Главная Обратная связь

Дисциплины:


У цільовій функції транспортного завдання , xij – це1) заявки на вантажі;

2) вартість перевезення однієї одиниці вантажу;

3) значення обсягу перевезень вантажів;

4) можливі розміри поставок вантажу;

19. Формування торговельної мережі. Необхідно знайти оптимальний план розміщення підприємств громадського харчування в регіоні, що забезпечує

1) максимізацію доходів підприємств;

2) мінімізацію витрат;

3) мінімізацію наведених витрат на будівництво, експлуатацію й на поїздки населення між населеними пунктами;

4) максимізацію кількості населення, що обслуговує;

Прибутковість портфеля цінних паперів характеризується

1) мінімальним ризиком всіх його складових;

2) середньозваженою прибутковістю всіх його складових;

3) максимальною прибутковістю всіх його складових;

4) максимальною прибутковістю й мінімальним ризиком всіх його складових;

21. Формулювання завдання оптимального розкрою матеріалів залежить від:

1) варіанта розкрою;

2) форми матеріалу, що розкроюється;

3) обмеження на кількість відходів;

4) кількості одиниць матеріалу, що розкроюють;

У моделі оптимізації завантаження виробничих потужностей одне з обмежень має вигляд: , де ai означає

1) собівартість виробництва одиниці продукції;

2) потужність або кількість продукції, вироблюваної (у зміну) на підприємстві;

3) фонд робочого часу кожного підприємства;

4) планований обсяг випуску продукції;

23. Повні витрати складу становлять:

1) максимальний розмір втрати за недопоставлений товар;

2) максимальні витрати за зберігання надлишку товару;

3) максимальний розмір втрати за недопоставлений товар і максимальні витрати за зберігання надлишку товару;

4) максимальна величина з витрат за зберігання надлишку товару й розміру втрати за недопоставлений товар;

24. Яку із принципових систем регулювання товарних запасів називають «двобункерної»:

1) систему з фіксованим розміром замовлення;

2) системі із двома фіксованими рівнями запасів і з фіксованою періодичністю замовлення;

3) систему із двома фіксованими рівнями запасів без постійної періодичності замовлення;

4) систему з фіксованою періодичністю замовлення;

25. Укажіть принципову систему регулювання товарних запасів, у якій не використається поняття «крапка замовлення»

1) система із двома фіксованими рівнями запасів і фіксованою періодичністю замовлень;

2) система з фіксованою періодичністю замовлення;

3) система з фіксованим розміром замовлення;

4) система із двома фіксованими рівнями запасів без постійної періодичності замовлення;

Який з показників роботи складу не є постійною завбільшки моделі економічно вигідних розмірів партій, що замовляють1) швидкість витрати запасів;

2) обсяг партії поповнення;

3) час розвантаження прибулої партії поповнення запасів;

4) час від ухвалення рішення про поповнення до приходу замовленої партії;

27. Формула Уилсона дозволяє обчислити:

1) витрати складу;

2) витрат на поповнення й зберігання запасів;

3) величину питомих витрат зберігання;

4) оптимальний розмір партії;

ТЕМА 12

«Інформація та інформаційні системи»

1. Подання повідомлень в певній формі за допомогою системи символів називається:

1) зберігання;

2) кодування;

3) збирання;

4) сприйняття;

2. Відмітьте інформаційні процеси:

1) пошук, зберігання;

2) вірогідність, корисність;

3) актуальність, зрозумілість;

4) повнота;


3. Відмітьте критерії оцінювання інформації:

1) пошук, зберігання;

2) накопичення, передавання;

3) поширення, опрацювання;

4) актуальність, зрозумілість;

4. Величина, яка показує у скільки разів може бути коротшим повідомлення, в якому закодовано ту саму інформацію називається:

1) інформативністю повідомлення;

2) корисністю повідомлення;

3) надлишковістю повідомлення;

4) актуальністю повідомлення;

5. Система, яка здійснює, або в якій відбуваються інформаційні процеси називається:

1) програмним забезпеченням;

2) інформаційною системою;

3) апаратним забезпеченням;

4) інформаційною технологією;

6. Технологію обробки даних у інформаційній системі визначає:

1) програмне забезпечення;

