Главная Обратная связь

Дисциплины:


Інші органи державного управління 

Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, як зазначалося, здійснюється також іншими центральними органами виконавчої влади, завданням яких є забезпечення реалізації державної політики в окремих галузях економіки чи сферах управління. Повноваження таких центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища можуть мати галузевий характер, тобто поширюватися на певну сферу економіки (промисловість, енергетику, сільське господарство, транспорт тощо), або функціональний характер, тобто спрямовані на здійснення певної державної функції (статистичного обліку, розробки стандартів, управління фінансами, організацїї науки тощо), з правом у межах своєї спрямованості координувати діяльність інших органів державного управління.

Галузевий характер, зокрема, мають повноваження Міністерства палива та енергетики України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства промислової політики України, Міністерства транспорту і зв'язку України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, Міністерства вугільної промисловості України. У положеннях про ці органи визначається їх статус як головних (провідних) органів у системі центральних органів виконавчої влади з певних питань і в контексті з основними завданнями повноваження зазначених органів у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Так, у Положенні про Міністерство палива та енергетики України, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р., встановлено, що Мінпаливенерго є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах. На це міністерство, зокрема, покладено забезпечення у межах наданих повноважень реалізацію державної політики у сфері ядерної, радіаційної та пожежної безпеки і охорони довкілля, здійснення методичного керівництва та організацію контролю за діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу з цих питань.

У Положенні про Міністерство промислової політики України, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р., визначено, зокрема, що Мінпромполітики забезпечує відповідно до законодавства проведення у промисловому секторі економіки України єдиної науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики.

Повноваження в галузі охорони та раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля Міністерства аграрної політики України визначені у Положенні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 року. Зокрема, на міністерство покладено: взяття участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення; здійснення радіаційного контролю; взяття участі у розробленні і реалізації заходів щодо сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами, здійснення у межах своїх повноважень державного контролю за дотриманням законодавства про захист рослин, застосування агрохімікатів та регуляторів росту рослин; організація і координація роботи з раціонального ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів, наданих у постійне користування підприємствам галузей агропромислового комплексу, що належать до сфери його управління.У Положенні про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р., зазначається, що Мінрегіонбуд є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, удосконалення адміністративно-територіального устрою України. До його основних завдань віднесено сприяння ефективному використанню економічного, наукового і трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також взяття участі у розробці проектів норматив-но-правових актів з питань сейсмічного районування, впорядкування промислової забудови та захисту навколишнього природного середовища стосовно сфери, що належить до його відання.

Міністерство транспорту та зв'язку України відповідно до Положення про нього, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2006 р., має організовувати і контролювати відповідно до законодавства роботу, пов'язану із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів, вживати заходівдо зменшення шкідливого впливу функціонування транспорту на довкілля та забезпечувати екологічну безпеку на транспорті.

Широкі повноваження у галузі охорони навколишнього природного середовища надані Міністврству з питань житлово-комунального господарства України, Положення про яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року. Так, Мінжитлокомунгосп має: брати участь у розробленні й реалізації заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків; сприяти реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; розробляти методичні рекомендації та визначати порядок проведення моніторингу якості та стану систем питного водопостачання та водовідведення, процесів підтоплення міст і селищ міського типу тощо.

Міністерство вугільної промисловості України, Положення про яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р., має брати участь у розробці екологічних норм і нормативів, забезпечувати додержання екологічних вимог у виробництві та раціональне використання вугільних і торф'яних родовищ, вживати заходів до запобігання шкідливому впливу виробництва на життя та здоров'я населення, довкілля і природні ресурси.

Відповідним чином визначені повноваження й центральних органів виконавчої влади, що утворені для реалізації певної функції управління, забезпечують у сферах своєї компетенції координацію інших органів виконавчої влади, в тому числі з питань охорони навколишнього природного середовища.

Так, у сфері фінансів забезпечення проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, в тому числі тих, що стосуються охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, використання природних ресурсів, покладено на Міністерство фінансів України (Мінфін України), Положення про яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1837. Екологічні фактори мають враховуватися Мінфіном України, зокрема, при розробленні проекту Держбюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпеченні в установленому порядку виконання Державного бюджету України, забезпеченні концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України, забезпеченні ефективного використання бюджетних коштів тощо.

У сфері статистики забезпечення проведення в життя державної політики покладено на Державний комітет статистики України (Держкомстат України), Положення про який затверджено Указом Президента України від 19 січня 2004 р. № 60. Держкомстат України в контексті своїх повноважень організовує збирання, опрацювання, аналіз статистичної інформації з питань охорони довкілля, забезпечує достовірність, об'єктивність цієї інформації тощо.

Аналогічним чином врегульована діяльність у галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки інших центральних органів виконавчої влади, що мають відповідні галузеві та функціональні повноваження.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...