Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Загальна частина екологічного права. Науково-методологічні засади екологічного права України як галузіТема 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика (12 год.)

Лекція 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика (2 год.)

Екологічна функція держави в сучасних умовах. Концепція національної екологічної політики України. Екологічна політика, ідеологія, культура. Діалектика взаємодії екології, політики, економіки, права. Правові аспекти екологічної реформи і роль права в її забезпеченні. Раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та гарантування екологічної безпеки – мета екологічної політики держави. Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи. Становлення екологічного права України.

Предмет екологічного права України. Поняття та види екологічних правовідносин. Матеріальні, організаційні та процесуальні екологічні правовідносини. Абсолютні екологічні правовідносини. Охоронні (захисні) екологічні правовідносини. Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних правовідносин. Суб’єкти та об’єкти екологічних правовідносин.

 

Лекція 2. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика (2 год.)

Поняття і види об’єктів екологічного права. Співвідношення об’єктів природи та природних ресурсів у системі екологічного права. Екологічні системи, природні комплекси, ландшафти як об’єкти правового регулювання використання та охорони. Навколишнє природне середовище як інтегрований об’єкт екологічного права. Життя і здоров’я громадян в системі об’єктів охорони екологічного права.

Методи екологічного права. Імперативи та пріоритети екологічного права. Принципи екологічного права. Функції екологічного права. Поняття та система екологічного права. Співвідношення екологічного, природоресурсного та природоохоронного права. Співвідношення екологічного права та законодавства. Місце екологічного права у національній системі права.

Екологічне право України як комплексна галузь права, наука та навчальна дисципліна. Система навчального курсу “Екологічне право України”.

 

Лекція 3. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика (2 год.)

Поняття джерел екологічного права та їх види. Закони і підзаконні акти як джерела екологічного права. Конституція України як основне джерело екологічного права. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як інтегроване джерело екологічного права. Інші інтегровані джерела екологічного права. Закон України “Про екологічну експертизу” як інтегроване джерело права.

Природоресурсові закони та кодекси як диференційовані джерела екологічного права. Земельний, Водний, Лісовий кодекси України, Кодекс України про надра у системі джерел екологічного права. Закони України “Про тваринний світ”, “Про рослинний світ”, “Про охорону атмосферного повітря” як джерела екологічного права.Природоохоронні закони України як комплексні джерела екологічного права. Закони України “Про природно-заповідний фонд України”, “Про курорти”, “Про екологічну мережу” у системі джерел екологічного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права. Екологічні стандарти в системі джерел екологічного права.

Джерела права екологічної безпеки. Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права. Проблеми імплементації міжнародних еколого-правових норм в екологічне законодавство України. Адаптація національного екологічного законодавства до екологічного законодавства Європейського Союзу. Місце роз’яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства у системі джерел екологічного права.

Практичне заняття 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика (2 год.)

1. Історичні передумови виникнення і розвитку еколого-правових норм та формування системи екологічного права.

2. Предмет та методи екологічного права.

3. Принципи та функції екологічного права.

4. Поняття та види об’єктів екологічного права.

5. Поняття та система екологічного права.

6. Поняття та види джерел екологічного права.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути законодавчі засади національної екологічної політики та її мету.

2. Визначити системоутворюючі чинники становлення екологічного права.

3. Визначити місце екологічного права у системі національного права.

4. Розглянути поняття та види екологічних правовідносин, розкрити їх об’єктно-суб’єктний склад, підстави виникнення, зміни та припинення.

5. Проаналізувати особливості методів правового регулювання екологічного права.

6. Визначити поняття та види об’єктів екологічного права.

7. Розглянути принципи та функції екологічного права.

8. Розкрити основні юридичні ознаки екологічного права та його системи.

9. Розкрити систему навчальної дисципліни “Екологічне право України”.

10. Визначити поняття та розкрити види джерел екологічного права.

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 227, 320, 356, 357, 479, 491.

Додаткові джерела: 8, 30, 59, 79, 80, 84, 88, 163, 170, 180, 195, 350, 351, 498, 132, 189, 190, 480, 489.

