Главная Обратная связь

Дисциплины:


Що є системним аналізом?1) відображення дій у системі управління з урахуванням фінансових результатів, ймовірності отримання їх позитивного значення, можливості порівняння альтернатив;

2) заміна реального економічного явища або економічного процесу моделлю і подальшим вивченням на підставі методів аналізу;

3) методологія дослідження об’єктів довільної природи шляхом їх подання як систем з подальшим аналізом і синтезом цих систем;

4) побудова моделі, яка максимально імітує умови функціонування об᾽єкта управління;

22. Техніко-економічні коефіцієнти (ТЕК):

1) коефіцієнти, що записуються при невідомих (х), відображають норму затрат ресурсів або норму виходу продукції чи служать для відображення певних співвідношень

2) коефіцієнти, що вказують яку кількість i-го ресурсу витрачають на 1-цю j-го виду виробничої діяльності

3) коефіцієнти, що вказують яку кількість продукції i-го виду вироблено в розрахунку на 1-цю j-го способу виробництва

4) коефіцієнти, що служать для відображення певних співвідношень між змінними або їх видами

23. Автоматичне регулювання:

1) розуміють управління штучними системами, здійснюване без безпосередньої участі людини

2) проводять з метою співставлення різних варіантів розвитку для однієї соціально-економічної системи при зміні кількісних величин показників розв’язку задачі або при зміні деяких елементів моделі

3) проводять з метою співставлення різних варіантів розвитку для однієї соціально-економічної системи, з метою усунення 1-єї чи більше незалежних змінних

4) враховує процес пошуку ефективної технології індивідуальною фірмою

24. Аналіз часових рядів:

1) економко-математичний аналіз варіантів розвитку системи

2) дає змогу відшукувати часові закономірності між даними (трансакціями)

3) варіантні розрахунки по моделях

4) стохастичні методи аналізу розв’язку задачі

25. Кластеризація:

1) групування записів, що мають однакові характеристики

2) вкладення інвестицій в реальний економічний процес, результатом чого є творення нового капіталу або приріст наявного

3) плани будуються виходячи із аналізу всієї доступної на даний момент інформації

4) характеризує відгук системи на будь-який новий фактор нестабільності зовнішнього середовища

26. Дерева рішень:

1) визначення первинного елемента системи, як головного постулату теорії систем

2) порівняно невеликий обсяг інформації, що необхідний для опису та управління системою

3) це наука про виявлення спільних принципів еволюції, самоорганізації та адаптації складних систем різних галузей на основі побудови нелінійних динамічних математичних моделей

4) створюють ієрархічну структуру правил, класифікованих за схемою „якщо ... то”, яка має вид дерева27. Економіко-математичний аналіз проводять з метою:

1) врахування всіх особливих умов функціонування системи при заданих умовах, які обтяжені ризиком

2) узгодження суміжних задач, врахування всіх необхідних умов для знаходження оптимального плану та за потребою подальше покращення якості розв’язку

3) оцінки ендогенних змінних та коефіцієнтів цільової функції (Cj)

4) визначення впливу факторів на результатний показник в межах одного звітнього періоду

28. Аналіз внутрішньої структури варіанту розвитку соціально-економічної системи проводять :

1) за допомогою подвійних оцінок (об’єктивно – обумовлених або розв’язуючих множників) і коефіцієнтів заміщення останньої симплекс - таблиці

2) за допомогою F - тесту

3) за допомогою t- тесту

4) за допомогою X2 - тесту

29. Для перевірки значимості одночасно всіх параметрів використовують:

1) F - тест

2) t- тест

3) X2 - тест

4) біномінальний розподіл

30. Балансова модель:

1) система рівнянь, кожне з яких виражає вимогу балансу між виробленою окремими економічними об’єктами кількістю продукції та сукупною потребою в цій продукції

2) такі, в яких усі залежності стосуються одного й того самого моменту часу

3) базова модель ЛП

4) економетрична модель


31. Статичні моделі:

1) такі, в яких усі залежності стосуються одного й того самого моменту часу.

2) стан динамічної системи при якому жодна з її змінних не змінюється в часі

3) стан динамічної системи при якому зміни її невідомих є тотожними, тобто не породжують нових змін

4) все одно, що стохастична модель

32. Виробнича функція:

1) функція, що виражає стійкі кількісні співвідношення між входами економічної системи та її виходами

2) зона, у якій випадкові збитки не очікуються;

3) область можливих збитків, які за своєю величиною перевищують критичний рівень і можуть досягти величини майнового стану підприємства;

4) зона, у якій зберігається економічна доцільність підприємницької діяльності;

33. Гомеостазис:

1) підтримка істотних внутрішніх параметрів системи у певних (як правило, досить вузьких) межах для забезпечення оптимального режиму функціонування

2) розв’язок задачі за допомогою динамічного напряму моделювання;

3) зменшення ризику і збільшення економічного ефекту;

4) визначена ймовірність появи випадкових факторів

34. Гомоморфізм:

1) це наука про дослідження невизначених (стохастичних) економічних об’єктів і процесів, коли не повністю (до певної міри) відомими є внутрішні взаємодії в цих системах

2) підтримка істотних внутрішніх параметрів системи у певних (як правило, досить вузьких) межах для забезпечення оптимального режиму функціонування

3) функція, що виражає стійкі кількісні співвідношення між входами економічної системи та її виходами

4) відношення подібності двох систем у деякому структурному або функціональному аспекті, узагальнення поняття „ ізоморфізм” на випадок однозначної відповідності в один бік

35. Атрактор:

1) це сукупність господарських одиниць та організаційно-господарських зв’язків між ними;

2) складна імовірно-динамічна система, що охоплює процеси виробництва, обміну, розподілу й споживання матеріальних та інших благ;

3) це об’єктивна основа для утворення об’єднань господарських одиниць (асоціацій, концернів, корпорацій тощо);

4) підмножина точок фазового простору, яка „притягує” до себе фазові траєкторії динамічної системи

36. Ізокванти:

1) лінії нульового зростання виробничої функції

2) це правильно підібране і обґрунтоване використання ППП

3) це такий обсяг інформації, при якому об’єкт повністю охарактеризований з потрібним ступенем деталізації;

4) зображення математичної моделі безвідносно до методів, за допомогою яких може розв’язуватися поставлена задача моделювання;

37. Ізоклиналі:

1) кількісна чи якісна визначеність станів динамічної системи, яка фіксується спостереженнями

2) лінії найбільшого зростання виробничої функції

3) наука що вивчає інформаційні системи і технології

4) наука про організацію управління і державне регулювання економікою

38. Коефіцієнт еластичності ( у виробничих функціях):

1) коефіцієнт, що показує, на скільки відсотків зросте випуск продукції, якщо фактор зросте на 1%

2) це кількісний показник якісних цілей, який повинен точніше їх характеризувати

3) це генеральний план дії, що визначає пріоритети стратегічних цілей, ресурси та послідовність дій для їх досягнення

4) пошук і відбір

 

ТЕМА 8

«Моделі і методи аналізу економічної динаміки»

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...