Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні терміни і поняття. Просте, розширене і звужене відтворенняПросте, розширене і звужене відтворення. Система національних рахунків. Валовий внутрішній продукт. Чистий внутрішній продукт. Національний дохід. Національне багатство. Екстенсивний, інтенсивний і змішаний типи економічного зростання. Фактори економічного зростання. Циклічність економічного розвитку. Фази економічного циклу. Важелі державного антициклічного регулювання. "Довгі хвилі" в економіці.

Контрольні запитання і завдання

1. Що таке суспільне відтворення?

2. Дайте характеристику основних форм суспільного відтворення.

3. Назвіть особливості відтворення національного продукту.

4. Дайте характеристику основних показників, що визначають результати суспільного відтворення.

5. Проаналізуйте основні методологічні принципи системи національних рахунків.

6. У чому сутність національного багатства?

7. Назвіть основні елементи національного багатства.

8. У чому сутність економічного зростання?

9. Дайте характеристику основних типів економічного зростання.

10. Які ви знаєте теорії циклічного розвитку економіки?

11. Назвіть причини циклічних коливань економіки.

12. Які ви знаєте теорії економічних циклів? Дайте характеристику їх.

13. Дайте характеристику класичного ділового циклу.

14. Зобразіть графічно і поясніть причини й зміст модифікації сучасного економічного циклу.

15. Дайте визначення і характеристику таких фаз економічного циклу: криза, депресія, пожвавлення, піднесення, рецесія.

16. Що таке тренд?

17. Назвіть основні важелі державного антициклічного регулювання економіки.

18. Розкрийте основні елементи теорії "довгих хвиль" в економіці.

Література

1. Бажал ЮЖ. Економічна теорія технологічних змін. — К.: Заповіт, 1996. — С. 64—69, 78—98.

2. Бажал Ю.М., Александрова В.П., Данько М.С., Яков-лєв ВА„ Щедріна Т.І. Інноваційні фактори економічного

зростання: Наук, доповідь / НАН України; Ін-т екон. прогнозування. — К., 1999. — 51 с.

3. Баликоев В.З. Общая зкономическая теория. — Но-восибирск: Лада, 2000. — С. 446—455, 460—477.

4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв B.C. Політична економія. — К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000. — С. 366— 396, 422—444.

5. Безчасний Л.К., Мельник В.П., Білоцерківець О.П., Шовкун І А., Онишко С.В. Інноваційна складова економічного розвитку / НАН України; Ін-т економіки / Відп. ред. Л.К. Безчасний — К., 2000. — 262 с.

6. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Семиноженко В.П. Україна: наука та інноваційний розвиток. — К., 1997. — 66 с.

7. Злупко CM. Економічна думка України (від давнини до сучасності). — Львів, 2000. — С. 327—332, 422—428.

8. Кондратьев НД. Проблеми зкономической динами-ки. — М.: Зкономика, 19899. Лукінов І., Герасимчук М., Коломийцев В., Пасхавер Б., Бажал Ю. Концепція інвестиційної політики України / НАН України; Ін-т економіки. — К., 1997. — 84 с.

10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. — К.: Вища шк.: Т-во "Знання", КОО, 1997. — С. 287—293, 313—327.

11. Сатуельсон П. Економіка: Підручник. — Львів: Світ, 1993. — С. 212—225.

12. Туган-Барановский М.И. Промьішленньїе кризисьі (репринт. изд. 1900 г.). — К.: Наук, думка, 1996.

13. Хансен 9. Зкономические цикльї й национальньш доход: Пер. с англ. — М.: Зкономика, 1996.

14. Atkinson Brian, Cohen Avi J., В. King Harvey, Rush Mark. Economics. — Addison-Wesley, 1997. — P. 299—316.

15. Dradley R. Schiller. The Macro economy today. — Me Graw Hill Companies Inc., 1997. — P. 165—235.

16. Lipsey Richard G., Chrystal K. Alec. Positive Economics. — New York: Oxford University Press Inc., 1995. — P. 497—626.

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...