Нормативно-правові акти: 1-7, 10-13, 15-16, 22, 25, 38, 45, 57-58, 73-77, 93, 151, 156, 174, 181-183, 203, 206, 227, 231, 237, 314-316, 319-320.

 

Тема 2. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні (9 год.)

Лекція 1. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні (2 год.)

Становлення інституту екологічних прав та обов’язків громадян. Загальна характеристика екологічних прав та обов’язків громадян. Поняття та види екологічних прав та обов’язків громадян. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля. Право вільного доступу до екологічної інформації. Право громадян на участь у прийнятті екологічно виважених рішень. Право громадян на участь у здійсненні природоохоронних заходів. Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів. Право на одержання екологічної освіти. Право на об’єднання у природоохоронні громадські організації. Характеристика інших екологічних прав громадян. Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих екологічних прав громадян.

Загальні та спеціальні обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Поняття і види гарантій реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків. Правові форми захисту екологічних прав громадян.

 

Практичне заняття 1. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні (3 год.)

1. Поняття та види екологічних прав громадян.

2. Характеристика окремих екологічних прав громадян.

3. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

5. Правові форми та способи захисту екологічних прав громадян.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути теоретичні засади становлення і розвитку інституту екологічних прав та обов’язків громадян.

2. Визначити юридичні ознаки поняття та проаналізувати систему екологічних прав та обов’язків громадян.

3. Проаналізувати механізм правового регулювання реалізації та захисту окремих екологічних прав громадян.

4. Розкрити особливості загальних та спеціальних обов’язків громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

5. Розглянути законодавчо визначену систему гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 34, 207, 240, 29, 250, 256, 257, 259, 307, 368, 426, 435, 443, 444, 447.

Додаткові джерела: 56, 74, 76, 77, 85, 99, 95, 98, 113, 132, 143, 161, 246, 317, 405, 437, 488, 492, 501, 503.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 24, 32, 37, 39, 42, 70, 73, 82, 150, 226, 227, 315, 331, 332.

 

Тема 3. Право власності на природні ресурси в Україні (7 год.)

Лекція 1. Право власності на природні ресурси в Україні (2 год.)

Природні ресурси – надбання Українського народу. Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси. Особливості відносин права власності на природні ресурси. Об’єктивне та суб’єктивне право власності на природні ресурси.

Об’єкти та суб’єкти права власності на природні ресурси. Зміст права власності на природні ресурси. Особливості права державної власності на природні ресурси. Загальна характеристика права комунальної власності на природні ресурси. Правові засади права приватної власності на природні ресурси.

Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.

 

Практичне заняття 1. Право власності на природні ресурси в Україні (1 год.)

1. Поняття та особливості права власності на природні ресурси.

2. Форми права власності на природні ресурси.

3. Суб’єкти та об’єкти права власності на природні ресурси.

4. Зміст права власності на природні ресурси.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.

6. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути теоретичні засади формування інституту права власності на природні ресурси.

2. Визначити конституційні та законодавчі засади права власності на природні ресурси.

3. Проаналізувати особливості реалізації права державної, комунальної, приватної власності на природні ресурси.

4. Визначити режим власності окремих природних ресурсів за законодавством України.

5. Розглянути систему відносин права власності на природні ресурси.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 34, 26, 27, 168, 331, 391, 512.

Додаткові джерела: 29, 90, 173, 263, 496, 449.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 39, 70, 73.

 

Тема 4. Право природокористування в Україні (7 год.)

Лекція 1. Право природокористування в Україні (2 год.)

Поняття та види права природокористування. Принципи права природокористування. Пріоритети права природокористування. Об’єктивне та суб’єктивне право природокористування. Право загального та спеціального природокористування. Особливості права орендного природокористування.

Об’єкти та суб’єкти права природокористування. Зміст права природокористування. Права та обов’язки суб’єктів права природокористування.

Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування. Значення договорів у виникненні права природокористування. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.

 

Практичне заняття 1. Право природокористування в Україні (1 год.)

1. Поняття і принципи права природокористування.

2. Види права природокористування.

3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.

4. Зміст права природокористування.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

6. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути теоретико-правові засади формування та розвитку інституту права природокористування.