2) інформаційна система;

3) апаратне забезпечення;

4) інформаційна технологія;

7. Комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи називається:

1) програмним забезпеченням;

2) інформаційною системою;

3) апаратним забезпеченням;

4) інформаційною технологією;

8. Технологія організації роботи інформаційної системи називається:

1) програмним забезпеченням;

2) інформаційною системою;

3) апаратним забезпеченням;

4) інформаційною технологією;

9. Галузь людської діяльності, пов’язана зі здійсненням інформаційних процесів за допомогою комп’ютерних засобів називається:

1) програмуванням;

2) кібернетикою;

3) інформацією;

4) інформатизацією;

10. Прояв загальної культури особистості у сфері використання інформаційних технологій називається:

1) інформатичною компетентністю;

2) інформаційною культурою;

3) інформатикою;

4) інформаційною технологією;

11. Створений людиною простіший об’єкт B, параметри якого відповідають частині параметрів об’єкту А, а поведінка імітує деякі його дії називається:

1) інформатичною компетентністю;

2) інформаційною культурою;

3) інформаційною технологією;

4) моделлю об’єкту А;

12. Подання об’єкту, процесу чи явища у знаковій або символьній формі називається:

1) інформатичною компетентністю;

2) інформаційною технологією;

3) моделлю об’єкту А;

4) інформаційною моделлю;

13. Яким чином виконується зв’язок між об’єктом та органом управління:

1) за допомогою інформаційного контуру;

2) за наявності відповідних цілей підприємства;

3) за допомогою клієнтів компанії;

4) зв’язок взагалі відсутній;

14. Який вид управління реалізується керівниками вищої ланки:

1) тактичний;

2) стратегічний;

3) оперативний;

4) колабораційний;

15. Який вид управління реалізується керівниками середньої ланки:

1) тактичний;

2) оперативний;

3) стратегічний;

4) маркетинговий;

16. Яка послідовність елементів економічної інформації правильна (має зростати від простих до складних):

1) показник → масив → повідомлення → потік;

2) повідомлення → масив → потік → показник;

3) показник → повідомлення → масив → потік;

4) потік → масив → повідомлення → показник;

17. Що означає така властивість інформації, як повнота:

1) інформація повинна зменшувати невизначеність;

2) інформація не повинна спотворювати відомості про об’єкт;

3) інформація має відповідати реальній ситуації;

4) інформація повинна бути достатньою для прийняття рішень;

18. Яка з вимог, що її має задовольняти економічна інформація, пов’язана зі старінням та втратою цінності інформацією:

1) точність;

2) достовірність;

3) оперативність;

4) вірогідність;


19. Поділ множин об’єктів на частини за подібністю – це:

1) моделювання;

2) кодування;

3) систематизування;

4) класифікація;

20. Функція інформаційної системи, за допомогою якої забезпечується передача потрібної інформації в задані пункти:

1) комунікаційна;

2) аналізаторна;

3) прогнозна;

4) обчислювальна;

21. Функція інформаційної системи, за допомогою якої реалізується швидкий доступ, пошук та видачу необхідної інформації:

1) оптимізаційна;

2) інформаційна;

3) прогнозна;

4) обчислювальна;

22. Який клас задач не входить у класифікацію за математичною суттю:

1) оптимізаційні;

2) інформаційно-пошукові;

3) прямого розрахунку;

4) імітаційні;

23. Інформаційної системи якого покоління використовують спільні бази даних та спільні бази моделей:

1) І покоління;

2) І та ІІІ покоління;

3) ІІІ покоління;

4) ІІ та І покоління;

24. Інформаційна технологія – це:

1) система збору та реєстрації інформації;

2) поєднання процедур, що реалізують функції збирання, накопичення, зберігання, оброблення та передачі даних за допомогою технічних засобів;

3) сукупність організаційних та технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів;

4) частина інформаційної системи, яка не може існувати поза нею;

25. Які інформаційні технології виключають можливість впливу користувача на опрацювання інформації:

1) пакетні;

2) діалогові;

3) локальні;

4) мережні;

26. Які засоби призначені для створення та модифікування графічних образів:

1) табличні процесори;

2) мультимедіа;

3) текстові редактори;

4) графічні процесори;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...