Главная Обратная связь

Дисциплины:


Змістовий модуль 2. Новітня історія УкраїниТема 6. Україна на початку ХХ ст. Українська національно - демократична революція 1917-1920 рр.

Особливості соціально-економічного розвитку України як національної окраїни імперій.

Виникнення українських політичних партій. Проголошення ідей національно-культурного відродження і боротьби за національне визволення українського народу.

Історичні передумови, хід і наслідки революції 1905-1907 рр. Політична реакція в країні та посилення національного гноблення (1907-1914 рр.) Заборона відзначення 100-ліття від дня народження Т.Г. Шевченка. Переслідування української мови і культури. Преса і видавнича діяльність. “Просвіти”. Столипінська реформа й Україна. Застій у промисловості. Погіршення умов праці і побуту робітників.

Економічний та соціально-політичний розвиток України в 1910-1914 рр. Розгортання національного руху в Україні.

Особливості економічного і політичного розвитку західноукраїнських земель у 1900-1914 рр. Національний склад населення і міжнаціональні відносини. Українські й польські політичні партії та їх програмні цілі. Боротьба за загально-виборче право до австрійського парламенту, галицького і буковинського сеймів. М. Січинський. Дрогобицький розстріл виборців. “Січовий” рух.

Причини, початок та характер першої світової війни. Основні воєнні дії на території України в 1914-1917 рр. Імперіалістична політика царизму на західноукраїнських землях. Активізація політичної боротьби. Політичні течії і партії в умовах війни. Переслідування українського національно-визвольного руху. Головна Українська Рада. Українські січові стрільці.

Господарська розруха в Україні та боротьба народу за свої права у роки світової війни.

Соціально-економічне та політичне становище українських земель напередодні Лютневої буржуазно-демократичної революції в Росії. Класи і стани українського суспільства, їх становище, економічні, соціальні і політичні прагнення.

Лютнева революція в Росії. Політика Тимчасового уряду щодо України.

Піднесення національно-визвольного руху в Україні. Створення Української Центральної Ради, М.С. Грушевський, В.К. Винниченко. Інші політичні організації в Україні.

Перші кроки Центральної Ради на шляху організації державності. Підтримка Центральної Ради Всеукраїнським Національним Конгресом і Всеукраїнським військовим та Всеукраїнським селянським з’їздами, з’їздами духівництва, вчителів, кооператорів та ін. Активізація національно-культурного руху.

Прагнення Центральної Ради добитись автономії України в межах демократичної Росії. Перший Універсал Центральної Ради. Створення Генерального секретаріату. Ставлення політичних партій і організацій до проголошення автономії України. Другий Універсал Центральної Ради. Розширення національного складу Центральної Ради. Реорганізація Генерального секретаріату. Липневі події в Петрограді. Загострення відносин між Центральною Радою і петроградським урядом.Україна в умовах загальної революційної кризи в країні. Жовтневий більшовицький переворот у Петрограді. Перші декрети Радянської влади. Збройні виступи проти органів Тимчасового уряду в Києві, Вінниці та інших містах. Перехід влади до рук Центральної Ради.

Третій Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Соціально-економічна та національна політика УЦР. Вибори до Установчих зборів на Україні та їх результати.

Причини загострення відносин між Радянським урядом і Центральною Радою. Перший Всеукраїнський з’їзд Рад та його рішення. Проголошення Радянської влади. Участь військ Радянської Росії в боротьбі між Радянською владою України і Центральною Радою.

Четвертий Універсал Центральної Ради. Проголошення повної самостійності України. Брестський мирний договір УНР з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією.

Вступ німецьких та австро-угорських військ на територію України. Причини падіння Центральної Ради.

Гетьманський переворот П. Скоропадського, його внутрішня і зовнішня політика.

Створення міжпартійного опозиційного блоку - Українського Національного-Державного Союзу, його склад, завдання і діяльність. Розгортання повстансько-партизанської боротьби проти воєнного режиму і гетьманської влади. Утворення Директорії. Кінець Гетьманату.

Національно-визвольний і революційний рух у Галичині, Буковині та Закарпатській Україні. Створення Української Національної Ради у Львові та Українського Крайового Комітету в Чернівцях. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Захист ЗУНР від експансії польської буржуазії в листопаді 1918 - липні 1919 рр. Українська Галицька Армія. Перехід Закарпаття до складу Чехословацької Республіки.

Прихід до влади Директорії, її внутрішня та зовнішня політика. Акт злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. та його значення. Другий наступ більшовиків на Україну. Відновлення Радянської влади на Україні в 1919 р. Політика, воєнного комунізму. Земельна політика Радянської влади. Незадоволення нею селянства. Згубні наслідки продрозверстки. Селянські рухи. Н.І. Махно. Боротьба Директорії та УГА проти Радянської влади. Похід на Київ.

Захоплення території України військами генерала Денікіна. УНР та ЗУНР в боротьбі проти денікінців. Звільнення України від денікінських військ. Остаточне відновлення Радянської влади.

Україна в період війни проти білополяків та Врангеля. Варшавський договір Петлюри з Пілсудським. Білополяки в Києві. Наступ радянських військ на Варшаву, та його невдача. Остаточна поразка Директорії УНР. Ризький мир.

Тема 7. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.).

Соціально-економічне і політичне становище в перші роки після закінчення громадянської війни. Перехід до нової економічної політики. Голод 1921-1922 рр. в Україні. Міжнародна допомога голодуючим.

Міжнародне визнання України. Зовнішньополітична діяльність уряду УРСР на початку 20-х років.

