Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чи може в стані рівноваги капітал галузі нескінченно зростати?1) не може;

2) може;

3) залежно від обсягів виробництва;

4) залежно від вибраної стратегії;

29. Марківська модель заміщення чинників виробництва розглядає:

1) спосіб максимізації доходів фірми при зміні перелік ресурсів;

2) можливість зменшення собівартості продукції;

3) реакцію фірми та галузі на зміну ринкової кон’юнктури;

4) здатність галузі забезпечити максимально можливу продуктивність;

30. Оптимальне рішення – це рішення, яке:

1) переважає інші за певним критерієм ефективності (одним або декількома);

2) дозволяє виявити сукупний вплив зовнішніх факторів на результативний показник і характеризують залежність результативного показника від часу;

3) приймається шляхом проведення багатотурових анкетних опитувань, їх статистичної обробки з формуванням діапазону думок з певної проблеми;

4) приймається шляхом логічного аналізу і засобами математичного моделювання;

31. Метод Дельфі розробив:

1) Дж.Форрестера;

2) Герман Хакен;

3) Н.Віннера;

4) О. Хельмер;

32. Скінченний впорядкований набір точних правил, які вказують, які дії і в якому порядку необхідно виконувати, щоб за скінченну кількість кроків досягти поставленої мети або дістати розв’язок поставленої задачі називають:

1) елементом;

2) моделлю;

3) алгоритмом;

4) інформацією;

33. Підтримка істотних внутрішніх параметрів системи в певних (як правило, досить вузьких) межах для забезпечення оптималь­ного режиму функціонування – це:

1) алгоритм;

2) критерій;

3) гомоморфізм;

4) гомеостазис;

34. Науковий напрямок, предметом дослідження якого є закони та закономірності глобальної еволюції довільних відкритих складних нерівноважних систем, головною рисою яких є нестійкість, нерівноважність та нелінійність – це:

1) логістика;

2) кібернетика;

3) синергетика;

4) економіка;

35. Системне моделювання:

1) якщо об’єкт- це система, детермінований рух і розвиток якої повністю обумовлений і не залежить від випадковостей

2) якщо об’єкт- це система, яка функціонує в часі, тобто основною змінною моделі є час (t)

3) якщо об’єкт має складну структуру і його неможливо описати за допомогою 1-єї моделі, то використовують кілька моделей

4) якщо об’єкт має складну структуру і у його характеристиці переважають випадкові фактори

36. Системний аналіз:

1) означає, що відхилення деяких параметрів системи від заданих не перевищують допустимих значень

2) постійний стан системи або постійна послідовність деяких її змін в часі у процесі свого перетворення

3) методологія дослідження об’єктів довільної природи через їх розгляд як системи

4) стан динамічної системи при якому жодна з її змінних не змінюється в часі
37. Емерджментність системи :

1) означає, що відхилення параметрів системи від заданих не перевищує допустимих значень

2) властивість системи, що полягає у тому, що сукупність функціонування взаємозв’язаних елементів системи породжує якісно нові її функціональні властивості

3) стан відкритої системи при якому жодна з її змінних не змінюється у часі

4) стан динамічної системи при якому зміни її невідомих є тотожними, тобто не породжують нових змін

38. Оптимізація:

1) це запис задачі у структурній формі

2) це процес вибору таких значень керованих змінних задачі, які б надавали цільовій функції екстремального значення ( )

3) це формалізація економічних умов і факторів функціонування системи та запис у матричній формі

4) це розв’язок задач за допомогою пакету прикладних програм (ППП)

39. Діагностичний аналіз розвитку економічної системи:

1) передбачає розробку різних моделей адаптивної реакції у залежності від характеру прогнозних змін і ступеня їх важності для діяльності підприємства

2) це міра формування нових ринкових відносин як системи, а не розірваних анклавів, згустків відносин у старій соціально-економічній системі чи на її розвалинах.

3) кожну фазу слід розглядати як стадію розвитку, а послідовність фаз як цілостний процес, що є однією із фаз більш складного процесу

4) комплекс досліджень, направлених на виявлення загальних тенденцій і факторів розвитку виробництва та планування заходів по удосконаленню системи управління

40. Мета конвергенції:

1) вкладення інвестицій в реальний економічний процес, результатом чого є утворення нового капіталу або приріст наявного

2) плани будуються виходячи із аналізу всієї доступної на даний момент інформації

3) характеризує відгук системи на будь-який новий фактор нестабільності зовнішнього середовища

4) скоротити кількість альтернативних варіантів до єдиного із мінімальними затратами часу і засобів та без необхідності здійснювати непередбачені відступи

 

 

ТЕМА 11

«Моделі і методи оптимізації процесів у економіці»

1. Важливість і необхідність моделювання економічних систем викликана:

1) важливістю математики як розділу науки;

2) значним внеском стохастичного фактора у розвиток ситуацій;

3) необхідністю обчислення різних економічних показників;

4) нездатністю економістів проводити потрібні розрахунки;

2. Важливість і необхідність моделювання економічних систем викликана:

1) важливістю математики як розділу науки;

2) значним внеском стохастичного фактора у розвиток ситуацій;

3) необхідністю обчислення різних економічних показників;

4) нездатністю економістів проводити потрібні розрахунки;

3. Математичне програмування застосовується у випадках:

1) при обмежених ресурсах;

2) при визначенні значення ймовірностей наступу певних подій;

3) при вдосконалюванні зв’язку підприємств і фірм із ринком;

4) при розрахунку оптимальної величини товарних запасів;

4. Під час рішення питань цінової політики та ціноутворення можуть виявитися корисними:

1) методи експертних оцінок;

2) балансові методи й моделі;

3) теорія масового обслуговування;

4) математичне програмування;

5. Які задачі дозволяють вирішувати методи сіткового планування?

1) приймати рішення в умовах невизначеності ризику;

2) регулювати послідовність і взаємозалежність окремих видів робіт або операцій у рамках якої-небудь програми;

3) визначати й погоджувати строки виконання робіт;

4) підвищувати ефективність використання одержуваних даних про процес виробництва й збуту;

Застосування яких методів до організаційних структур маркетингу допомагає вдосконалювати зв’язок підприємств і фірм із ринком, підвищити ефективність використання одержуваних даних про процес виробництва й збуту?

1) методи експертних оцінок;

2) балансові методи й моделі;

3) теорія масового обслуговування;

4) теорія зв’язку;

7. Можливість вивчити складні закономірності, пов’язані з наявністю потоку заявок на обслуговування, і дотримати необхідної черговості виконання таких заявок, наприклад, з урахуванням пріоритету обслуговування, дають:

1) загальнонаукові методи;

2) балансові методи й моделі;

3) теорія масового обслуговування;

4) системний аналіз;

8. Принципова схема міжгалузевого балансу виробництва й розподіли сукупного суспільного продукту у вартісному вираженні ділиться на:

1) 2 підтаблиці;

2) 4 квадрати;

3) 3 підсистеми;

4) 4 квадранти;


9. Шахова таблиця міжгалузевих матеріальних зв’язків МОБ являє собою:

1) четвертий квадрант МГБ;

2) другу підсистему МГБ;

3) перший квадрант МГБ;

4) головну підсистему МГБ;

10. Шахова таблиця міжгалузевих матеріальних зв’язків МГБ поєднує в собі:

1) виробляючі й споживаючі галузі;

2) амортизацію й оплату праці;

3) амортизацію й чистий дохід;

4) оплату праці й валовий продукт;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...