Главная Обратная связь

Дисциплины:


Закон спадаючої граничної продуктивності закриття рахунків у банкахзалік(англ. іn payment) – погашення

взаємних платіжних зобов’язань у

рівновеликих сумах. З. може проводи(

тись стосовно двох чи кількох юридич(

них або фізичних осіб. Він дає змогу

скоротити взаємну заборгованість,

прискорити розрахунки і досягти еко(

номії в платіжних коштах. Проводять

з. банки (взаємної заборгованості

своїх клієнтів), фінансові органи (ра(

ніше допущених передплат у рахунок

чергових платежів, а також вартості

зайвих запасів матеріальних цінностей

та дебіторської заборгованості, за

відрахуванням кредиторської, і бю(

джетних асигнувань бюджетним уста(

новам, зменшуючи останні відповід(

но до річного звіту), страхові органи

(відрахування належних їм страхових

внесків із страхових сум чи страхових

відшкодувань за цими ж видами стра(

хування чи договорами). 3. у міжна(

родних розрахунках називається

клірингом.

залучені кошти(англ. аtracted funds) –

обігові кошти, одержані підприємства(

ми і організаціями у тимчасове корис(

тування.

замовлення(англ. оrder) – комерцій(

ний документ, в якому покупець(ім(

портер детально вказує всі необхідні

умови для виготовлення чи підготов(

ки замовленого товару, всі суттєві

елементи, потрібні для укладення

експортної угоди.

заморожування іноземних активів(англ.

freezing of foreign assets) – позбавлення

іноземного власника банківського ра(

хунка, права вільно розпоряджатися

коштами. Здійснюється за рішенням

органів державної влади і зумовлюєть(

ся політичними (наприклад, війна) та

економічними причинами.

запаси(англ. stocks, rezerves) – на(

явність матеріальних ресурсів (засобів

виробництва і предметів споживання)

для забезпечення безперервності роз(

ширеного відтворення, обслуговуван(

ня невиробничої сфери та задоволен(

ня потреб населення.

запаси спекулятивні(англ. floating

supply) – товари та цінні папери, що

вилучаються з нормальних каналів

споживання та інвестування виключ(

но з метою перепродажу.

запаси товарні(англ. goods in stock) –

запаси готової продукції у виробників

(збутові запаси) і торгових органі(

зацій, що забезпечують безпе(

рервність процесу реалізації про(

дукції, виконання прийнятих договір(

них зобов’язань. У ринкових умовах

величина і роль з. т. зростає за раху(

нок розвитку сервісних форм органі(

зації постачання і обслуговування по(

купців, фірмової торгівлі і викори(

стання лізингу. Витрати —

найважливіший економічний показ(

ник роботи підприємства, компанії,

фірми, що характеризує суму витрат,

яких зазнало воно у процесі госпо(

дарської діяльності. Від величинивитрат прямо залежить величина

прибутку, рентабельності. Економія

витрат є ключовим напрямом ефек(

тивної діяльності фірми. Загальні

витрати включають, насамперед, ма(

теріальні витрати на придбання си(

ровини, матеріалів, палива, електро(

енергії, що комплектують вироби, а

також витрати на амортизаційні

відрахування, оплату праці, страхові

платежі і відсотки за кредити.

запит(англ. requirement) – 1.вимога

надання інформації. 2.завдання на

пошук певних даних. 3.потреба,

Залік запит

підкріплена купівельною спромож(

ністю.

запитаний(англ. аsked) – ціна, за

якою цінний папір, товар і т.д. про(

понуються продавцем; відсоткова

ставка кредиту; ціна продавця.

заповіт (духівниця)(англ. will) –

письмове розпорядження громадя(

нина своїм майном на випадок смерті,

виконане у встановленому порядку.

Відповідно до закону кожен громадя(

нин має право залишити в з. все своє

майно або його частину одній або

кільком особам, незалежно від того,

належать вони чи ні до числа спад(

коємців за законом, а також державі

або окремим державним, коопера(

тивним і громадським організаціям.

запродаж(англ. sale) – дія, що забез(

печує збут товару. Об’єктом з. може

бути товар (послуга), який є у наяв(

ності чи буде вироблений до встанов(

леного терміну. У зовнішній торгівлі

такий товар підлягає вивезенню за

кордон для передачі у власність іно(

земному покупцю з оплатою у гро(

шовій формі або в обмін на іноземний

товар.

зарахування(англ. іn payment) – один

із засобів взаємних розрахунків за пла(

тіжними зобов’язаннями. Полягає у

скороченні заборгованості однієї сто(

рони з одночасним зменшенням на(

лежних їй сум з іншої.

зарахування зустрічної вимоги(англ.

setting of claims) – погашення в межах

різних сум взаємних платіжних зо(

бов’язань двох або кількох юридич(

них і фізичних осіб. Мета заліку –

скорочення взаємної заборгованості,

прискорення розрахунків і досяг(

нення економії платіжних засобів.

Застосовується фінансовими та кре(

дитними організаціями у грошових

відносинах з підприємствами. Банк,

видаючи позичку, може отримувати

з неї заборгованість позичальника за

тими позичками, які представлені

щодо інших об’єктів і терміни повер(

нення яких вже настали. При з. з. в.,

як правило, зараховуються однорідні

платежі, терміни яких вже надійшли.

заробітна плата(англ. salary, wages) –

1.частина доданої вартості у гро(

шовій формі, яка внаслідок його роз(

поділу надходить працівникам за(

лежно від кількості і якості затраче(

ної ними праці. 2.це винагорода,

обчислена, як правило, у грошовому

вираженні, яку за трудовим догово(

ром власник або уповноважений

ним орган виплачує працівникові за

виконану ним роботу. Розмір заро(

бітної плати залежить від складності

та умов виконуваної роботи, профе(

сійно(ділових якостей працівника,

результатів його праці та господарсь(

кої діяльності підприємства.

засвідчення(англ. witnessing) – під(

твердження правильності конкрет(

них дій, процесів, подій або їх резуль(

татів.

засоби виробництва(англ. mеапs of

production) – сукупність засобів і пред(

метів праці, що використовуються у

процесі виробництва матеріальних

благ, складова продуктивних сил.

засоби праці(англ. mеans of labor) –

сукупність засобів, за допомогою

яких люди впливають на предмети

праці, видозмінюючи їх відповідно

до своїх потреб. До з. п. відносять ви(

робничі будівлі, землю, на якій їх

розміщено, інструменти, машини,

засоби сполучення і зв’язку тощо, а

також предмети, призначені для збе(

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...