Главная Обратная связь

Дисциплины:


Захист курсових робіт на комісіїЗахист курсових робіт здійснюється у визначений науковим керівником день відповідно до календарного плану підготовки (як правило, під час проведення практичного заняття) на засіданні спеціальної комісії, склад якої затверджується рішенням кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Академії.

Під час захисту враховується якість виконання роботи, її науковий рівень, ступінь самостійного викладення теми, оформлення, мова та стиль викладення, наявність демонстраційного матеріалу та якість його виконання, відповіді на запитання з теми під час захисту.

Не виключено ситуацію, коли роботу виконано й оформлено на належному рівні, але відповіді на запитання під час захисту курсової роботи не переконливі, поверхневі або помилкові. В такому разі, незважаючи на задовільну якість самої роботи її захист та одержання позитивної оцінки неможливі.

Процедура захисту курсової роботи включає:

– доповідь курсанта (студента) про зміст роботи;

– запитання до автора;

– відповіді курсанта (студента) на запитання;

– заключне слово студента;

– рішення комісії про оцінку роботи.

До захисту курсант (студент) готує стислу доповідь, в якій слід коротко викласти основні результати дослідження. Регламент доповіді – 5 хвилин. На підкріплення доповіді розробляють наочні матеріали (5-6 сторінок з найважливішими рисунками та таблицями, які оформлюються у вигляді плакатів або друкуються на принтері для кожного члена комісії; за бажанням, додаються слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).

Перед захистом доцільно ретельно прочитати рецензію наукового керівника, особливу увагу звернути на висловлені зауваження та підготувати аргументовані відповіді.

Курсові роботи є окремими кредитними модулями, оцінка яких включає три складові:

– своєчасність виконання графіку написання роботи – до 20 балів;

– відповідність роботи вимогам щодо змісту і оформлення – до 40 балів;

– захист роботи – до 40 балів.

Підсумкова оцінка визначається за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка, виражена за 100-бальною шкалою, переводиться в оцінку за національною шкалою, та шкалою ЄКТС:

Оцінка за бальною шкалою Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою
Символ Визначення
90-100 A Відмінно
82-89 B Дуже добре
74-81 C Добре
64-73 D Задовільно
60-63 E Достатньо
35-59 FX Недостатньо
0-34 F Недостатньо. Потребує повторного вивчення

 

У тих випадках, коли захист курсової роботи визнано незадовільним, комісія вирішує, чи може курсант подати повторно цю ж роботу після її доопрацювання і усунення недоліків, чи йому необхідно розробляти іншу тему.Остаточна оцінка, отримана під час захисту, заноситься в екзаменаційно-залікову відомість та навчальний план курсанта (студента). Сама курсова робота разом з рецензією та електронною копією на СD-диску здається на кафедру і зберігається в архіві впродовж 1-го року. Повторний захист курсової роботи на вищу оцінку не проводиться.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...