:

- на стадії проектування – кошторисна вартість будівництва у складі інвесторської документації;

- на стадії визначення виконавця робіт (проведення тендера з вибору підрядника) – договірна ціна (ціна тендерної пропозиції претендента та контракту).

До складу інвесторської кошторисної документації входять зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (ЗКР) (форма №1), об'єктні та локальні кошториси.

У дипломному проекті з навчальною метою можуть застосовуватися декілька варіантів оцінки вартості будівництва з обов'язковою розробкою зведеного кошторисного розрахунку (ЗКР) у повному обсязі (Sp), об'єктного кошторису (S0), локального кошторису на будівельні роботи (S1) та витрат по інших локальних кошторисах, що входять до об'єктного кошторису.

Локальний кошторис на будівельні роботи може розроблятися за одним із варіантів:

1 Повністю відповідати ДБН Д. 1.1-1-2000 з змінами на рік виконання дипломного проекту за формою №4 на основі РЕКН та поточних цін на певну дату в розцінках за станом на рік виконання проекту.

Для цін та розцінок 2008 – 2011 років можно застосовувати коефіцієнти запропоновані Мінрегіонбуд України і погодити їх з керівником проекту від кафедри.

2 У цілому на будівельні роботи на базі ресурсної відомості за формою

№4а за статтями: заробітна плата, вартість експлуатації машин, матеріалів

та конструкцій (за провідною групою матеріалів та конструкцій з

урахуванням інших робіт та витрат у відсотках від них) за поточними цінами на певну дату.Для технологічних карт на базі відповідних РЕКН розробляються тимчасові розцінки до відповідної таблиці.

До об'єктного кошторису, крім витрат на будівельні роботи, слід віднести витрати на внутрішні санітарнотехнічні роботи, внутрішнє освітлення та монтаж електросилових установок, придбання обладнання, монтаж обладнання, монтаж металоконструкцій тощо.

Витрати на ці роботи визначаються на основі локальних кошторисів, але можуть бути прийняті шляхом укрупнених розрахунків у відсотках від вартості будівельних робіт, з розподілом на будівельні, монтажні роботи, обладнання, інші витрати за пропозицією керівника проекту від кафедри ОБВ (Додаток А).

До глав 2, 3 ЗКР заносяться дані з відповідних об'єктних кошторисів. Витрати по інших главах ЗКР можуть бути прийняті шляхом укрупнених розрахунків у відсотках від витрат підсумку глав 2, 3 з розподілом на будівельні, монтажні роботи, обладнання, інші роботи та витрати за пропозицією кафедри ОБВ на період дипломного проектування (Додаток А). Витрати після підсумку глав 1-12 приймаються відповідно до рекомендацій ДБН Д1.1-1-2000 із змінами на рік виконання дипломного проекту.

Для розрахунку вартості будівництва доцільно використовувати пакети для ПЕОМ - АВК-5, „Строительные технологии -СМЕТА”.

Для розкриття теми дипломного проекту з позиції будівельної організації – генерального підрядника будівельних робіт пропонується визначити

інвесторську вартість будівельних робіт , що виконуються генеральним підрядником власними силами з виходом на техніко-економічні показники. Приклад розрахунку вартості підрядних будівельних робіт (Spd) подано в

таблиці 6.1 з відповідними змінами в розрахунку вартості підрядних будівельних робіт за новими нормативами:

 

№ з/п   Показники     Вартість, грн   Трудомісткість, люд.-год.
Локальний кошторис № 1. S1 Тs
  Усього : в тому числі: а) прямі витрати (ПВ) б) загальновироб. витрати (ЗВ)    
Додаткові витрати з глав 8,9 ЗКР(Sd) Td= 8453
Виробнича собівартість, Sv=S1+Sd Трудомісткість нормотивна, Тv=Тs+Тd       Tv=65730
Валовий прибуток (ВV), у тому числі кошторисний (ЕV) ЕV=Неv*Тv    
Ціна підрядника , Sрd=Sv+ВV  
Податок на додану вартість(Рdv)  
Договірна ціна (Sk=Sрd+Рdv)  
Рентабельність підрядника Rb=(EV/Spd)*100,%%   5.5  

1 Додаткові витрати з глав 8,9 Зведеного кошторису визначити:

для промбудівель : Sd=0.0395* S1, Td= 0.025*Ts + 0.003*S1 ;

для житла: Sd=0.0235*S1, Td= 0.012*Ts + 0.002*S1.

 

2 Валовий прибуток (BV) розрахувати за формулою:

BV = (Abs + Hev)*Tv + (H2+Ф)*Sv,

де Abs – норматив адміністративних витрат на БМР, грн /люд.-год.;

 

Таблиця 6.1 – Вартість будівельних робіт підрядника одиниці.

