Главная Обратная связь

Дисциплины:


Засоби розповсюдження інформації збиткизбут готової продукції(англ. sale of

prepared production) – один із аспектів

діяльності підприємств, змістом яко(

го є реалізація зробленої продукції з

метою перетворення товарів на гроші і

задоволення запитів споживачів.

звичай торговельний(англ. usage/

customs in trade) – загальноприйняте

положення, що застосовується в

діловій практиці у випадку, якщо ви(

никають питання, не передбачені

угодою. Знання існуючих у зарубіж(

них країнах з.т. є необхідною умовою

в той час, коли розширюються зовні(

шньоторговельні зв’язки.

зворотний зв’язок(англ. feedback) –

1.одна з основних передумов у сис(

темі цільового управління. Керівник

періодично інформує своїх підлеглих

про те, якою мірою результати їхньої

праці відповідають вимогам норм

продуктивності. З. з. стає істотним

чинником підвищення продуктив(

ності насамперед при постановці

цілей, тому що він створює мож(

ливість гладити по голівці тих співро(

бітників, що наближаються до мети,

і підбадьорювати тих, котрі відста(

ють. Перші бачать перспективу вина(

городи, тоді як других спонукають до

того, щоб краще працювати, рятують

успіх справи, замість того щоб бути

приреченими на невдачу. 2.зв’язок,

який являє собою різноманітну

інформацію, що надходить від спо(

живачів до особи, яка прийняла

рішення, або до особи, від якої над(

ійшла інформація щодо вирішення

проблеми. 3.найважливіша частина

будь(якої системи управління, що

забезпечує надходження інформації

про стан об’єкта управління, на(

явність такої інформації – застава

своєчасності керуючого впливу. 4.

реакція на повідомлення, яка допо(

магає відправнику – джерелу інфор(

мації – визначити, чи одержано

відправлену ним інформацію.

здатність(англ. аbility) – уміння ке(

рівника впливати на своїх підлеглих

із метою отримання бажаного резуль(

тату їхньої діяльності. У контексті

практичного менеджменту розрізня(

ють владу — право, дане з огляду на

службове становище, і авторитет —

не залежну від службового становища

здатність домагатися результатів че(

рез особистий вплив. Ефективне ком(

плектування персоналу і робочих

місць припускає знання і дотриман(

ня чотирьох основних понять мене(

джменту — права, здібностей, під(

звітності і відповідальності. Права ме(

неджера повинні цілком відповідати

його здібностям.

здольшина(англ. share croppers) – вид

оренди землі, за якої плата за землю

вноситься не грошима, а частиною

врожаю.

злиття вертикальне(англ. vertical mer_

ger) – об’єднання фірм, які перебува(

ють у споживчо(постачальницькихвідносинах.

злиття горизонтальне(англ. horizontal

merger) – об’єднання фірм, що кон(

курують на одному і тому ж ринку.

злиття компаній(англ. аmalgamating

of companics) – може бути реалізова(

не шляхом поглинання або шляхом

утворення нової компанії. Злиття

шляхом поглинання відбувається у

випадку, коли одна чи кілька ком(

паній припиняють своє існування,

але не ліквідуються, а передають усі

свої активи і пасиви іншій (погли(

наючій) компанії в обмін на її акції.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...