Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розв'язання практичної ситуації. Здійснимо горизонтальний і вертикальний аналіз Активу і Пасиву Балансу підприємства, представивши результати у вигляді таблЗдійснимо горизонтальний і вертикальний аналіз Активу і Пасиву Балансу підприємства, представивши результати у вигляді табл. 9.8-9.11.

Таблиця 9.8

Узагальнений горизонтальний аналіз Активу Балансу підприємства

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення
абсолютне, тис грн відносне, %
Необоротні активи 222 322 236 834 14512/222322 х 100% = 6,5%
Оборотні активи 45 803 47 333 1 530 1530/ 45803 х 100% « 3,3%
Витрати майбутніх періодів 7 854 -1 164 -1164/9018 х 100% = -12,9%
Разом Актив (080 + 260 + 270) 277 143 292 021 14 878 14878/277143x100% = 5,4%

Таблиця 9.9

Узагальнений горизонтальний аналіз Пасиву Балансу підприємства

 

Пасив Код рядка На початок На кінець звітного звітного періоду періоду Відхилення
абсолютне, тис грн відносне, %
Власний капітал 226 658 225 617 -1 041 -1041/226658 х 100% = -0,5%
Забезпечення наступних витрат і платежів 4 603 2 196 -2 407 -2407/4603 X 100% = -52,3%
Довгострокові зобов'язання 4 964 4 754 4754/210 = 22,6 рази
Поточні зобов'язання 43 298 46 574 3 276 3276/ 43298 х 100% а 7,6%
Доходи майбутніх періодів 2 374 12 670 10 296 10296/2374 = 4,3 рази
Разом Пасив (380 + 430 + 480 + 620 + 630) 277 143 14 878 14878/277143x100% = 5,4%

Таблиця 9.10

Узагальнений вертикальний аналіз Активу Балансу підприємства

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Структура, %
на початок звіт­ного періоду на кінець звіт­ного періоду
Необоротні активи 222 322 236 834 80,2% 81,1%
Оборотні активи 45 803 47 333 16,5% 16,2%
Витрати майбутніх періодів 9 018 7 854 3,3% 2,7%
Разом Актив (080 + 260 + 270) 277 143 292 021 100% 100%

Таблиця 9.11

Узагальнений вертикальний аналіз Пасиву Балансу підприємства

 

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Структура, %
на початок звіт­ного періоду на кінець звітного періоду
Власний капітал 226 658 225 617 81,8% 77,3%
Забезпечення наступних витрат і платежів 4 603 1,7% 0,8%
Довгострокові зобов'язання 4 964 0,1% 1,7%
Поточні зобов'язання 43 298 46 574 15,6% 15,9%
Доходи майбутніх періодів 2 374 12 670 0,9% 4,3%
Разом Пасив (380 + 430 + 480 + 620 + 630) 277 143 292 021 100% 100%

Аналізуючи отримані дані можна зробити попередній висновок про те, що валюта Балансу збільшилась на 5,4%. Структура Активів підприємства орієнтована здебільшого на необоротні ак­тиви, їх питома вага найбільша і складає на початок року 80,2%, а на кінець року зростає до 81,1%. Отже, досліджуване виробництво є фондомістким. Разом з тим структура Пасиву Балансу підпри­ємства представлена в основному власним капіталом, на який припадає 81,8% коштів на початок року і спостерігається зменшення до 77,3% - на кінець року. Майже незмінними в структурі коштів залишаються поточні зобов'язання, що свідчить про певну стабільність в поточній заборгованості підприємства, хоча їх сума зростає на 7,6%. Аналізуючи динаміку звітності, слід зауважити, що під­приємство поступово нарощує суму необоротних (на 6,5%) і оборотних активів (на 3,3%) при одно­часному скороченні витрат майбутніх періодів на 12,9%, що в цілому є позитивною тенденцією. Ди­наміка Пасиву демонструє незначне скорочення власного капіталу (на 0,5%), суттєве скорочення забезпечення майбутніх виплат (на 52,9%) при одночасному значному зростанні всіх зобов'язань підприємства (зростання довгострокових зобов'язань в 22,6 рази, поточних зобов'язань - на 7,6%) та доходів майбутніх періодів - в 4,3 рази. Отже, порівняно з Активом підприємства, його Пасив викликає більшу стурбованість і вимагає пильної уваги керівництва щодо розробки заходів щодо стабілізації політики фінансування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ      
Нематеріальні активи: залишкова вартість первісна вартість знос
( - ) ( - )
Незавершене будівництво 14 491
Основні засоби: залишкова вартість первісна вартість знос 203 682 222 127
284 323 304 012
(80 641) (81 885)
Довгострокові фінансові інвестиції: обліковані методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції    
   
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом І 222 322 236 834
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ      
Запаси: виробничі запаси тварини на вирощуванні та відгодівлі незавершене виробництво готова продукція товари 9 340 4 594
   
   
Векселі одержані 15 755
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів 10 407 23 233
10 407 23 233
( - ) ( - )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом за виданими авансами з нарахованих доходів із внутрішніх розрахунків  
-  
     
     
Інша поточна дебіторська заборгованість  
Поточні фінансові інвестиції      
Грошові кошти та їх еквіваленти: у національній валюті в іноземній валюті  
     
Інші оборотні активи 3 193 2 532  
Усього за розділом II 45 803 47 333  
III. Витрати майбутніх періодів 9 018 7 854  
Баланс 277 143 292 021  
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ      
Статутний капітал 39 744 39 744
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал 152 864 152 864
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34 050 33 009
Неоплачений капітал ( ) ( )
Вилучений капітал ( ) ( )
Усього за розділом І 226 658 225 617
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
     
  ( ) ( )
Цільове фінансування 4 603 2 196
Усього за розділом II 4 603 2 196
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      
Довгострокові кредити банків    
інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання 4 925
Усього за розділом III 4 964
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      
Короткострокові кредити банків - 1 000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 12 486 15 175
Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів з бюджетом з позабюджетних платежів зі страхування з оплати праці з учасниками із внутрішніх розрахунків    
7 039 10 675
4 814 4 814
1 509
1 764 1 839
   
Інші поточні зобов'язання 13 406 11 878
Усього за розділом IV 43 298 46 574
V. Доходи майбутніх періодів 2 374 12 670
Баланс 277 143 292 021
             

 

 

 

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За попе­редній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 110 782 105 306
Податок на додану вартість 16 670
Акцизний збір    
   
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 94 112 91 492
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 87 304 73 391
Валовий: прибуток збиток 6 808 18 101
   
Інші операційні доходи 8 907 9 912
Адміністративні витрати 4 858 9 575
Витрати на збут
Інші операційні витрати 8 704 18 706
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток збиток 1 654  
 
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати 1 684 1 271
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток збиток    
1 470
Податок на прибуток від звичайної діяльності 1 024 4 131
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток збиток    
sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...