Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що є предметом економічної кібернетики?1) множина взаємозв’язаних, взаємозалежних елементів будь-якої природи, які поєднані за деякими системотвірними ознаками, утворюють єдине ціле та підпорядковані певній спільній меті;

2) функціонування й розвиток економіки як керованої системи і, насамперед, інформаційні за своїм змістом механізми управління економічними процесами;

3) дослідження здатності будь-якої системи зберігати свій стан як завгодно довго (як за відсутності, так і за наявності зовнішніх збурювальних впливів;

4) науковий підхід, який спрямований на послідовне розчленовування цілого на частини та дослідження властивостей цих частин;


Які основні поняття використовує кібернетика?

1) «система», «моделювання», «управління», «інформація», «зворотний зв’язок»;

2) «система», «інформація», «середовище»;

3) «система», «середовище», «структура», «інформація», «фактор»;

4) «моделювання», «управління», «інформація», «зворотний зв’язок»;

14. Кібернетика:

1) міждисциплінарний науковий напрям, що досліджує процеси управління та регулювання систем довільної природи

2) спосіб за допомогою якого елементи системи взаємодіють між собою

3) абстрактне відображення реальної дійсності

4) закон перетворення входів системи на її виходи

15. Схема:

1) характеризує, якою мірою вона сприяє досягненню цілей та завдань споживача

2) коли результат економічних реформ забезпечує можливість побудови і реалізації стабілізаційної політики

3) зосереджується на аспекті пов’язаному з реалізацією фірми та галузі на зміну ринкової кон’юнктури

4) сукупність елементів, що беруть участь у реалізації функції системи, а також структуру їхніх зв’язків

16. Класифікація:

1) лінія, що відображає зв’язок між незалежною і залежною змінними

2) віднесення запису до одного із заздалегідь визначених класів, наприклад, під час оцінювання ризиків, пов’язаних із видачею кредитів

3) рішення, яке приймається до того, як стануть відомі реалізації випадкових величин

4) рішення яке приймається після того, як стануть відомі реалізації випадкових величин

ТЕМА 2

«Система»

1. Оберіть фактори, за якими класифікують системи з точки зору кібернетики:

1) за характером впливу внутрішніх факторів та за складністю математичного опису систем;

2) за характером впливу зовнішніх факторів та за складністю фізичного опису систем;

3) за характером впливу зовнішніх факторів та за складністю опису систем за допомогою мов програмування;

4) за характером впливу зовнішніх факторів та за складністю математичного опису систем;

2. Система це:

1) то, де все залежить від чогось іншого

2) інформаційне забезпечення задачі3) програмне забезпечення задачі

4) сукупність елементів, що знаходяться у відношення та зв’язках між собою та утворюють деяку єдність

3. Стан системи це:

1) її рух в часі;

2) її рух в просторі;

3) координати системи;

4) сукупність значень її показників;

4. Система знаходиться в аперіодичному режимі руху, коли:

1) система проходить весь простір станів таким чином, що з часом проходить як можна близько к будь якому завданому стану;

2) система проходить визначену множину станів, але закономірність проходження цих станів менш складна, ніж періодична, наприклад, незмінний період;

3) система проходить деяку множину станів, але закономірність проходження цих станів більш складна, ніж періодична, наприклад, змінний період;

4) система проходить два стана, але закономірність проходження цих станів менш складна, ніж періодична, наприклад, літній період.

5. Структура системи це:

1) сукупність елементів і спосіб їх об’єднання;

2) множина елементів системи;

3) сукупність елементів та опис їх якостей;

4) сукупність станів системи;

6. Система знаходиться у «рівноважному» режимі руху системи, коли:

1) система через рівні проміжки часу проходить і ті ж самі стани;

2) система змінюється періодично;

3) система знаходиться весь час в одному і тому ж стані;

4) система змінюється динамічно;

7. Оберіть зайве в типах структур систем:

1) лінійні;

2) ієрархічні;

3) хаотичні;

4) мереживі;

8. Прості системи це:

1) системи, що мають просту структуру і легко піддаються математичному опису, вони можуть бути реалізовані без використання ПК;

2) системи, що мають просту структуру, але їх складно описати математично;

3) системи, що мають складну структуру і легко піддаються математичному опису, вони можуть бути реалізовані без використання ПК;

4) системи, що мають просту структуру і легко піддаються математичному опису, але вони не можуть бути реалізовані без використання ПК.

