Главная Обратная связь

Дисциплины:


Властивість, що характеризує можливість подання тієї самої інформації, тих самих повідомлень у більш економічній формі, тобто коротшими кодами1) передавання інформації;

2) надмірність інформації;

3) кодування;

4) ентропія;

46. Здатність системи зберігати свій стан як найдовше за відсутності зовнішніх збурень чи за постійного впливу зовнішнього середовища називають:

1) біфуркацією;

2) рівновагою;

3) критерієм;

4) збуренням;

47. Фізичний процес, що являє собою матеріальне втілення повідомлення, називають:

1) сигнал;

2) код;

3) пере адресація;

4) адреса;

48. Цінність (корисність) інформації:

1) означає, що відхилення деяких параметрів системи від заданих не перевищують допустимих значень

2) характеризує, якою мірою вона сприяє досягненню цілей та завдань споживача

3) властивість системи, що полягає у тому, що сукупність функціонування взаємозв’язаних елементів системи породжує якісно нові її функціональні властивості

4) діяльність, що спрямована на забезпечення цілеспрямованої поведінки системи за змінюваних умов зовнішнього середовища, або умов її функціонування

49. Повнота інформації:

1) актуальність інформації

2) однозначність інформації

3) відображає її достатність для прийняття управлінських рішень або для створення на базі неї нової інформації

4) абстрактне відображення реальної дійсності

50. Тезаурус:

1) словник в якому наведено не тільки значення окремих слів, а й змістовні зв’язки між ними

2) біномінальний розподіл

3) експоненційний розподіл

4) системи, які створені людиною

51. Економічна інформація:

1) інформація, що виникає під час підготовки та у процесі виробничо-господарської діяльності й використовується для управління цією діяльністю

2) властивість системи, що полягає у тому, що сукупність функціонування взаємозв’язаних елементів системи породжує якісно нові її функціональні властивості

3) діяльність, що спрямована на забезпечення цілеспрямованої поведінки системи за змінюваних умов зовнішнього середовища, або умов її функціонування

4) виникнення в системах певних просторових, часових або функціональних структур без специфічного впливу на систему з боку зовнішнього середовища, тобто виникнення або зростання впорядкованості (порядку із хаосу)

52. Кодування:

1) це неподільна частина системи, що має деяку самостійність стосовно всієї системи

2) це зображення математичної моделі у вигляді таблиць даних, діаграм, графіків, графів

3) відношення загальної інформативності системи до загальної вартості інформації

4) процес подання інформації у вигляді деякої послідовності символів ( деяких комбінацій)

53. Надмірність інформації:

1) це сукупність господарських одиниць та організаційно-господарських зв’язків між ними;2) складна імовірно-динамічна система, що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу й споживання матеріальних та інших благ;

3) це об’єктивна основа для утворення об’єднань господарських одиниць (асоціацій, концернів, корпорацій тощо);

4) це фінансово-кредитні установи (державні та комерційні банки, їх філії, страхові компанії, різноманітні фонди тощо) спільно з фінансово-бухгалтерськими службами;

54. Сигнал:

1) особливе повідомлення

2) закодоване повідомлення

3) фізичний процес, що являє собою матеріальне втілення повідомлення

4) текстове, музичне, мультимедійне повідомлення

55. Дані:

1) інформація, подана в певних формах, адекватних можливим процесам її обробки

2) ефект марева

3) інформаційна база, яка характеризує лише другорядні, тобто згруповані показники

4) інформація про конкурентів

56. Інформація:

1) система чи середовище, де здійснюється передавання сигналу

2) визначає короткотермінову поведінку системи

3) повідомлення, відомості про якусь подію, чиюсь діяльність або розвиток якогось процесу, що зменшує нашу необізнаність про ці явища

4) наука про організацію управління і державне регулювання економікою

 

ТЕМА 5

«Управління»

1. Оберіть правильне визначення терміну «управління»:

1) управління – це вплив однієї системи на іншу для зміни її поведінки;

2) управління – це вплив однієї системи на іншу для зміни її поведінки (стану) відповідно із змінами внутрішніх зв’язків;

3) управління – це цілеспрямований вплив однієї системи на іншу для зміни її поведінки (стану) відповідно із змінами умов зовнішнього середовища;

4) управління – це цілеспрямований вплив однієї системи на іншу для зміни її прибутковості відповідно із змінами умов зовнішнього середовища;

2. Системою управління називають:

1) підсистему, яка здійснює керуючий та регулюючий вплив;

2) підсистему, яка здійснює керуючий вплив;

3) підсистему, яка здійснює регулюючий вплив;

4) підсистему, яка займається прийняттям рішень, проходження інформації та планування;

3. Система управління повинна:

1) бути реально здатною змінювати стан об’єкту управління відповідно до прийнятих рішень;

2) бути низкою цілеспрямованих, пов’язаних між собою керуючих впливів;

3) мати змогу вибирати рішення з деякого набору можливих рішень;

4) мати ресурси різної природи, що реалізують вибрані керуючі впливи;

4. Прямим зв’язком називається:

1) вид з’єднання між елементами, при якому вихідний вплив одного елемента передається на вхід того ж елемента;