2. Визначити місце та роль інституту права природокористування у системі екологічного права.

3. Розкрити систему принципів та пріоритетів права природокористування.

4. Визначити зміст права природокористування.

5. Розглянути особливості права користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 62, 151-155, 235, 304, 391, 512.

Додаткові джерела: 64, 65, 66, 157, 196, 198, 384, 413, 425, 442, 485, 494.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 12, 13, 15, 16, 21, 39, 70, 138, 198, 199, 205, 230.

 

 

Тема 5. Правові засади екологічного управління в Україні (12 год.)

Лекція 1. Правові засади екологічного управління в Україні (2 год.)

Поняття, ознаки і зміст екологічного управління. Види та форми екологічного управління. Система екологічного управління. Державне екологічне управління. Самоврядне екологічне управління. Громадське екологічне управління. Органи державного, самоврядного та громадського екологічного управління та їх компетенція. Поняття та види функцій екологічного управління. Міжгалузеві та галузеві функції екологічного управління.

 

Лекція 2. Правові засади екологічного управління в Україні (2 год.)

Екологічне програмування та прогнозування. Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. Стратегічна екологічна оцінка. Організація здійснення екологічної експертизи та екологічного аудиту. Екологічне ліцензування. Екологічний контроль та моніторинг. Екологічне інформаційне забезпечення. Державний облік та ведення державних реєстрів екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів. Екологічна сертифікація. Інші функції екологічного управління.

 

Лекція 3. Правові засади екологічного управління в Україні (2 год.)

Правові форми розподілу та перерозподілу природних ресурсів. Правова організація здійснення ресурсовпорядження. Державний облік та ведення природоресурсових кадастрів, кадастрів особливо охоронювальних територій та об’єктів. Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України. Вирішення спорів у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

 

Практичне заняття 1. Правові засади екологічного управління в Україні (2 год.)

1. Поняття та види екологічного управління.

2. Система екологічного управління.

3. Органи державного, самоврядного та громадського екологічного управління та їх компетенція.

4. Поняття та види функцій екологічного управління.

5. Міжгалузеві функції екологічного управління

6. Галузеві функції екологічного управління.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути теоретичні засади тектоекології (екологічного управління, управління в галузі екології).

2. Визначити мету, завдання та зміст екологічного управління та показати його місце в системі національної екологічної політики України.

3. Навести систему органів управління загальної та спеціальної компетенції у сфері екології.

4. Визначити компетенцію органів загальної та спеціальної компетенції в галузі екології.

5. Розкрити юридичну природу окремих функцій екологічного управління.

6. Проаналізувати повноваження органів самоврядного та громадського екологічного управління.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 78, 129, 130, 151-155, 169, 365, 391, 458, 486, 512.

Додаткові джерела: 44, 45, 123, 187, 271, 339, 402.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30-32, 37, 39, 43-45, 48, 54-56, 70, 76, 90, 93, 104, 112, 115, 134, 140-142, 147, 148, 151, 156, 159, 174, 176, 181-183, 186-188, 201, 203, 225, 231-234.

 

 

Тема 6. Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні (8 год.)

Лекція 1. Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні (2 год.)

Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології. Економічні методи в системі державно-правового регулювання екологічних правовідносин. Загальне та особливе у правовому регулюванні економічного забезпечення раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології. Еколого-економічні правовідносини. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології. Нормативи платежів (зборів) та ліміти (квоти) у системі економіко-правового механізму в галузі екології. Правова природа зборів за використання природних ресурсів, за забруднення навколишнього природного середовища та за погіршення якості природних ресурсів. Правові засади продажу квот на викиди парникових газів у контексті реалізації положень Рамкової конвенції про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

Система фінансування природоохоронних заходів. Державне фінансування природоохоронних заходів. Фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та громадян. Правові засади формування фондів охорони навколишнього природного середовища та їх цільове призначення. Екологічне страхування та екологічний аудит в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Правове стимулювання екологічно спрямованої діяльності.

 

Практичне заняття 1. Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні (2 год.)

1. Поняття і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.

2. Особливості економічних правовідносин у галузі екології.

3. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології.

