Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка _ підпис викладача _Дата_____________________

Практичне заняття №4

Тема: Взаємодія алельних та неалельних генів. Множинний алелізм.

Генетика груп крові. Зчеплене успадкування. Генетика статті.

Мета:

Знати: 1. Форми взаємодії алельних та неалельних генів.

2. Генетику груп крові (система АВО і Rh-систему), значення

визначення груп крові і резус-фактора для практичної медицини.

3. Основні положення хромосомної теорії спадковості.

4.Зчеплене успадкування. Правило Моргана.

5. Хромосомне визначення статі. Ознаки, зчеплені зі статтю.

 

Вміти: 1.Наводити приклади взаємодії алельних і неалельних генів;

2. Характеризувати основні положення хромосомної теорії спадковості;

3. Визначати і характеризувати взаємодію алельних та неалельних генів для пояснення

і прогнозування ймовірностей успадкування нормальних та патологічних ознак у

потомства людини;

4. Розв’язувати генетичні ситуаційні задачі на взаємодії алельних та неалельних

генів, зчеплене успадкування, порушення зчеплення — кросинговер,

успадкування, зчеплене зі статтю.

 

 

Оснащення:інструкції, ситуаційні задачі.

 

Хід роботи

І. Розв’язати задачі на форми взаємодії алельних генів:

1. Ангіоматоз сітківки ока зумовлюється автосомним домінантним геном, пенетрантність якого становить 50 %. Яка ймовірність народження хворої дитини у гетерозиготних батьків?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Одна з форм цистонурії спадкується як аутосомна рецесивна ознака. Але у гетерозигот спостерігається лише підвищений вміст цистину в сечі, а в гомозигот – утворення цистинових каменів у нирках. Визначіть:

а)можливі форми прояву цистонурії у дітей в сім’ї, де один із батьків страждав цією хворобою,

а інший мав лише підвищений вміст цистину в сечі.

б) можливі форми прояву цистонурії у дітей в сім’ї, де один із батьків страждав нирково-кам’яною хворобою, а інший був нормальний стосовно аналізованої ознаки.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Чоловік має другу групу крові, жінка – першу за системою АВ0. Які групи крові можуть бути в їхніх дітей?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Резус-негативна жінка має четверту групу крові, а її резус-позитивний чоловік – першу групу крові за системою АВ0. Чи може в цій сім’ї народитися дитина з генотипом батька?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІ. Розв’язати задачі на форми взаємодії неалельних генів:

 

1. Людина з генотипом А1А1А2А2 має невисокий зріст, а з генотипом а1а1а2а2 – високий. Яка ймовірність народження дитини з високим зростом у подружжя, яке має середній зріст?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Для нормального слуху в людини необхідна наявність у генотипі одночасно двох домінантних генів А і В, один із них визначає розвиток завитка, а другий – слухового нерва. За відсутності двох або одного з них розвивається глухота. При яких генотипах глухих батьків можуть народитися тільки діти з нормальним слухом?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ІІІ. Розв’язати задачі на успадкування, зчепленне зі статтю, зчеплене успадкування та порушення зчеплення:

1. Хворий на гемофілію чоловік одружився із здоровою гомозиготною жінкою. Які можливі генотипи їх дітей?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. У родині, де резус-позитивний батько має гіпертрихоз (ознака, зумовлена геном, локалізованим в Y- хромосомі) і резус-негативна мати, народилася резус-негативна дитина з гіпертрихозом. Які генотипи фенотипи у всіх членів цієї родини?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Батько дівчини хворий на дальтонізм і гемофілію. Мати здорова. Дівчина одружується з чоловіком, який не має таких аномалій. Вкажіть варіанти всіх можливих генотипів, які можуть бути в її синів.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Батько має темні очі і хворіє на дальтонізм, мати має темні очі і нормальний зір, син дальтонік зі світлими очима. Яка ймовірність народження в цій сім’ї дівчинки з фенотиповими ознаками її брата?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Гени А і В локалізовані в одній парі гомологічних хромосом і повністю зчеплені, тобто кросинговер між ними не відбувається. Які типи гамет і в якому процентному співвідношенні утворюються у гетерозиготи за обома генами?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Рецесивні гени а і в у людині обумовлюють схильність до діабету і гіпертонічної хвороби. Яке потомство дасть жінка з генотипом АВ//аb і чоловік з генотипом АВ//аb, якщо кросинговер між ними складає 10%. Яка ймовірність передати потомству зразу обидва захворювання?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаткові завдання:

1. Чоловік з другою групою і жінка з третьою групою крові мають чорне волосся. У їхньої дитини біляве волосся і перша група крові. Яка ймовірність народження в цій сім’ї дитини з фенотипом батька за названими ознаками?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. У здорових батьків (мати має другу групу крові, а батько – третю) народилася хвора на фенілкетонурію (рецесивна ознака) дитина з першою групою крові. Визначте ймовірність народження в цій сім’ї другої хворої на фенілкетонурію дитини з першою групою крові.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка___________________ підпис викладача____________________________

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...