Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що є об’єктом економічної кібернетики?Економічна кібернетика

ТЕСТИ

З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства агарної політики та продовольства України

 

Питань ТЕМА 1

«Предмет, методи, понятійний апарат економічної кібернетики»

1. Оберіть визначення кібернетики як науки:

1) кібернетика – наука про використання інформаційних технологій в економіці;

2) кібернетика – наука про використання математики технологій в економіці;

3) кібернетика – наука про закони структурної організації та функціонування систем управління будь-якої матеріальної природи і ступеню складності, що має за мету аналіз, синтез і оптимізацію таких систем;

4) кібернетика – наука про закони структурної організації та функціонування систем управління будь-якої матеріальної природи і ступеню складності, що має за мету проектування таких систем;

2. Предметом дослідження науки кібернетика є:

1) інформаційні системи в економіці;

2) системи прогнозування;

3) інформаційні процеси, пов’язані з управлінням системами;

4) інформаційні процеси, пов’язані з аналізуванням систем;

3. Економічна кібернетика це:

1) наука про управління системами;

2) наука про побудову та використання математичних моделей;

3) наука про поведінку економічної системи обтяженої ризиком;

4) наука що вивчає інформаційні системи і технології;

5) наука про організацію управління і державне регулювання економікою;

4. Об’єктом дослідження науки кібернетика є:

1) інформаційні системи;

2) економічні системи;

3) динамічні системи;

4) організація систем управління;

5. Дайте правильне визначення кібернетичного поняття «чорної скриньки»:

1) в якості «чорної скриньки» приймаються об’єкти дослідження кібернетики, внутрішня структура яких невідома або вона не є предметом вивчення;в якості «чорної скриньки» приймаються об’єкти дослідження кібернетики, внутрішня структура яких невідома і вона є предметом вивчення;

2) в якості «чорної скриньки» приймаються об’єкти дослідження кібернетики, внутрішня структура яких відома або вона є предметом вивчення;

3) в якості «чорної скриньки» приймаються об’єкти дослідження кібернетики, внутрішня структура яких відома, але вона не є предметом вивчення;

4) якості «чорної скриньки» приймаються об’єкти дослідження кібернетики, зовнішня структура зв’язків якої відома і вони є предметом вивчення.

6. Наука кібернетика застосовує метод:

1) кількісний аналіз;

2) логіко-математичне і фізичне моделювання;3) якісний аналіз;

4) математичне програмування;


7. Основи кібернетики як науки заклав:

1) Норберт Віннер у 1948 році;

2) Джордж Буль у 1956 році;

3) Клод Елвуд у 1940 році;

4) Джон фон Нейман у 1963 році;

8. Адаптація в кібернетиці – це:

1) процес накопичення і використання інформації в системі, спрямований на досягнення певного стану або певної поведінки;

2) процес пристосовування до умов середовища, що змінюються;

3) процес автоматичного змінення параметрів фільтрів в залежності від змінних умов;

4) процес пристосовування економічної системи та її окремих суб’єктів до зовнішніх умов середовища, що змінюється;

9. Об’єктом вивчення економічної кібернетики є:

1) економіка в цілому, галузі та сектори економіки;

2) вивчення принципів та методів досягнення найкращих результатів в управлінні економічними системами;

3) закономірності процесів управління та передачі інформації у різних системах;

4) усі керовані системи;

10. Предметом дослідження економічної кібернетики є:

1) інформаційні за своїм змістом механізми управління економічними процесами;

2) динамічні системи;

3) досягнення найліпших результатів управління;

4) логіко-математичне і фізичне моделювання;

Що є об’єктом економічної кібернетики?

1) економіка в цілому, галузі та сектори економіки, окремі підприємства та організації тощо;

2) множина взаємозв’язаних, взаємозалежних елементів будь-якої природи, які поєднані за деякими системотвірними ознаками, утворюють єдине ціле та підпорядковані певній спільній меті;

3) функціонування й розвиток економіки як керованої системи і, насамперед, інформаційні за своїм змістом механізми управління економічними процесами;

4) сукупність методів і способів збору, нагромадження, обробки, зберігання, передавання, подання та використання інформації;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...