Главная Обратная связь

Дисциплины:


Банки9емітенти банківський контрольоперацій у поточному періоді. Основ(

на мета б. к. — за допомогою еконо(

мічних важелів сприяти розвитку

інституціональних одиниць, раціо(

нальному використанню матеріаль(

них і грошових ресурсів, особливо кре(

диту, платіжної розрахункової дис(

ципліни.

банківський концерн(англ. bапk’s

concern) монополістичне об’єднан(

ня банків, при якому великі монопо(

лістичні банки (або холдинг(ком(

панії) встановлюють фінансовий

контроль (через контрольний пакет

акцій) за формально самостійними

банками.

банківські білети (банкноти)(англ.

bапknote) – різновид грошових знаків,

що випускаються центральними бан(

ками. Виникли в XVII ст. на основі

вексельних відносин. Спочатку бан(

кноти були простою розпискою бан(

ку про прийняття від клієнта золота

на зберігання. З часом такі розписки

банки стали видавати при дисконті

(купівлі) приватних комерційних

векселів. Банкнота перетворилась у

вексель на банкіра, набула подвійно(

го забезпечення – золотого і вексель(

ного (товарного), вільно розмінюва(

лася на золото. Все це надавало їй

високої сталості та надійності. Такі

банкноти одержали назву “класич(

них”.

Банківські документи (розрахунково9

грошові)(англ. bапk papers) – письмові

розпорядження господарської орга(

нізації або банку, що містять необхід(

ну і достатню інформацію для

здійснення банківських операцій,

підтверджують їх законність і слу(

жать основою для відображення опе(

рацій у бухгалтерському обліку. За(

лежно від характеру операцій виділя(

ють касові, меморіальні та збалансо(

вані документи.

банківські інвестиції(англ. bаnk

investments) – вкладання банківських

ресурсів, як правило, на тривалий

строк. У більшості країн до б. і. нале(

жать вкладення в акції, облігації та

інші високоприбуткові папери. Б. і. –

це непрямі вкладення банківських

коштів в економіку. Вони відобража(

ють рух фіктивного капіталу у формі

інвестиційного портфеля банків.

банківські операції(англ. bапks’

operations) – операції банків для залу(

чення грошових коштів та їх вкладан(

ня у позички, цінні папери та послу(

ги, випуск в обіг і вилучення з нього

грошей, здійснення розрахунків,

фінансування та кредитування капі(

тальних вкладень, касового виконан(

ня державного бюджету тощо.

банкноти(англ. banknotes) – різно(

вид грошових знаків, які випускають(

ся в обіг центральними банками.

банкнотний обіг(англ. bапknote

circulation) – функціонування банкі(

вських білетів в економічному обігу

як засобів обігу та засобів платежу.

Характерною ознакою банківськогообігу є його еластичність, тобто

здатність пристосовувати загальну

масу банкнот в обігу до його реаль(

них потреб.

банкомат(англ. bапder) – електрон(

ний термінальний пристрій, з’єдна(

ний банківським комп’ютером і при(

значений для одержання клієнтом

готівки зі свого рахунка та одержан(

ня довідок за ним. Доступ до корис(

тування банкоматом забезпечується

виданою банком спеціальною кре(

дитною карткою.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...