Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестрЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Робоча навчальна програма дисципліни

 

для студентів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

 

 

Київ-2009


Робоча навчальна програма з дисципліни “Екологічне право України”.


Укладачі:

проф., д.ю.н. Балюк Г. І., доц., к.ю.н. Краснова М. В.,

доц., к.ю.н. Марусенко Р. І., доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

ас. Власенко Ю.В., ас. Шомпол О. А.,

ас. Бевз О. В., ас. Третяк Т. О.,

ас. Суярко М. О., ас. Саркісова Т. Б.,

ас. Євстігнєєв А. О.

Лектори:

проф., д.ю.н. Балюк Г. І.,

доц., к.ю.н. Краснова М. В.,

доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

доц., к.ю.н. Мірошниченко А. М.

Викладачі:

доц., к.ю.н. Марусенко Р. І.,

доц., к.ю.н. Позняк Е. В.,

ас. Власенко Ю.В.

ас. Шомпол О. А.,

ас. Бевз О. В.,

ас. Третяк Т. О.,

ас. Суярко М. О.,

ас. Саркісова Т. Б.,

ас. Євстігнєєв А. О.

Рецензети:

д.ю.н., проф. Носік В.В.,

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

трудового, земельного та екологічного права

Протокол № 14

від „ 30 червня 2009 р.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

«____» ______________ 200__р.

 

___________________________

Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету

______________________

д.ю.н. Гриценко І.С.


ВСТУП

Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій, правоохоронній, природоохоронній, правозахисній діяльності.

Навчальна дисципліна „Екологічне право України” викладається студентам IV курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 124 години, з них лекцій - 60 год., практичних - 24 год., самостійної роботи - 42 год. Форма підсумкового контролю - іспит.

Мета і завдання навчальної дисципліни.Підготовка фахівців з правознавства передбачає наявність у них знань про правове регулювання відносин у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Курс „Екологічне право України” спрямований на опанування студентами юридичного факультету теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації екологічної правосуб’єктності учасників екологічних правовідносин, правильного застосування норм екологічного законодавства, які об’єднуються в інтегровану спільність природоресурсного, природоохоронного (середовищеохоронного) та антропоохоронного спрямування.Вивчення цієї дисципліни в 1 семестрі IV курсу закладає основи для використання студентами одержаних знань щодо опанування інших еколого-правових дисциплін, в процесі подальшого навчання, в тому числі, за програмами підготовки “спеціалістів”, “магістрів” та в аспірантурі.

Предмет навчальної дисципліни. Предметом цієї дисципліни є екологічне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати:науково-теоретичні положення щодо формування, становлення, подальшого розвитку екологічного права України, положення законодавства, зокрема, Конституції України, основних міжнародних актів, в тому числі щодо формування системи національних правових норм у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про курорти”, “Про екологічну мережу”, “Про екологічну експертизу”, „Про екологічний аудит”, положення Земельного, Водного, Лісового кодексів України, Кодексу України про надра та інших, підзаконних актів – указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо забезпечення системи екологічних прав громадян України, раціонального використання природних ресурсів як національного надбання, охорони навколишнього природного середовища, попередження виникнення небезпек для життя і здоров’я громадян та довкілля від проявів надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Студент повинен вміти: застосовувати одержані теоретичні знання щодо правового регулювання відносин в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки на практиці; самостійно вирішувати практичні завдання, використовуючи положення відповідних нормативно-правових актів; правильно визначати предмет та об’єкт еколого-правового конфлікту, обсяг прав та обов'язків суб’єктів екологічних правовідносин, визначати правовий механізм їх реалізації в конкретних ситуаціях.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки.Навчальна дисципліна “Екологічне право України” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 1 семестрі IV року навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, а також наявність основ знань з окремих галузей права: конституційного, адміністративного, земельного, господарського, цивільного та інших.

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Система оцінювання знань студентів за курсом “Екологічне право України” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань (іспит). Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовний модуль, складає 20, 20 та 20 балів відповідно. Підсумкова оцінка (іспит) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовний модуль (максимальна кількість балів 60) та кількість балів отриманих на іспиті (максимальна кількість балів 40) у сумі максимальна кількість - 100 балів.

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр

  змістовний модуль 1 змістовний модуль 2 змістовний модуль 3 Іспит Підсумкова оцінка (іспит)
Максимальна кількість балів 20 балів 20 балів 20 балів 40 балів 100 (20 + 20+ 20 +40) балів

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який веде практичні заняття, за погодженням з лектором та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...