Главная Обратная связь

Дисциплины:


Законодавчі та нормативно-правові документи. 1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р 

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. -К., 1996.

2. Про господарські товариства: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 49.

3. Про підприємництво: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14.

4. Про підприємства в Україні: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №24.

5. Про приватизаційні папери: Закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24.

6. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №24.

7. Про форми власності на землю: Закон України/ Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №18.

8. Про власність: Закон України. - К.: Прес К., 1991.

9. Бюджетний Кодекс України. Урядовий кур'єр 25 липня 2001р. №131.

10. Господарський кодекс України. - К.: парламентське вид-во, 2005.

11. Закон України "Про Національний банк України" № 679-XIV від 20.05.1999 р. (із змінами та доповненнями) // Урядовий кур'єр. - 1999. - № 120-121. - С. 1-9.

12. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 р. (із змінами та доповненнями) // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2001. - № 1. - С. 3-47.

13. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 2001 р.

14. Закон України "Про кредитні спілки" від 2001 р.

15. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 2004 р.

16. Закон України "Господарський кодекс України" від 2001р.

17. Закон України "Про заставу" від 1992 р.

18. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 1991 р.

19. Декрет КМУ "Про страхування" від 1993 р.

20. Закон України "Про страхування" від 1996 р.

21. Закон України Про внесення змін до закону України "Про страхування" від 2001 р.

 

Базова література(підручники і навчальні посібники):

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. - Кн. 1/За ред. С. Панчишина та П. Островерха. - К.: Знання, 2006. - 723 с.

2. Андреюк Н. Мікроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів/ Наталія Андреюк,. -К.: Кондор, 2004. -174 с.

3. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: Основні поняття і категорії. - К.: Знання, 2006. - С. 44-50.

4. Базилевич В.Д., Колчигін О.П. Сутність, структура і оборот капіталу. - К., 1995.

5. Базілінська О. Мікроекономіка: Навчальний посібник/ Олена Базілінська, Оксана Мініна; за ред. Олени Базілінської; М-во освіти і науки України. -2-ге вид., перероб. і доп.. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -349 с.6. Бандурка О. М., Петрова К. Я., Удодова В. І. Державне регулювання економіки. - Харків: Вид-во ун-ту внутрішніх справ, 2000.

7. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв B.C. Політична економія: Частина 1. Загальна економічна теорія; Частина 2. Спеціальна економічна теорія / Підручник. - Київ: Ніка-Центр. Ельга, 2010.- 527 c.

8. Гальчинський А.С. Економічна теорія: підручник / А.С.Гальчинський, П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін. - Вища школа, 2007. - 503 с.

9. Горленко Г.О. Практичні роботи з економіки. 11 клас (рівень стандарту). Методичний посібник для вчителя / Г.О.Горленко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 32 с.

10. Дідківська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки / Навч. посібник - 5-те вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 213 с.

11. Економіка (профільний рівень). 11 клас. Підручник / за ред.. І.Ф. Радіонової, В.В. Радченко - Кам'янец-Подільский: «Аксіома» - 2012. – 256 с.

12. Економіка України та шляхи її реформування : матер. Всеукр. наради економістів, 14-15 вересня 1995 p. - К.: Генеза, 2012. - 323 с.

13. Економічна енциклопедія: У 3-х томах / Ред. кол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія». — Т. 1, 2000, Т. 2, 2001, Т. 3, 2002.

14. Економічна теорія: Макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. 3.Ватаманюка, С.Панчишина. — К.: Вид. дім «Альтернатива», - 2001. – 576 с..

15. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.– 6-те вид., перероб. і доп. – К.:3нання-Прес, 2007. – 719 с.

16. Економічна теорія. Політекономія: Практикум: навч. посібник/ за ред. В.Д. Базилевича. - 2-е вид., стереотип. - К.: Знання, 2013. - 494с.

17. Економічний тлумачний словник: Понятійна база законодавства України у сфері економіки / Упоряд. Д. Д. Гордієнко. — К.: КНТ, 2006.

18. Єременко В.Г. Основи соціальної економіки: Популярний курс. -К.: МАУП. 1997.

19. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка. - К.: Вища шк., 2005. - 328 с.

20. Загальна економіка: Підручник / І.Ф.Радіонова та ін.. За ред.. І.Ф.Радіонової. – 4-е видання, доп. і переробл. – К-П: Абетка-Нова, 2005

21. Загальна економічна теорія. Політична економія. Підручник. У 2-х частинах / За ред. Буяна I. В. — Тернопіль: Астон, 2010.