 

Неv – норматив кошторисного прибутку , грн /люд.-год.;

Н2 – ризик будівельний учасників будівництва, частки одиниці,

Ф – очікуваний інфляційний ризик та інші складові ЗКР ( без ПДВ), частки

 

Кошторисний прибуток (EV) : EV = Hev*Tv.

 

Для промбудівель : Abs= 1,52 , Hev = 6.2 , H2 = 0.06 , при Ф =0.1 :

 

BV = 7.72*Tv + 0.16*Sv , EV = 6.2*Tv .

 

Для житла : Abs = 1,38 , Hev = 3.82 , H2= 0.018, при Ф =0.1

 

BV = 5.20*Tv + 0.118*Sv, ЕV = 3.82*Tv.

 

У розділі 5.2 розраховуються показники ( приклад умовний):

 

1 Вартість будівництва по інвесторському кошторису з ПДВ, тис.грн

(Sp)=10487.5.

2 Вартість підрядних будівельних робіт без ПДВ, тис. грн (Spd)=4568,3.

3 Будівельний обсяг будови (м3) або загальна площа (м2) (V) 2524 м2.

4 Питома вартість одиниці обсягу будови, грн/м3 або грн/м2 ,

Всього: q=Sp/V =4155 грн/м2.

в т.ч. підрядних будівельних робіт q1= Spd/V=1810 грн/м2

5 Трудомісткість будівельних робіт, люд.-зміни (Tv/):

Tv/= Tv/8 = 65730/8 = 8216

6 Виробіток на одного працюючого, грн/люд.-зміну:

 

BP =Spd/Tv/ =4568292/8216= 556.

7 Тривалість будівництва, календарних місяців:

- базова: Тб =12;

- проектна: Тп =11.

8 Зниження собівартості підрядних будівельних робіт за рахунок прискорення будівництва, тис. грн:

Ey =Z*(1- (Тб/ Тп)) = 7.0 *65730*(1-(11/12))=38347 грн.

де Z – сума загальновиробничих та адміністративних витрат у вартості підрядних будівельних робіт, що залежить від тривалості будівництва об'єкта,станом на 1.06.2013року, грн.:

Z =((К1*З7)*(1+Нсз)+ 0.6*К2+ 0.85*Abs)*Тv;

Z ≈ (6.8 - 7.0)*Tv, в наступні роки визначається кафедрою ОБВ.

9 Зниження собівартості підрядних будівельних робіт за рахунок інноваційних заходів, грн (за даними розділу 4.3дипломного проекту):

 

Еін = ΔМК+ ΔЗ + ΔВЕМ + ΔЗВ =20000 грн.

 

 

10 Проектний прибуток від виконання підрядних будівельних робіт, грн:

 

EVn = EV + Ey + Eiн == 251089+38347+20000=309436 грн.

 

11 Чистий прибуток від виконання будівельних робіт, при певній нормі оподаткування ( в 2013році -19%), яка визначає Коп ,грн:

 

EVч = EVn * Коп = 0.81* EVn = 247545 грн.

 

12 Рентабельність підрядних будівельних робіт (R) у відсотках до вартості

без ПДВ (Spd):

- кошторисна: Rb = (EV/ Spd)*100 = 5.50 ,

- проектна: Rп = (EVn/ Spd) *100=6.77.

 

Контрольні питання

1 Які особливості визначення інвесторської вартості об’єкта в дипломному проекті?

2 Як визначається вартість будівельних робіт підрядника?

3 Яка методика визначення техніко-економічних показників дипломного проекту?

 

 

ДОДАТОК А

Рекомендації до визначення вартості будівництва в дипломному проекті

 

1 ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС

1.1 Будівельні роботи по локальному кошторису №1 (форма №4, 4а).

1.2 Витрати по інших локальних кошторисах до об'єктного кошторису розраховуються у відповідності до норм у таблиці А1.

Таблиця А1

№ з/п Назви локальних коштори-сів Норматив у відсотках від вартості будівельних робіт, кошторис №1 Розподіл по графах об'єктного кошторису, %
Будівельні роботи (графа 4) Монтажні роботи (графа 5) Обладнання та меблі (графа 6) Інші витрати (графа 7) Всього (графа 8)
Внутрішні сантехнічні роботи для: -житла; -промбуд.     1-2 2-3         -  
Електромонтажні роботи для: -житла; -промбуд.     2-3 1.5-3         -  
Придбання обладнан. для: -житла; -промбуд.   1-2 25-30     -     -         -    
Монтаж обладнан. для: -житла; -промбуд.   0.5-1 3.5-6     -         -     -    

 

 

2 ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК (ЗКР)

 

2.1 Глави 2, 3 – вартість визначається за об'єктним кошторисом.

