Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні терміни і поняття. Фінанси. Фінансова системаФінанси. Фінансова система. Функції фінансів. Державний бюджет. Державне казначейство. Дефіцит державного бюджету. Профіцит державного бюджету. Збалансований бюджет. Консолідований бюджет. Державний борг. Внутрішній та зовнішній державний борг. Управління державним боргом. Податки. Податкова система. Функції податків. Джерела оподаткування. Податкова ставка. Податкові пільги. Податкова квота. Крива Лаффера. Класифікація податків. Розкладні та окладні, прямі та непрямі податки. Фіскальні монополії. Акцизи. Мита. Пропорційне, прогресивне та регресивне оподаткування.

Запитання і завдання

1. Дайте визначення категорії "фінанси" і розкрийте об'єктивну необхідність їхнього виникнення.

2. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси категорій "фінанси" і "гроші".

3. Розкрийте основні структурні елементи фінансів.

4. Що таке фінансова система, які її складові?

5. Дайте визначення державного бюджету і розкрийте його функції.

6. Розкрийте у загальному вигляді структуру надходжень та видатків державного бюджету.

7. Чим відрізняються поняття "асигнування", "субсидії", "субвенції", "дотації"?

8. Охарактеризуйте принципи бюджетного фінансування.

9. Коли державі доцільно мати профіцитний бюджет?

10. Що таке бюджетний дефіцит, яких форм він набирає? Дайте їм характеристику.

11. Який зв'язок між бюджетним дефіцитом і державним боргом?

12. Які позитивні й негативні наслідки державного боргу ви знаєте?

13. Хто і як здійснює управління державним боргом?

14. Дайте визначення податків і розкрийте їхні функції.

15. Що таке податкова система?

16. Які види податкових ставок ви знаєте, коли і які з них доцільно застосовувати?

17. Які податкові пільги ви знаєте? Розкрийте їхній зміст.

18. Зв'язок яких явищ віддзеркалює крива Лаффера?

19. За якими критеріями класифікують податки і чим визначається доцільність класифікації їх за різними критеріями?

20. Охарактеризуйте структуру мита й розкрийте доцільність застосування різних його форм.

21. Назвіть принципи оподаткування, охарактеризуйте їх.

22. Які методи оподаткування ви знаєте? Яке їхнє цільове призначення?

23. Яку роль в економічному та соціальному житті відіграють податки?

Література

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНТЕУ, 2000. — 692 с.

2. Бланк Й А.. Стратегия й тактика управлення финан-сами. — К.: АДЕФ-Украина, 1996. — 534 с.

3. Бланк Й А. Торговий менеджмент. — К.: Изд-во Укр.-финск. ин-та менеджмента й бизнеса, 1997. — 408 с.

4. Буряковський В.В., Кармазин В.Я., Каламоепг С.В., Водолазская О.А. Налоги: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Буряковского. — Д.: Пороги, 1998.5. Загородиш А.Г.,Вознюк Г.Л.,Самовженко Т.С. Фінансовий словник. — 2-ге вид. — Львів: Центр Європи, 1997.

6. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

7. Лупіна І.О., Коропгкевич О.В., Вахненко Т.П. Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток. — К.: Ін-т екон. прогнозування НАН України, 2000.

8. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. — 2-ге вид. — К.: Вища шк.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

9. Податкова система України: Підручник / За ред. В.М. Федосова. — К.: Либідь, 1994. — 463 с.

10. Фінанси: Навч. посіб. / За ред. С.О. Булгакової. — К., 1999.

11. Зкономика: Учебник. — М.: БЕК, 1994.

12. Brace, Paul. State government and economic performance. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...