9. Оберіть з приведених рівнів опису систем зайвий:

1) логіко-математичний;

2) теоретико-інформаційний;

3) кібернетичний;

4) динамічний;

10. Система знаходиться у періодичному режимі руху, коли:

1) система знаходиться весь час в одному і тому ж стані;

2) система через рівні проміжки часу проходить одні і теж самі стани;

3) система знаходиться у перехідному стані;

4) система через нерівні проміжки часу проходить одні і теж самі стани;

11. Елемент системи це:

1) об’єкт, що виконує певні функції і підлягають подальшому розгляду;

2) об’єкт, що виконує певні функції і не підлягають подальшому розгляду, тобто в рамках поставленої задачі приймається в якості «первинного» елемента;

3) об’єкт, що підлягає подальшому детальному розгляду та математичному описанню;

4) об’єкт, що виконує певні функції і підлягає подальшому розгляду, тобто в рамках поставленої задачі приймається в якості «невизначеного» елемента;

12. Детермінована система це:

1) система, що передбачає наявність простих зв’язків між елементами та невизначеність станів системи;

2) система, що передбачає наявність простих зв’язків між елементами та визначеність станів системи;

3) система, в якій складові частини взаємодіють один з одним непередбаченим чином. ЇЇ поведінку не можна передбачити, якщо визначені поточні стани елементів і закони перетворення інформації, що циркулює між ними;

4) система, в якій складові частини взаємодіють один з одним точно передбаченим чином. Її поведінку модна передбачити, якщо визначені поточні стани елементів і закони перетворення інформації, що циркулює між ними;

13. Адаптивна система – це:

1) система, яка може пристосовуватись до зміни внутрішніх та зовнішніх умов;

2) система, що має просту структуру та легко піддається математичному опису;

3) система, в якій процес переходу з одного стану в інший відбувається без проходження будь-яких проміжних станів;

4) система, що здійснює розумний вибір своєї поведінки в майбутньому;

14. Вхід системи – це:

1) канали, за допомогою яких зовнішнє середовище система впливає на систему;

2) перехідний процес модельованого об’єкта;

3) составні елементи, що об’єднують системи;

4) составні елементи, що об’єднують структуру системи;

15. Вихід системи – це:

1) канали, за допомогою яких система впливає на зовнішнє середовище;

2) канали, за допомогою яких елементи виходять з системи;

3) составні елементи, що об’єднують системи;

4) составні елементи, що допомагають у зміненні системи;

16. Структура системи – це:

1) сукупність елементів і зв’язків між ними, по яких можуть проходити сигнали та впливи;

2) сукупність елементів системи, що постійно знаходяться у рівноважному стані;

3) сукупність елементів, що постійно змінюють свій стан;

4) сукупність елементів системи, що знаходяться між двома періодами часу;

17. Зв’язки:

1) спосіб за допомогою якого елементи системи взаємодіють між собою

2) абстрактне відображення реальної дійсності

3)

4)

18. Функція системи – це:

1) закон перетворення входів системи на її виходи;

2) процес зміни стану системи;

3) процес руху системи між двома періодами часу;

4) аналіз та проектування залежності між входами та виходами;

19. Під стійкістю системи розуміють:

1) здатність системи повертатися до стану рівноваги після виведення її з цього стану;

2) процес повторення одних і тих самих функцій системи;

3) рівноважне відношення системи до навколишнього середовища;

4) незмінний стан внутрішніх елементів системи;

20. Синергетика це :

1) наука про сукупне функціонування взаємозв’язаних елементів системи

2) визначення первинного елемента системи, як головного постулату теорії систем

3) порівняно невеликий обсяг інформації, що необхідний для опису та управління системою

4) це наука про виявлення спільних принципів еволюції, самоорганізації та адаптації складних систем різних галузей на основі побудови нелінійних динамічних математичних моделей

21. Рух системи – це:

1) зміна станів системи з часом;

2) процес повторення одних і тих самих функцій системи;

3) зміна стану вихідних елементів системи;

4) зміна стану вхідних елементів системи;

22. Система знаходиться у ергодичному режиму руху, коли:

1) система проходить деяку множину станів, але закономірність проходження цих станів більш складна, ніж періодична, наприклад, змінний період;