2.2. Витрати по главах 1, 4 - 7 визначаються за видами робіт у відсотках від підсумку у графі 8 по главах 2 та 3 в табл.А2.

 

Таблиця А2

№ з/п   Назва глав ЗКР Норматив у відсотках від підсумку в графі 8 по главах 2 та 3
Буді-вельні роботи (графа 4) Монтажні роботи (графа 5) Обладнання та меблі (графа 6) Інші витрати (графа 7)
Глава 1 Підготовка території будівництва: -житла; -промбуд. а) в засвоєних районах; б) в нових районах     0.5-1 1-2   2-3     - -   -     - -   -     0,2-0,5 0,2-0,4   0,3-0,6
Глава 4 Об'єкти енергетичного господарства   1-2   0.5-1   1-2   -
Глава 5 Об'єкти транспортного господарства та зв'язку   2-3   0,5     -
Глава 6 Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання     3-4       0.5-1     2-3       -

 

2.3 Глава 8 Тимчасові будівлі та споруди (витрати приймаються у відсотках від підсумку глав 1-7 (ЗКР) і подаються у графах 4 та 8 (ЗКР):

- промбудівлі: 1,2-1,5%;

- житло: 0,5-1%;

- інші: 1%

2.4 Глава 9 Інші роботи та витрати.

Витрати по цій главі слід поділити на 2 групи:

1 Додаткові витрати під час виконання будівельно-монтажних робіт у зимовий та літній періоди приймаються у відсотках від підсумку глав 1 - 8 будівельних (графа 4) та монтажних робіт з підсумком у графі 8 (ЗКР) як середньорічні:

- для житла: 0,085-0,115%;

- для промбудівель: 1,45-1,65%.

2 Інші витрати приймаються у відсотках від підсумку глав 1 - 8 (1-1,5% від будівельних робіт (графа 4), інших витрат (графа 7) з підсумком у графі 8 (ЗКР)).

2.5 Глава 10 Утримання служби замовника та авторський нагляд – витрати приймаються 1,5% від підсумку по главах 1 - 9 (ЗКР) і подаються у графі 7 (інші витрати) та в графі 8 (ЗКР).

2.6 Глава 11 Підготовка експлуатаційних кадрів – витрати плануються по графах 7 та 8 ЗКР для нових підприємств у разі необхідності.

2.7 Глава 12 Проектні та пошукові роботи – витрати приймаються у відсотках по главах 1-9 ЗКР і подаються у відсотках по главах 1 - 9 (ЗКР) і подаються у графах 7 та 8 (ЗКР):

- для типових та повторних проектів: 2-3%;

- для унікальних проектів; 2-5%.

2.8 Кошторисний прибуток ) визначається за формулою

П = Неv * Tv,

 

де Неv –норматив згідно з ДБН 1.1-1-2000 з доп. №6; додаток 12;

Tv – трудомісткість об'єкта (табл.1) люд.-год.

2.9 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій на 2012 рік, грн:

АВ=(1.38 – 1,52)*Тv .

2.10 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) у відсотках від підсумку глав 1-12 ЗКР подаються у графах 7 та 8 (ЗКР):

- для промбудівель: 6%;

- для житла: 1,8%;

- інші будівлі: 3%.

2.11 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (Ф), визначаються експертним шляхом.

У дипломному проекті ці кошти можна визначити на базі прогнозу коефіцієнта інфляції Kif в частках одиниці ( Варіанти розрахунку наведені в розділі 2, або на наступні роки пропонується кафедрою ОБВ) як:

 

Ф= Кif*(Σ(глав 1-12)+П+АВ+Р)).

 

2.12 Кошти на страхування ризику (КС) можуть бути внесені до ЗКР за рішенням замовника до 2% від підсумку глав 1 - 12 (ЗКР) і показані в графах 7, 8.

2.13 Податки, збори, обов'язкові платежі (ЗП), що не враховані в складових вартості будівництва (комунальний податок, податок на землю) визначаються за нормативами.

2.14 Податок на додану вартість(ПДВ) визначається при нормативі Нpdv в частках одиниці ( на 2012 рік – 0,2, а на наступні роки пропонується кафедрою ОБВ) як:

ПДВ =Hpdv .

 

2.15 За межами ЗКР під час будівництва об′єкта в місті необхідно передбачити:

- кошти на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста (до 4% від суми ЗКР);

- кошти на матеріально-технічне забезпечення міських пожежних підрозділів (2,5% від суми ЗКР).

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...