22. Загородній А.Г., Вознюк Г.М., Смовженко Т.С. Фінансовий словник – 2-ге вид. - Львів: Вид-во «Центр Європи», 1997.

23. Задоя А. Мікроекономіка : Курс лекцій та вправи: Навч. посібн./ Анатолій Задоя,. -К.: Знання, 2001. -211 с.

24. Зінь В.А., Турчанок М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД «Професіонал», 2004.

25. Зінь Є.А. Теорія управління соціально-економічними процесами /навчальний посібник. – Рівне: УДАВГ. – 1996.

26. Климко Г.Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Климка Г.Н. - К.: Знання-Прес, 2004.

27. Коваленко І.В. Основи економіки /комплект плакатів .- Л.: Ранок, 2006.

28. Конспект лекцій з економіки для старших класів./ І.І. Климюк - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005.

29. Косік А. Мікроекономіка : Навчальний посібник/ Алла Косік, Галина Гронтковська,; М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -415 с.

30. Костюк В.С. Економічна теорія: навч. посібник./ Костюк В.С., Андрющенко А.М., Борейко І.П. – К.: ЦУЛ, 2009. – 282 с.

31. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: Навчальний посібник за ред.. О.П. Крайник – Львів: НУ «Львівська Політехніка» , «Інтелект – Захід», 2003.

32. Краснікова Л.І. Практикум з мікроекономіки. Тести, проблемні ситуації, вправи: навч. посіб. / Л.І.Краснікова, І.Г.Лук’яненко. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 317 с.

33. Кульчицький Б.В. Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2008. – 336с.

34. Лазня І.В. Відносини власності в умовах формування ринкової економіки в Україні. - К.:Логос, 1997.

35. Лановик Б.Д. Економічна історія : Курс лекцій/ Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. 5-е вид., випр. - К.: Вікар, 2005.

36. Лісовий А. Мікроекономіка : Курс лекцій: Навч. посібн./ Андрій Лісовий,. -К.: ЦУЛ, 2003. -191 с.

37. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2003. - XXXVI, 972 с.

38. Макогон Ю.В., Дергачева В. В., Пашко Е.А., Фыльянов П.А. Глобализация и экономическое развитие: национальный аспект / Под науч. ред. Ю.В Макогона. - Донецк: ДонНУ, 2006. - 260 с.

39. Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч.посібник. – К.: Знання, 2004.

40. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии [Текст]. Т. 1. Кн. 1 : Процесс производства капитала / Карл Маркс. – М. : Политиздат, 1988. – 891 с.

41. Махамат С. В. Економіка. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків. /С.В. Махамат, М.Є.Антонесьян, Г.І.Константинова – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 464 с. – (Профільна школа).

42. Махамат С. В. Економіка. 11 клас. Профільний рівень: Розробки уроків. /С.В. Махамат, М.Є.Антонесьян, Г.І.Константинова – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 464 с. – (Профільна школа).

43. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М.: Економічна теорія - політекономічний контекст. - Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008, с. 14-122.

44. Мельничук В.Г. Економіка: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев'юк. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Навч. книга, 2004. — 368 с.

45. Методичний посібник для вчителів до «Конспекту лекцій для учнів старших класів»/ І.І. Климюк/ – Кам'янець -Подільський: Абетка-Нова, 2005.

46. Мицкевич А.А. Сборник задач по єкономике: - М.: Вита-Прес, 1997.

47. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закл. освіти: У 2 ч./ С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг.ред. С. Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2011.

48. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посібник. – 4-те вид. стереотипне.. - К.: Видавничий центр "Академія", 2009. – 640 с.

49. Моя економіка: Підручник для учнів 8-9-х кл. загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням економіки та для учнів 10 клаів загальноосвітніх і гуманітарних профілів / Л.M. Кириленко, Л.П. Крупська, I.M. Пархоменко, І.Є. Тимченко., 10-х класів. — К.: АПН, 2005.

50. Нікітіна, Т. А. Економічна теорія : підруч. / Нікітіна Т. А. Салатюк Н. М.; Нац. ун-т харч. техн. - К. : РВЦ НУХТ, 2013.

51. Основи економічної теорії: навч. посіб./ За ред. Козака Ю. Г., Шаповал С. С. – К.: ЦУЛ, 2012. – 264 с.

52. Основи економічної теорії: Конспект лекцій. / Л.Є. Сімків, Р.Б. Данилейчук, С.Я. Кісь, І.І. Проданова, О.С. Яцюк. – Івано-Франківськ, 2012.

53. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ За ред. В.О.Білика, П.Т.Каблука. - К.: Ін-т аграрної економіки, 1999.

54. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2008. – 448 с.

55. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : 2-ге вид. / за ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. - К. : Вища школа, 1997. - 743 с.

56. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник – Вид. 2-ге, перероблене та доповнене – КНЕУ, 2005.

57. Політична економія / [уклад. Л.Й. Сергієнко, А.С. Музиченко, С.А. Музиченко та ін.] ; – Умань : РВЦ «Софія», 2012. – 172 с.

58. Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. 3–тє вид., перероблене і виправлене. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2009. – 480с.

59. Політична Економія. Підручник / За ред. Б. Д. Базилевича. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання - Прес, 2012. - 615с.

60. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін. – К.: КНЕУ, 2011. – 508с.

61. Політична економія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2010. – 672 с.

62. Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія./ Під редакцією Предборського В.А. – К.:Кондор, 2003. – 492 с.

63. Рибалкін В.О., Бодров В.Г. Політична економія - К.: Академвидав, 2007.

64. Світова економіка: Підручник / Філіпченко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. - К.: Либідь, 2000.

65. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. - К.: Вікар, 2006.

66. Тарасевич В.М., Швець В.Я., Пилипенко Ю.І., Білоцерківець В.В. Економічна теорія. Національна економіка: підручник / за ред. В.М. Тарасевича. - К.: Знання, 2012. - 270 с.

67. Теория переходной экономики: Учеб. пособие / Под ред. И.П.Николаевой. - М., 2001.

68. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. В.М. Гейця. - К.: Логос, 1999.

69. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / За ред. А.С.Філіпченка, В.С.Будкіна, А.С.Гальчинського. - К.: Либідь, 2002.

70. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку Монографія: У 2 т. / Д.Г. Лук'яненко. А.М. Поручник. Л.Л Антонюк та ін.; за заг. ред. Д.Г Лук'яненка. Д.М Поручника. - К.: КНЕУ, 2006. - 816 с.

71. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: Підручник / За науковою ред.. доктора економ, наук, проф.. В.Г. Федоренка. -К.: Алерта, 2008, с. 22-26.

72. Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. - Вип. 1. - К., 2008.

73. Харів П.С., Собко О.М., Вашків О.П. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства. – Т.: Підручники і посібники, 2003.

74. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб./ В.Г. Чепінога. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –456 с.

75. Чернецкий, Ю.О. Мировая экономика: курс лекций / Ю.О. Чернецкий. – М.: Эксмо, 2009. – 400 с.

76. Юхименко П.І. Історія новітніх економічних вчень (від Кейнса до наших днів) / За ред. Чухно А.А. - Біла Церква, 2005. - 306 c.

Допоміжна:

Журнали:

1. Актуальні проблеми економіки

2. Банківська справа

3. Бухгалтерський облік і аудит

4. Вісник Національного Банку України

5. Економіка АПК

6. Економіка в школах України

7. Економіка та держава

8. Економіка України

9. Економіка, фінанси, право

10. Економіка. Економічні науки: Реферативний журнал

11. Економіст

12. Журнал Європейської економіки

13. Маркетинг в Україні

14. Маркетинг і реклама

15. Регіональна економіка

16. Україна: аспекти праці

17. Фінанси України

18. Фінансовий контроль

Газети:

19. Аргументи і факти в Україні

20. Все про бухгалтерський облік

21. Голос України

22. Контракти

23. Праця і зарплата

24. Урядовий кур’єр

 

Публікації в періодичних виданнях:

 

1. А.Ревенко. Продуктивність праці в сучасних умовах // Україна: аспекти праці. - № 2. - Київ, 2008.

2. Богиня Д., Волинський Т. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформації // Економіка України. - 2003. - №7.

3. Бендерський Ю. Реалії світогосподарських процесів і місце в них України / Економіка України. - 2000. - №1.

4. Буряк П.Ю., Татарин Н.Б. Корпоративне управління: особливості розвитку в Україні// Фінанси України. - 2006. - №6.

5. Білоноженко А.М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку. // Фінанси України. - 3(148)/2008.

6. Васильченко З.М. Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки. // Фінанси України. - 2004. - №5.

7. Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України// Дзеркало тижня. - 2007.- №26(605).

8. Гош О. Визначальний фактор відродження продуктивних сил України. // Економіка України. - 2003. - №6.

9. Гайдуцький Д. Міграційний капітал в Україні прихована реальність // Дзеркало тижня. -№15 (644). - 21-27 квітня. - 2007.

10. Гордей О.Д. Суспільний добробут в умовах інтеграційних процесів. // Фінанси України. -2004. - №5.