2) система проходить весь простір станів таким чином, що з часом проходить як можна далі до будь якого завданого стану;

3) система проходить весь простір станів таким чином, що з часом проходить як можна близько к будь якому завданому стану;

4) система проходить деяку множину станів, але закономірність проходження цих станів менш складна, ніж періодична, наприклад, змінний період;

23. Функцію, яка відображає зв’язки між ендогенними і екзогенними змінними називають:

1) функцією переводу;

2) функцією оптимальності;

3) функцією приналежності;

4) функцією результату;

24. Дайте визначення поняттю «система»:

1) елементи сукупності в будь-якому порядку;

2) неупорядкована сукупність матеріальних об’єктів (елементів), об’єднаних якимось якостями (механічними, інформаційними), що призначені для досягнення певної мети і які досягають її будь-яким чином;

3) упорядкована сукупність нематеріальних об’єктів (елементів), об’єднаних якимось якостями (механічними, інформаційними), що призначені для досягнення певної мети і які досягають її найкращим (по можливості) чином;

4) упорядкована сукупність матеріальних об’єктів (елементів), об’єднаних якимось зв’язками (механічними, інформаційними), що призначені для досягнення великого прибутку;

25. Оберіть визначення поняття «розмита множина»:

1) розмита множина визначається як множина нечітких об’єктів;

2) розмита множина визначається як клас об’єктів, що мають чіткі межи між приналежними і не приналежними їй об’єктами;

3) розмита множина визначається як клас об’єктів, що не мають чіткої межи між приналежними і не приналежними їй об’єктами;

4) розмита множина визначається як клас об’єктів, що мають нечіткі межи між приналежними і не приналежними їй об’єктами;

26. Оберіть правильну відповідь. Основні принципи координації це:

1) декомпозиції;

2) лімітування;

3) математичний;

4) статичний;

27. Різницею двох множин А і В називають множину С, для якої:

1) із того, що х належить А, випливає, що х не належить С;

2) із того, що х належить В, випливає, що х не належить С;

3) із того, що х належить А і не належить В;

4) із того, що х належить С, випливає, що х належить В;

28. Стратифікацією складної системи називається:

1) декомпозиція системи за аспектами діяльності;

2) направлення відношення системи до навколишнього середовища;

3) моделювання функціональних вимог до системи;

4) ілюстрація окремих елементів системи;

29. Синглетоном називається множина, яка містить:

1) один елемент;

2) два елементи;

3) три елементи;

4) чотири елементи;

30. Довільна підмножина декартового добутку n множин називається:

1) n-арним відношенням;

2) декартовим відношенням;

3) вихідним відношенням;

4) кінцевим відношенням;


31. Відношення R називається відношенням еквівалентності на Х, якщо R є:

1) рефлексивним, транзитивним і антирефлексивним;

2) рефлексивним, симетричним і транзитивним;

3) рефлексивним, транзитивним;

4) рефлексивним, транзитивним і симетричним;

32. Простором називається:

1) це величина, яка характеризується числовим значенням і напрямком;

2) рівняння, обидві частини якого визначаються лінійними функціями;

3) множина зі встановленими співвідношеннями між її елементами;

4) множина зі встановленими співвідношеннями між її елементами або операціями над ними;

33. У будь-якому метричному просторі Х відкритою є:

1) порожня множина і весь простір Х;

2) доповнення до множини;

3) порожня множина;

4) весь простір Х;

34. Довільна підмножина метричного простору Х називається замкненою:

1) якщо вона містить всі свої граничні точки;

2) якщо вона міститься в деякому шарі;

3) коли будь-яка послідовність А збіжна в Х і не має границі, що належить А.

4) якщо вона складається з внутрішніх точок;

35. Векторами називаються:

1) рівняння, обидві частини якого визначаються лінійними функціями;

2) це величина, яка характеризується числовим значенням;

3) множина зі встановленими співвідношеннями між її елементами;

4) елементи лінійного простору;

Що таке система?

1) сукупність істотних властивостей Q = {q1, q2, …, qk};

2) сукупність елементів, що не мають фізичних аналогів у реальному світі;

3) сукупність об’єктів, розглядувана як єдине ціле;

4) сукупність елементів, об’єднаних спільним процесом функціонування, які, взаємодіючи, реалізують певну операцію, необхідну для досягнення поставленої перед системою в цілому мети;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...