Главная Обратная связь

Дисциплины:


Визначення екологічного маркетингу 

Визначення екологічного маркетингу Джерело
1. Екологічний маркетинг – особливий вид діяльності людини, спрямований на задоволення потреб шляхом обміну, що не порушує екологічної рівноваги навколишнього природного середовища і не впливає на стан здоров’я суспільства. А.Эндрюс. Экономика окружающей среды. - К.: Лыбидь,1995
2. Екологічний маркетинг – загальна спрямованість маркетингових стратегій та інструментів, що полягає у покращенні природних умов існування людей, тварин, рослин, зниженні навантаження на довкілля і підтримку вимог споживачів. Time based competitions nd environmental marketing – Dissertation Jan
3. Екологічний маркетинг – вся господарська діяльність підприємства, спрямована на виробництво екологічно орієнтованої продукції, формування попиту на цю продукцію, приве­дення всіх ресурсів підприємства у відповід­ність до вимог і можливостей ринку для отримання прибутку без нанесення шкоди навколишньому середовищу.  
4. Екологічний маркетинг – зусилля підприємств та організацій, що спрямовані на задоволення потреб споживачів у продукції, яка виготовляється з менш шкідливим впливом на довкілля; продовження її життєвого циклу та пропаганда цих зусиль у напрямку збільшення продажу, річних прибутків для підприємств та організацій.  

 

Визначення екологічного маркетингу Джерело
Екологічний маркетинг — особливий вид діяльності людини, спрямований на задово­лення нужд і потреб шляхом обміну, що не порушує екологічної рівноваги навколиш­нього природного середовища і не впливає на стан здоров'я суспільства. А.Зндрюс. Зко-номика окру-жающей средьі. — К.: Льібидь, 1995
Екологічний маркетинг — загальна спря­мованість маркетингових стратегій та інстру­ментів, що полягає у покращанні природних умов існування людей, тварин, рослин, зни­женні навантаження на довкілля і підтримку вимог довкільно орієнтованих споживачів. Тіте Ьазесі сотреііііопз апсі е п V і г о п т е п І а 1 тагкеип§-БІ5-зегіаііоп о£ Дап -Раиі Ноореп. Оі-іо Бгик СтЬН, ВатЬег£, 1995
Екологічний маркетинг — вся господарська Діяльність підприємства, спрямована на ви­робництво екологічно орієнтованої продукції, формування попиту на цю продукцію, приве­дення всіх ресурсів підприємства у відповід­ність до вимог і можливостей ринку для отримання прибутку без нанесення шкоди навколишньому середовищу. Оитап Л\А. Сгееп тагке1іп§: сЬа11еп§ез апсі оррогіипіііез іог Іпе пе\у тагкеї-іп§ а§е, — 1994: £ГЄЄП-
        тагкеІіп£.сот
5. Екологічний маркетинг – це не лише забезпечення максимального зростання споживання, розширення споживчого вибору, споживчого задоволення і максимального зростання якості життя, а також – підтримка стійкого, збалансованого розвитку територій та збереження високої якості навколишнього природного середовища.  

 Садченко О.В. та Харичков С.К. [24] розглядають еколо­гічний маркетинг через «призму визначеної системи його кон­цепцій, кожна з яких акцентує увагу на одному з ключових факторів екологічного маркетингу». Вони виділяють п'ять кон­цепцій :

Екологічний маркетинг І - маркетинг товарів та послуг, з врахуванням екологічних нормативів та обмежень як найважли­вішого чинника зовнішнього середовища.

Екологічний маркетинг II (маркетинг екологічних товарів та послуг) - специфічний вид маркетингу, викликаний появою екологічних потреб населення у зв'язку із погіршенням якості середовища існування та підвищенням екологічної свідомості суспільства.

Екологічний маркетинг III (маркетинг природних умов та ресурсів, маркетинг природокористування) - корпоративний вид екологічного маркетингу, суб'єктом якого є місцеві органи влади та національні уряди - юридичні господарі природних ресурсів, що перебувають на території регіонів та держав.

Екологічний маркетинг IV (маркетинг природоохоронної діяльності та відтворення середовища існування) - некомерційний вид екологічного маркетингу, метою якого є збере­ження середовища існування людини та генофонду біосфери, а також проведення відповідних заходів для відтворення пору­шених екосистем та окремих компонентів природного середовища.

Екологічний маркетинг V (маркетинг екологічних знань та технологій) - різновид маркетингу ідей (за Ф. Котлером).

Екологічний (довкільний, зелений) маркетинг -це функція управління, яка організовує і спрямовує діяльність підприємств (організацій), пов'язану з оцін­кою і перетворенням запитів споживачів в екологічно орієнтований попит на товари і послуги, що сприяють збереженню якісного та кількісного рівня основних екосистем, задовольняють потреби як окремих осіб, так і організацій або суспільства в цілому. Причому, процес еволюції екологічного маркетингу, на нашу думку, нерозривно пов'язаний із формуванням на ринку еколо­гічно усвідомлених потреб.

Перший рівень усвідомлення споживачів - це попит на екологічно-безпечну продукцію і послуги, що не завдають шкоди здоров'ю споживача, є екологічно чистими в процесі споживання і використання. Цей рівень попиту забезпечити найлегше, оскільки турбота про безпеку свого життя, життя близьких лежить в основі людської свідомості. Формування такого попиту і розвиток продукції та послуг для його задоволення відповідає першій концепції екологічного маркетингу - концепції роз­витку екологічно чистої продукціїі є основним завдан­ням суспільства на сучасному етапі.

 

 

Мал. 1. Концепції екологічного маркетингу

Другий рівень усвідомлення - це попит на продукцію, яка є не тільки екологічно чистою і безпечною для споживання або використання, але і весь її життєвий цикл - від сировини, необхідної для виробництва до утилізації або споживання є безпечним для навколишнього середовища. Цей рівень попиту необхідно формувати поступово, за допомогою системи екологічної освіти та навчання, необхідно забезпечити всю продукцію або послуги, які відповідають цим вимогам, відповідними екологічними знаками та марками, потрібно забезпечити високий ступінь довіри до цих еко-знаків, еко-марок та екологічно сертифікованих товарів і підприємств. Цей рівень попиту вимагає від споживача не тільки усвідомлення корисності споживання та використання екологічно чистої (безпечної) продукції, але й готовності підтримувати виробників такої про­дукції, сплачуючи додаткові витрати, які несе підприємство протягом всього її життєвого циклу. Формування такого попиту відповідає другій концепції екологічного маркетингу - концепції розвитку екологічно орієнтованого виробництва.

Третій рівень - формування попиту на продукцію, яка відповідає принципам сталого розвитку. Такий рівень попиту вима­гає високої екологічної свідомості суспільства і дасть змогу збалан­сувати розумні потреби та можливості навколишнього середовища.

Формування екологічних потреб, і, відповідно, попиту на екологічно чисту продукцію (екологічні блага) - основне завдан­ня екологічного маркетингу.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...