11. Дронова В., Мізіковська Е., Ризики та ключові фактори інвестування на фондовому ринку // Фондовий ринок. №4. 2008.

12. Жарко Р.П. Обґрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил. // Фінанси України. - 2004. - №5.

13. Збарський М. Інтереси - рушійна сила суспільного прогресу. // Економіка України. -1999. - №7.

14. Ібрагімов Е.Е. Теоретико-методологічні аспекти формування ринкового механізму ціноутворення в телекомунікаційній сфері// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №1.

15. Каракай Ю.В. Особливості формування ринкового інноваційного потенціалу// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №2.

16. Кредисов В. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці. // Економіка України. - 2002. - №2.

17. Костусєв О. Захист економічної конкуренції в Україні: стан і проблеми // Економіка України. - 2003. - №5.

18. Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці // Фінанси України. - № 2. - 2009.

19. Кудряшов В.П. Державна підтримка економічного зростання в Україні // Фінанси України. - 9. - 2008.

20. Крисоватий А. І., Кощук Т. В. Податкові трансформації та економічне зростання // Фінанси України. - 9. - 2008.

21. Малий І. До питання про теорію земельної ренти та проблеми реформування земельних відносин. // Економіка України. - 2000. - №8.

22. Мочерний С.В. До питання про предмет політичної економії. // Економіка України. - 1997. - №2.

23. Мокряк В., Мокряк Є. Проблеми формування і розвитку підприємництва в процесі пострадянського трансформування суспільства // Економіка України. - 2004. - №11.

24. Новицький В. Національні інтереси України в контексті економічної глобалізації. // Економіка України. - 2003. - №7.

25. Нетесаний Ю.В. Грошово-фінансові групи як ефективна форма організації бізнесу. // Актуальні проблеми економіки. - 3(81)2008.

26. Гончарова Н.В. Проблеми функціонування ринку цінних паперів країни // Формування ринкових відносин в Україні. - №5. - (84)/2008.

27. За матеріалами НБУ та УАІБ. Огляд світової фінансової системи та ринку цінних паперів України // Фінансовий ринок України. - №12 (62). - 2008.

28. Рибалкін В., Мамічева Л. Акціонерна власність - внутрішня основа формування соціального ринкового господарства // Економіка України. - 1998. - №2.

29. Покритан А., Гринчук В. Деякі питання аналізу і реформування відносин власності// Економіка України. - 2003. - №3.

30. Підйомний О. М. Актуальні проблеми контролю вітчизняного ринку цінних паперів// Фінанси України. - 2007. - №7.

31. Туниця Ю та ін. Фактори глобалізації і стратегія сталого розвитку // Вісник НАН України . - 2004. - № 7.

32. Зайцев Ю. Умови відновлення мотиваційної природи заробітної плати в перехідній економіці України// Економіка України. - 2002. - №8.

33. Фірсова С.Г. Ринкові механізми управління цінами// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №2.

34. Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти. // Економіка України. - 2/2008.

35. Ходзінський К., Мазурок П. Первісне нагромадження капіталу та підприємство в Україні// Економіка України. - 2003. - №4.

36. Чистішій Д. До питання стратегії економічного зростання України// Економіка України. - 2003. - №1,2.

37. Чумаченко М.Г. Дослідження теоретичних, методологічних і прикладних проблем регіональної політики сталого розвитку // Фінанси України. -2008.- №11.

38. Шевчук В. Глобальна місія України і національна модель сталого розвитку // Економіст. - 2006. - № 1.

39. Шнипко О. Постіндустріальна глобалізація: сутність, чинники, тенденція та суперечності розвитку // Економіст. - 2005. - № 4.

40. Яременко Л.А. Фінансова глобалізація і національна економіка // Фінанси України. - 2003. - №10.

41. Яцко В.В. Місце та роль підприємницької діяльності в трансформації цільової моделі ринкової економічної системи// Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №1. -Ст. 109-112.

42. Эльянов, Э. Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы/ МЭ и МО, 2007. - №2. – с. 3 – 15

 

Інформаційні ресурси:

1. Державний комітет статистики України www.ukrstat.gov.ua

2. Державна податкова інспекція України www.sta.gov.ua

3. Законодавство України www.rada.gov.ua

4. Міністерство фінансів України www.minfin.gov.ua

5. Міністерство економіки України www.me.kmu.gov.ua

6. Національний банк України www.bank.gov.ua

7. Світова організація торгівлі www.wto.org

8. Світовий банк www.worldbank.org.ru

9. Європейська статистика www.europa.eu.int/comm/eurostat

10. Центр перспективних досліджень www.icps.kiev.ua

 

Навчально-методичне видання

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...