Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принцип безперервності принцип скалярностіму ланцюжку”, розподіляючи повно(

важення і координуючи роботу пер(

соналу.

принцип старшинства(англ. seniority

principle) – в Японії в політиці оплати

праці широко використовується і

застосовується автоматичне підви(

щення зарплати працівників залеж(

но від стажу їхньої роботи. Наприк(

лад, у наукомістких галузях японсь(

кого машинобудування щорічний

приріст зарплати персоналу у 80(ті

роки становив у середньому близько

4%. Крім того, якщо дозволяє фінан(

совий стан, японські фірми виплачу(

ють усім своїм постійним працівни(

кам премії двічі на рік (щоразу при(

близно до двох(трьох місячних

зарплат). Істотне збільшення до зар(

плати (у розмірі 20(25%) дається та(

кож при одруженні та народженні

дитини. Вагому добавку до зарплати у

процвітаючих великих фірмах ста(

новлять виплати і пільги із соціальних

фондів (відрахування в пенсійні фон(

ди, медичне страхування, часткова чи

повна оплата житла, доставка на ро(

боту заводським транспортом, опла(

та місця в профілакторіях і будинках

відпочинку фірми). Загалом можна

констатувати, що принцип старшин(

ства, використовуваний при уп(

равлінні персоналом на японських

фірмах, спрямований на забезпечен(

ня кадрової стабільності, будується

на виділенні як первинної ланки, що

є об’єктом управління групи, а не

індивіда. На противагу цьому, типова

американська практика соціально(

кадрових відносин використовує

принцип заслуг, заохочує індивіду(

алізм, динамізм і конкуренцію, що

частіше призводить до загострення

суперечностей між адміністрацією і

пересічними робітниками та службов(

цями. Використання принципу стар(

шинства, за різними оцінками, охоп(

лює від 22 до 30% усієї робочої сили

Японії і характерне переважно для ве(

ликих корпорацій, державних відомств

і банків.

принципи ефективності(англ.

рrinciples of efficiency) – викладені у

відомій книжці Емерсона “Дванад(

цять принципів ефективності”

“прості, загальнозрозумілі і фунда(

ментальні закони, що протягом

мільйонів років вироблялися і прак(

тикувалися в природі в рослинних та

інших формах життя”. Ефективність,

вважає Емерсон, — це те, що дозво(

ляє одержувати більш високі резуль(

тати меншими зусиллями, тоді як на(

пружена праця дає такі ж результати,

але вже ціною надмірно великих зу(

силь. Неефективність може мати

місце тільки з двох причин: організа(

ція просто незнайома з цими елемен(

тарними принципами або ж не засто(

совує їх на практиці. У будь(якому

разі неможливе ніяке підвищення

ефективності, поза як при послідов(

ному дотриманні принципів ефектив(ності праця стає задоволенням, грою,

а не просто робітничим завданням.

принципи організації(англ. рrinciples of

organization) – чотири головних еле(

менти організаційних структур, не(

обхідні для їхнього нормального

функціонування: принцип коорди(

нації – упорядкований напрям інди(

відуальних зусиль на досягнення за(

гальних цілей в організації; скаляр(

ний принцип — поширення

управлінської функції і відповідаль(

ності лінійно і послідовно зверху

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...