4. Правовий режим страхових фондів, фондів охорони навколишнього природного середовища.

5. Правове стимулювання екологічно спрямованої діяльності.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути поняття і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.

2. Розкрити особливості еколого-економічних правовідносин.

3. Визначити правові форми зборів у сфері раціонального використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.

4. Охарактеризувати дію в національному екологічному законодавстві міжнародного принципу “забруднювач та користувач платить”.

5. Визначити місце і роль екологічного страхування в системі екологічного права.

6. Проаналізувати правові засади формування фондів охорони навколишнього природного середовища та механізм фінансування за їх рахунок здійснення природоохоронних заходів.

7. Визначити правові заходи стимулювання здійснення природоохоронної діяльності.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 51, 151-155, 273, 318, 359, 407, 450, 485, 512.

Додаткові джерела: 41-43, 105, 135, 136, 170, 181, 204, 270, 295, 315, 319, 362, 404, 423.

Нормативно-правові акти: 1, 3-6, 7, 12, 15, 18, 21, 39, 63,64, 70, 114, 143, 171, 184, 185, 195, 200.

 

 

Тема 6. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України (7 год.)

Лекція 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України (2 год.)

Поняття відповідальності в екологічному праві. Види та зміст відповідальності за екологічні правопорушення. Підстави та умови виникнення відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства. Правова характеристика екологічних правопорушень та їх класифікація.

Проблеми застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення. Кримінальна відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства. Правові форми еколого-правової відповідальності.

Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. специфіка відшкодування збитків, заподіяних правомірними діями. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства володільців джерел підвищеної небезпеки. Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавством.

Правові форми профілактики екологічних правопорушень і злочинів. Роль судових інстанцій у застосуванні норм про відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.

 

Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України (1 год.)

1. Поняття юридичної відповідальності в галузі екології.

2. Види та форми юридичної відповідальності в галузі екології.

3. Позитивна юридична відповідальність.

4. Екологічне правопорушення: поняття, особливості, склад.

5. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Розглянути теоретичні засади юридичної відповідальності в екологічному праві.

2. Проаналізуйте поняття та види відповідальності за екологічним законодавством.

3. Наведіть види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

4. Розкрийте правові форми еколого-правової відповідальності.

5. Розкрийте особливості окремих видів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

6. Охарактеризуйте діяльність правоохоронних та природоохоронних державних органів у профілактиці екологічних правопорушень та злочинів.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 13, 55, 74, 107, 108, 109, 138, 151-155, 228, 245, 253, 255, 350

Додаткові джерела: 43, 50, 119, 122, 133, 166, 203, 205, 237, 240, 247, 261, 278, 279, 280, 292, 302, 311, 324, 325, 326, 337, 346, 347, 354, 369, 372, 397, 404, 412, 457, 470, 471, 477, 478, 491, 494, 515, 517

Нормативно-правові акти: 1, 2, 21, 50, 71, 73, 74, 82, 91, 121, 124, 125, 131, 143, 209.

 

1.2. Контрольні питання до змістовного модуля 1.

1. Екологічна функція держави в сучасних умовах. Концепція національної екологічної політики.

2. Раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та гарантування екологічної безпеки – мета екологічної політики держави.

3. Науково-правові концепції взаємодії суспільства і природи. Становлення екологічного права України.

4. Предмет екологічного права України. Поняття та види екологічних правовідносин.

5. Поняття і види об’єктів екологічного права. Співвідношення об’єктів природи та природних ресурсів у системі екологічного права.

6. Екологічні системи, природні комплекси, ландшафти як об’єкти правового регулювання використання та охорони.

7. Навколишнє природне середовище як інтегрований об’єкт екологічного права.

8. Життя і здоров’я громадян в системі об’єктів охорони екологічного права.

9. Методи екологічного права України. Імперативи та пріоритети екологічного права.

10. Принципи екологічного права.

11. Функції екологічного права.

12. Поняття та система екологічного права. Співвідношення екологічного, природоресурсного та природоохоронного права. Співвідношення екологічного права та законодавства.

13. Місце екологічного права у національній системі права.

14. Екологічне право як комплексна галузь права, наука та навчальна дисципліна.

