Главная Обратная связь

Дисциплины:


Бесса білонна монетазнаком вартості, замінником повноц(

інних золотих або срібних грошей в

обігу. Карбується із срібла, міді, ніке(

лю та інших металів. Карбування б. м.

є державною монополією.

біметалізм(англ. bіmetalizm) – грошо(

ва система, згідно з якою за двома

металами – золотом і сріблом – за(

конодавчо закріплено роль загально(

го еквівалента. Монети, карбовані із

цих металів, виконують без обмежень

усі функції грошей.

біполярна шкала(англ.bipolar scale) –

шкала, що вживається під час опиту(

вань, котра містить дві крайні точки,

між якими опитуваний може вибрати

відповідь.

біржа(англ. exchange) – найбільш

розвинена форма регулярно функці(

онуючого ринку масових товарів, що

продаються за стандартами або зраз(

ками (товарна б.); цінних акцій чи об(

лігацій (фондова б.); іноземної валю(

ти (валютна б.).

біржа валютна(англ. foreign exchange

currency market) – організаційно

оформлений, регулярно діючий ри(

нок іноземної валюти, де формують(

ся курси валют (валютні котируван(

ня) на підставі фактичного співвідно(

шення попиту та пропозицій.

біржа праці(англ. unemployment

exchange) – організація (приватна,

функціонуюча на комерційних заса(

дах, філантропічна, громадська, дер(

жавна), яка спеціалізується на посе(

редництві між працівниками і

підприємцями з метою купівлі(про(

дажу робочої сили. Б.п. спрямована

на впорядкування найму робочої

сили, а також виконує функції конт(

ролю за встановленням права на одер(

жання допомоги.

біржа товарна(англ. соттodity

exchange) – 1.постійно діючий опто(

вий ринок, що функціонує в певно(

му місці відповідно до встановлених

правил торгівлі та регламенту. Угоди

на б. т. укладаються на стандартні

партії товарів, що дає можливість

здійснювати операції не лише без по(

переднього огляду товару, а й взагалі

на неіснуючий товар. 2.форма орга(

нізації торгівлі відповідно до зазда(

легідь встановлених правил. Біржу

відрізняє регулярність торгівлі, її

прив’язаність до жорстко визначено(

го місця, уніфікація основних вимог

до якості товару, умов і термінів по(

стачання, ведення торгівлі на основі

зустрічних пропозицій покупців і про(

давців, висновок угод із постачанням

на майбутнє.

біржа фондова(англ. securities

exchange) – 1.акціонерне товариство,

що сприяє формуванню попиту та

пропозиції цінних паперів, їх біржо(

вого курсу і здійснює свою діяльність

відповідно до чинного законодавства

України та правил б. ф. Може бути

створена не менш як 20 засновника(

ми – продавцями цінних паперів, які

мають дозвіл на здійснення комер(ційної та комісійної діяльності

цінними паперами за умови внесен(

ня ними до статутного фонду не мен(

ше 50 млн грн. 2.як форма органі(

зації торгівлі цінними паперами,

функціонує регулярно за заздалегідь

встановленими правилами. Її

діяльність мобілізує кошти для дов(

гострокових інвестицій в економіку

і для фінансування окремих держав(

них програм. У ході роботи біржі вста(

новлюється курс цінних паперів, що

перебувають в обігу, зокрема акцій і

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...