2) вид з’єднання між елементами, при якому вхідний вплив одного елемента передається на вхід того ж елемента;

3) вид з’єднання між елементами, при якому вихідний вплив одного елемента передається на вхід іншого елемента;

4) вид з’єднання між елементами, при якому вхідний вплив одного елемента передається на вхід іншого елемента;

5. Зворотним зв’язком називається:

1) вид з’єднання між елементами, при якому вихідний вплив одного елемента передається на вхід того ж елемента;

2) вид з’єднання між елементами, при якому вихідний вплив одного елемента передається на вхід іншого елемента;

3) вид з’єднання між елементами, при якому вхідний вплив одного елемента передається на вхід іншого елемента;

4) вид з’єднання між елементами, при якому вихідний вплив одного елемента передається на вхід того ж елемента;

6. Регулювання – це:

1) процес, спрямований на досягнення та підтримку функціонування системи в заданому діапазоні;

2) процес, спрямований на досягнення функціонування системи в заданому діапазоні;

3) процес, спрямований на підтримку функціонування системи в заданому діапазоні;

4) процес, спрямований на досягнення та оновлення функціонування системи в заданому діапазоні;

7. До найпоширеного типу регулювання належить всі, крім:

1) регулювання вирівнюванням збурень;

2) екстремальне регулювання;

3) регулювання стеженням;

4) адаптивне регулювання;

8. Під автоматичним регулюванням розуміють:

1) управління штучними системами, яке здійснюється за часткової участі людини;

2) управління штучними системами, яке здійснюється за участю людини;

3) управління штучними системами, яке здійснюється людиною;

4) управління штучними системами, яке здійснюється без безпосередньої участі людини;

9. Оператор перетворення, в якому дві системи з’єднані паралельно, дорівнює:

1) різниці операторів окремих систем;

2) сумі операторів окремих систем;

3) ділення операторів окремих систем;

4) добутку операторів окремих систем;

10. Оператор перетворення, в якому дві системи з’єднані послідовно, дорівнює:

1) добутку операторів цих систем;

2) різниці операторів цих систем;

3) ділення операторів цих систем;

4) сумі операторів цих систем;

11. Процес прийняття рішень полягає у:

1) оцінка проблеми та реалізація прийнятого рішення;

2) оцінка проблеми та планування реалізації прийнятого рішення;

3) виборі деякої альтернативи з множини припустимих варіантів;

4) оцінка проблеми та розробка альтернативного рішення;

12. Процес управління полягає у:

1) здійсненні цілеспрямованого впливу на систему з метою досягнення нею бажаного стану;

2) здійсненні внутрішнього впливу на систему з метою досягнення нею бажаного стану;

3) здійсненні зовнішнього впливу на систему з метою досягнення нею бажаного стану;

4) здійсненні планування та реалізація впливу на систему з метою досягнення нею бажаного стану;

13. Керованою системою називають:

1) підсистему, яка керується автоматично;

2) підсистему, на яку здійснюється дистанційно-керуючий вплив;

3) підсистему, на яку здійснюється керуючий вплив;

4) підсистему, на яку не здійснюється керуючий вплив;

14. Механізм негативного зворотного зв’язку:

1) призводить до переходу системи до нерівноважного стану;

2) забезпечує відновлення та підтримання рівноваги (порядку) в системі;

3) призводить до переходу системи до рівноважного стану;

4) деякі зміни в системі не пригнічуються, а нагромаджуються та підсилюються;

15. Згідно з принципом позитивних зворотних зв’язків:

1) деякі зміни нагромаджуються та підсилюються, що може призводити до переходу системи до нерівноважного стану;

2) забезпечує відновлення та підтримання рівноваги (порядку) в системі;

3) призводить до переходу системи до рівноважного стану;

4) призводить до переходу системи до нерівноважного стану;

16. В системах управління існують такі види зв’язків:

1) прямі;

2) нейтральні;

3) криві;

4) прямокутні;

17. Поняття «рейтингове управління» означає:

1) концепцію прийняття рішень потенційними користувачами на підставі використання рейтингів при реалізації функцій управління;

2) ранжирування підприємств галузі за обсягами використаних ресурсів;

3) ранжирування підприємств галузі за обсягами виробленої продукції;

4) зміну концепції управління підприємством в залежності від кількості задіяних працівників;

18. Рейтингове управління поділяють на:

1) розширене та звужене;

2) зовнішнє та внутрішнє;

3) поверхневе та поглиблене;

4) комплексне та спеціалізоване;

19. Об’єктом зовнішнього рейтингового управління є:

1) сама економічна система;

2) конкуренти економічної системи;

3) параметри функціонування економічної системи;

4) партнери та конрегетни економічної системи;

20. Для ефективного застосування процедур зовнішнього рейтингового управління кількість елементів об’єкту повинна бути:

1) достатньо великою;

2) незначною;

3) обмеженою;

4) строго визначеною;


21. Загальна схема обчислення рейтингу складається з:

1) чотирьох етапів;

2) п’яти етапів;

3) шести етапів;

4) семи етапів;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...