15. Система навчального курсу “Екологічне право України”.

16. Поняття джерел екологічного права та їх види.

17. Конституція України як основне джерело екологічного права України.

18. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” як інтегроване джерело екологічного права.

19. Природоресурсові закони та кодекси як диференційовані джерела екологічного права.

20. Природоохоронні закони України як комплексні джерела екологічного права.

21. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права.

22. Екологічні стандарти в системі джерел екологічного права.

23. Джерела права екологічної безпеки.

24. Міжнародно-правові акти у системі джерел екологічного права.

25. Місце роз’яснень вищих судових інстанцій щодо застосування екологічного законодавства у системі джерел екологічного права.

26. Поняття та види екологічних прав та обов’язків громадян.

27. Право громадян на участь у прийнятті екологічно значимих рішень. Право громадян на участь у здійсненні природоохоронних заходів.

28. Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів.

29. Особливості реалізації галузевих та міжгалузевих екологічних прав громадян.

30. Загальні та спеціальні обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.

31. Поняття і види гарантій реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.

32. Правові форми захисту екологічних прав громадян.

33. Поняття та основні ознаки права власності на природні ресурси.

34. Об’єктивне та суб’єктивне право власності на природні ресурси.

35. Об’єкти та суб’єкти права власності на природні ресурси.

36. Зміст права власності на природні ресурси.

37. Правові форми права власності на природні ресурси.

38. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.

39. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.

40. Поняття та види права природокористування.

41. Принципи права природокористування.

42. Пріоритети права природокористування.

43. Об’єктивне та суб’єктивне право природокористування.

44. Особливості права орендного природокористування.

45. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.

46. Зміст права природокористування.

47. Права та обов’язки суб’єктів права природокористування.

48. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.

49. Значення договорів у виникненні права природокористування.

50. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.

51. Поняття, ознаки і зміст екологічного управління.

52. Види та форми екологічного управління.

53. Система екологічного управління.

54. Державне екологічне управління.

55. Самоврядне екологічне управління.

56. Громадське екологічне управління.

57. Система органів державного екологічного управління та їх компетенція.

58. Поняття та види функцій екологічного управління.

59. Міжгалузеві та галузеві функції екологічного управління.

60. Екологічне програмування та прогнозування.

61. Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

62. Стратегічна екологічна оцінка.

63. Організація здійснення екологічної експертизи та екологічного аудиту.

64. Екологічне ліцензування.

65. Екологічний контроль та моніторинг.

66. Екологічне інформаційне забезпечення.

67. Державний облік та ведення державних реєстрів екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів.

68. Екологічна сертифікація. Інші функції екологічного управління.

69. Правові форми розподілу та перерозподілу природних ресурсів.

70. Правова організація здійснення ресурсовпорядження.

71. Державний облік та ведення природоресурсових кадастрів, кадастрів особливо охоронюваних територій та об’єктів.

72. Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України.

73. Вирішення спорів у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

74. Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології.

75. Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.

76. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології. Еколого-економічні правовідносини.

77. Нормативи платежів (зборів) та ліміти (квоти) у системі економіко-правового механізму в галузі екології.

78. Правові засади продажу квот на викиди парникових газів у контексті реалізації положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

79. Система фінансування природоохоронних заходів.

80. Правові засади формування фондів охорони навколишнього природного середовища та їх цільове призначення.

81. Екологічне страхування та екологічний аудит в системі економіко-правового механізму в галузі екології.

82. Правове стимулювання екологічно спрямованої діяльності.

83. Поняття відповідальності в екологічному праві.

84. Види та зміст відповідальності за екологічні правопорушення.

85. Підстави та умови виникнення відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.

86. Правова характеристика екологічних правопорушень та їх класифікація.

87. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

88. Проблеми застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення.

89. Кримінальна відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.

90. Правові форми еколого-правової відповідальності.

91. Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Специфіка відшкодування збитків, заподіяних правомірними діями.

92. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства володільцями джерел підвищеної небезпеки.

93. Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавством.

94. Правові форми профілактики екологічних правопорушень і злочинів.

95. Роль судових інстанцій у застосуванні норм про відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...