Соціально-економічне і політичне становище України напередодні вступу в СРСР.

Утворення СРСР. Союзний договір 1922 р. і його основні положення. Перша Конституція СРСР. 9 Всеукраїнський з’їзд Рад. Зміни в Конституції УРСР.

Українізація державних, партійних і громадських установ, утворення національних сільрад і районів. Національно-культурне відродження 20-х років.

Відбудова народного господарства на засадах НЕПу. Відродження сільського господарства. Особливості переходу до продовольчого податку в Україні. Розвиток промисловості та сільського господарства в 20-х роках.

Перехід до політики воєнно-комуністичного штурму в кінці 20-х років. Демонтаж НЕПу, підхльостування індустріалізації.

Колективізація селянства і ставлення до неї різних верств українського села. Соціально-економічні та національно-політичні аспекти селянської політики сталінського режиму в Україні. Причини, наслідки та національно-політичні аспекти голоду 1932-33 років в Україні. Соціально-економічні і політичні насліди колективізації.

Політичні процеси в Україні в 20-30 роках. Західноукраїнська еміграція в УРСР та її доля.

Культурне будівництво в Україні. Освіта. Ліквідація неписьменності. Професійно-технічна освіта. Вища і середня спеціальна освіта. Політика українізації навчальних закладів та культ установ. Наука, література, театр, музика, кіномистецтво. Розвиток образотворчого мистецтва, архітектури, скульптури.

Репресії проти діячів української культури. Розстріляне відродження. Гальмування українського культурного поступу.

Соціально-економічне і політичне становище західноукраїнських земель у складі Польщі. Національно-визвольний рух. Українське національно-демократичне об’єднання. Діяльність КПЗУ. Створення Організації Українських Націоналістів (ОУН). Е. Коновалець, С. Бандера, А. Мельник. Репресії проти українського населення. Боротьба ОУН проти польського окупаційного режиму.

Буковина в складі Румунії. Автономія Закарпаття в Чехословаччині – “Підкарпатська Русь”. Мюнхенська угода. Вибори до сейму. Карпатська Січ. Окупація Закарпаття Угорщиною.

 

Тема 8. Україна в роки Другої світової війни та в повоєнний період.

Загострення міжнародних відносин в другій половині 30-х років. Експансія фашистських держав і політика заохочення агресорів. Боротьба СРСР, інших держав, міжнародних організацій за вирішення проблем міжнародної політики і конфліктів. Проблеми створення системи колективної безпеки в Європі. Мюнхенська угода та її наслідки для українських земель.

Західна Україна і геополітичні інтереси Німеччини та Радянського Союзу. Договір про ненапад між СРСР і фашистською Німеччиною та його сучасна оцінка. Таємний протокол і питання українських земель.

Початок другої світової війни, її причини, характер. Війна на європейському континенті. Вступ Червоної Армії на західноукраїнські землі 17 вересня 1939 року. Возз’єднання українських земель.

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Український напрям в плані “Барбароса”. Мобілізація економічного, суспільно-політичного і воєнного потенціалу країни на відсіч фашистської агресії.

Україна під гнітом гітлерівських загарбників. Економічні і політичні плани фашистів. Пограбування національних багатств України. Терор і масове знищення мирного населення. Вивезення людей до Німеччини.

Лютнево-березневі бої 1943 р. на Україні. Вихід радянських військ до Дніпра і визволення Києва. Розгортання боїв на Правобережній Україні. Визволення західних областей України і Закарпаття. Розгром фашистської Німеччини. Підсумки другої світової війни.

Шляхи і методи відбудови народного господарства, житлового фонду, матеріальної бази культури тощо. Посуха і голод 1946-1947 рр. Економічні труднощі. Підсумки відбудови і подальшого розвитку промисловості, сільського господарства й культури в 1950-х роках. Суспільно-політичний, економічний та духовно-культурний розвиток УРСР у 50-80-х рр.ХХ ст. Застій в економічному і культурному житті республіки. Криза суспільно-політичної системи 80-х рр.

 

Тема 9. Відродження незалежної України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності.

Курс на перебудову, її концепції і стратегія. Зміни в суспільно-політичному житті республіки. Демократія і гласність. Нова виборча система. Становлення багатопартійності. Закон про мови. Нове національне відродження українського народу. Економічні реформи. Труднощі перебудови республіки. Чорнобильська трагедія. Економічна, соціальна, суспільно-політична, екологічна кризи. Підсумки першого етапу соціально-економічного розвитку республіки. Заходи щодо виведення республіки із загальної кризи. Міжконфесійні стосунки.

Декларація Верховної Ради УРСР про суверенітет України і Закон про економічну самостійність республіки. Провал антиконституційного заколоту і його наслідки. Кінець монополії КПРС. Акт про незалежність України - найважливіший підсумок боротьби прогресивних сил республіки.

Всенародний референдум 1-го грудня 1991 та його історичне значення. Вибори Президента України. Міжнародне визнання незалежної України. Україна - співзасновниця Співдружності Незалежних Держав.

Труднощі становлення вільних, рівноправних відносин між державами Співдружності. Проблема створення української національної армії.

Конституційний процес. Основні положення Конституції України. Політичне становище в незалежній Україні. Вибори до Верховної Ради 1998 р. та 2002 р. Вибори Президента України 1999 р. Політична ситуація в Україні в 2000 - першій половині 2003 р. Вибори Президента України 2004 р. Трансформація соціально-економічної системи у 1991-2002. Розвиток аграрної сфери. Основні напрями розвитку науки і техніки. Розвиток культурної сфери.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...