Главная Обратная связь

Дисциплины:


Запитаний засоби працірігання продуктів праці (контейне(

ри, цистерни та ін.). Загальним для з.

п. є земля.

засоби поширення інформації(англ.

іпformation channels) – канали кому(

нікації, за якими інформація пере(

дається відправником тому, хто її

одержує.

застава(англ. соllateral) – у цивіль(

ному праві спосіб забезпечення ви(

конання зобов’язань, який полягає в

передачі боржником кредитору гро(

шей або іншої власної цінності, із вар(

тості якої кредитор має переважне пра(

во задовольнити свої потреби При не(

виконанні боржником зобов’язань

застосовується санкція прокурора;

власність, яка є гарантією сплати бор(

гу.

застава нерухомості(англ. mоrtage)

довгострокова позика, забезпечена

землею або будівлею.

заставне зобов’язання(англ. mоrtagage

obligation) – документ, виданий пози(

чальником кредиту на підтвердження

його права у разі невиконання забезпе(

ченого заставою зобов’язання одержа(

ти переважне задоволення претензії з

вартості заставного майна.

заставне право(англ. mоrtagage right)

право, за яким кредитор (зазвичай,

банк) у разі невиконання боржником

забезпеченого заставою зобов’язання

має пріоритетну можливість на задо(

волення претензій щодо вартості

заставного майна. Банк має право

контролювати збереження позичаль(

ником застави. Якщо банк встанов(

лює, що заставне майно не зберігаєть(

ся належним чином, він має право

на дострокове стягнення позички,

наданої під відповідну заставу із зас(

тосуванням з. п.

заставні операції(англ. mоrtage ope_

rations) – операції банків щодо надан(

ня позичок під заставу майна (див. за(

безпечення кредиту). З.о. виконують

також ломбарди, які видають позички

населенню.

Заходи аналізу управлінського рішен9

ня, захід зведення і групування абсо(

лютних та відносних величин, се(

редніх величин, динамічних рядків,

суцільних та вибіркових спостере(

жень, деталізації та узагальнення.

заява9зобов’язання(англ. statement_

obligation) – документ, що використо(

вується при кредитуванні банками

підприємств та організацій як за

простими, так і спеціальними позич(

ковими рахунками. Розрізняють з.(з.,

які застосовуються при кредитуванні

під заставу майна і без цієї застави.

Збереження властивостей якості то9

вару(англ. сonservation of beneviours

good anality) – характеризує частку

зниження найважливіших показ(

ників призначення, надійності, еко(

логічності, ергономічності, естетич(

ності та ін. У міру використання то(

вару до показників збереження товару

належить, наприклад, частка зни(

ження якого(небудь показникаякості конкретного виду товару у виз(

начений термін.

зберігальна розписка(англ. saving

receipt) – форма гарантії експортера

на випадок неплатоспроможності по(

купця. Виражає взаємини двох осіб:

одна сторона (довірча) передає іншій

(довіреній) товари або інші цінності,

залишаючи за собою право власності.

збитки(англ. Losses) – перевищен(

ня витрат над доходами (прибутками)

госпрозрахункових підприємств,

об’єднань чи організацій.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...